XSKH 90 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 21/7 Hôm nay- Thứ Hai, 22/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKH> XSKH 90 ngày
Giải 890
Giải 7284
Giải 6767307796808
Giải 57230
Giải 4302527798255493
20999660238820221091
Giải 3 1554205979
Giải 2 15282
Giải 175397
Giải ĐB465951
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 1, 2
1 6
2 3 7 3, 9, 9
3 0 8 2, 2, 4
4 2 9 0, 1, 3, 7, 9
XSKH 30 ngày
 
 
Giải 898
Giải 7395
Giải 6206279646373
Giải 59233
Giải 4668062827163435
10298087998982939584
Giải 3 1397971713
Giải 2 80627
Giải 100497
Giải ĐB074387
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 3 6 2, 4
2 7, 9 7 1, 3, 9
3 3, 5 8 4, 7
4 9 5, 7, 8, 8, 9
XSKH 90 ngày
Giải 811
Giải 7253
Giải 6886101037238
Giải 52155
Giải 4315905919231359
22843356410977284411
Giải 3 1551627197
Giải 2 08096
Giải 183216
Giải ĐB530557
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 5, 7, 9
1 1, 1, 6, 6 6 1
2 7 2
3 8 8
4 1, 3 9 0, 2, 6, 7
XSKH 100 ngày
Giải 826
Giải 7738
Giải 6424111942134
Giải 55273
Giải 4058159299553537
59634699768648914576
Giải 3 0889336465
Giải 2 65235
Giải 161105
Giải ĐB473146
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 5 6 5
2 6 7 3, 6, 6
3 4, 4, 5, 7, 8 8 9
4 1, 6 9 3, 4, 5
XSKH 200 ngày
Giải 836
Giải 7555
Giải 6965896583767
Giải 57606
Giải 4531582949671820
57103508629455625681
Giải 3 0014800640
Giải 2 33377
Giải 144544
Giải ĐB268289
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 5, 6, 8, 8, 8
1 6 2, 7
2 0 7 7
3 6 8 1, 9
4 0, 4, 8 9 6
XSKH 300 ngày
Giải 821
Giải 7306
Giải 6272647759684
Giải 58459
Giải 4936326474604073
09011288835162489831
Giải 3 6506398305
Giải 2 58413
Giải 110122
Giải ĐB300596
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 9
1 1, 3 6 3
2 1, 2, 4, 6 7 3, 5
3 1, 2 8 3, 4
4 6 9 6
XSKH 10 ngày
Giải 837
Giải 7820
Giải 6739284534011
Giải 53092
Giải 4551450684249119
15160532004666750065
Giải 3 0477598633
Giải 2 63237
Giải 165734
Giải ĐB204068
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 1, 9 6 0, 5, 7, 8
2 0 7 5
3 3, 4, 7, 7 8
4 2, 5 9 2, 2
XSKH 20 ngày
Giải 825
Giải 7233
Giải 6035809721455
Giải 51284
Giải 4849223154689836
87355548979314689992
Giải 3 7046747672
Giải 2 62399
Giải 146460
Giải ĐB855306
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5, 5, 8
1 6 0, 7
2 2, 5 7 2, 2
3 3, 6 8 4
4 6, 6 9 2, 7, 9
XSKH 40 ngày
Giải 848
Giải 7861
Giải 6536449227534
Giải 51688
Giải 4430797469568343
40928851510136411342
Giải 3 9342481808
Giải 2 53703
Giải 131961
Giải ĐB019015
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 1
1 5 6 1, 1, 4, 4
2 2, 4, 8 7 9
3 4 8 8
4 2, 3, 8 9 5
XSKH 50 ngày
Giải 897
Giải 7630
Giải 6200600625217
Giải 52788
Giải 4495385036169124
03791734758595134984
Giải 3 0771231442
Giải 2 87584
Giải 119828
Giải ĐB290340
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 2, 7 6 1, 2
2 4, 8 7 5
3 0, 8 8 4, 4, 8
4 0, 2 9 1, 7
XSKH 60 ngày
Giải 842
Giải 7620
Giải 6263369739013
Giải 54876
Giải 4734011208261136
51238711541101474719
Giải 3 4347749775
Giải 2 37145
Giải 188134
Giải ĐB168831
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 3, 4, 9 6
2 0 7 3, 5, 6, 7
3 1, 3, 4, 6, 8 8 2
4 2, 5 9
XSKH 500 ngày
Giải 878
Giải 7657
Giải 6544364027710
Giải 58414
Giải 4453834859051721
94444227817510181247
Giải 3 5095741738
Giải 2 78547
Giải 104189
Giải ĐB268689
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 7, 7
1 0, 4 6
2 1 7 8
3 8 8 1, 3, 9, 9
4 3, 4, 7, 7 9 0
XSKH 1 ngày
Giải 822
Giải 7937
Giải 6005089185702
Giải 52747
Giải 4880960939875555
68340449033413953589
Giải 3 8756034287
Giải 2 62907
Giải 168310
Giải ĐB720703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 7 5 0, 5
1 0, 8 6 0
2 2 7
3 7, 9 8 7, 9
4 0, 7 9 6, 8
XSKH 2 ngày
Giải 898
Giải 7418
Giải 6319511670278
Giải 54769
Giải 4456772764742031
16608452855330448394
Giải 3 1303894150
Giải 2 20908
Giải 176366
Giải ĐB206039
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 8 5 0
1 8 6 6, 7, 9
2 7 7, 8
3 1, 8, 9 8 5
4 7 9 4, 5, 8
XSKH 3 ngày
Giải 834
Giải 7422
Giải 6912387203539
Giải 58751
Giải 4284214007295592
37620684067671005247
Giải 3 5834675275
Giải 2 61804
Giải 155513
Giải ĐB084132
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 1
1 0, 3 6
2 0, 0, 1, 2, 3 7 2, 5
3 2, 4, 9 8
4 6, 7 9 2
XSKH 4 ngày
Giải 821
Giải 7552
Giải 6932922745079
Giải 58944
Giải 4352023659377991
11864214734976215619
Giải 3 2612763914
Giải 2 18628
Giải 116049
Giải ĐB749809
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 2
1 4, 9 6 2, 4
2 1, 7, 8, 9 7 3, 4, 9
3 8
4 4, 9 9 1, 3
XSKH 5 ngày
Giải 879
Giải 7285
Giải 6519634813243
Giải 58751
Giải 4989182109792334
65407284832538485512
Giải 3 0283996116
Giải 2 85452
Giải 183429
Giải ĐB051987
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 2
1 2, 6, 8 6
2 9 7 9
3 4, 9 8 1, 3, 4, 5, 7
4 3 9 6, 7
XSKH 6 ngày
Giải 801
Giải 7657
Giải 6391677199904
Giải 53815
Giải 4364232914384044
27784458612025299028
Giải 3 1460773089
Giải 2 30175
Giải 138925
Giải ĐB890557
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7 5 2, 7, 7
1 5, 6, 9 6 1
2 3, 5, 8 7 5
3 8 4, 9
4 3, 4 9
XSKH 7 ngày
Giải 839
Giải 7425
Giải 6791935742056
Giải 53538
Giải 4752727984881975
67348910116704400610
Giải 3 5883994058
Giải 2 38556
Giải 115570
Giải ĐB298117
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6, 8
1 0, 1, 7, 9 6
2 5 7 0, 2, 4, 5
3 8, 9, 9 8
4 4, 8, 8 9
XSKH 1000 ngày
Giải 800
Giải 7682
Giải 6547955829976
Giải 53127
Giải 4152141598909343
44446812173622208386
Giải 3 9237559315
Giải 2 14039
Giải 108006
Giải ĐB861225
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5
1 4, 5, 7 6
2 2, 5, 7 7 5, 6, 9
3 9 8 2, 2, 6, 9
4 3, 6 9
Giải 842
Giải 7422
Giải 6675911561636
Giải 54966
Giải 4839826917608056
29710457181914364764
Giải 3 4156529865
Giải 2 76408
Giải 139521
Giải ĐB293762
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6, 6, 9
1 0, 8 6 2, 4, 5, 5, 6
2 1, 2 7 6
3 6 8 2
4 2, 3 9
Giải 823
Giải 7803
Giải 6708083934653
Giải 53755
Giải 4848562992945998
44405399043172976944
Giải 3 0266616854
Giải 2 96078
Giải 185209
Giải ĐB136971
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 9 5 3, 4, 5, 6
1 6 6
2 3, 9, 9 7 1, 8
3 8 0
4 4 9 3, 8
Giải 899
Giải 7662
Giải 6589101559660
Giải 52433
Giải 4315421962546707
68415551462806208743
Giải 3 7864526516
Giải 2 51587
Giải 193932
Giải ĐB300892
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5
1 5, 6 6 0, 2, 2
2 5 7
3 2, 3 8 7
4 2, 3, 5, 6 9 1, 2, 9
Giải 802
Giải 7823
Giải 6061555396274
Giải 56972
Giải 4206449917777616
98745533722457670708
Giải 3 7631374509
Giải 2 93371
Giải 141026
Giải ĐB846835
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 9 5
1 3, 5, 6 6
2 3, 6 7 1, 2, 2, 4, 6, 7
3 5, 9 8
4 4, 5 9
Giải 868
Giải 7230
Giải 6722193680733
Giải 55194
Giải 4428352152137930
00826335509210098962
Giải 3 7311964036
Giải 2 85874
Giải 119874
Giải ĐB014259
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 9
1 9 6 2, 8, 8
2 1, 1, 6 7 4, 4
3 0, 0, 3, 5, 6 8
4 9 4
Giải 805
Giải 7463
Giải 6805911218406
Giải 50263
Giải 4247976997961652
52893926530390588137
Giải 3 3176493711
Giải 2 49955
Giải 137738
Giải ĐB862862
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5 2, 3, 5, 9
1 1 6 2, 3, 3, 4
2 1 7 9
3 7, 8 8
4 9 3, 7
Giải 871
Giải 7145
Giải 6050353074010
Giải 56122
Giải 4614714218572739
39051637884245349378
Giải 3 5301579895
Giải 2 56741
Giải 108666
Giải ĐB615582
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 3
1 0, 5 6 6
2 2 7 1, 1, 8
3 9 8 2, 5, 8
4 1, 5 9 5
Giải 831
Giải 7648
Giải 6530791728611
Giải 53689
Giải 4705449470031933
70592943005907522990
Giải 3 7660822388
Giải 2 67973
Giải 108403
Giải ĐB328534
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7, 8 5
1 1 6
2 7 2, 3, 5
3 1, 3, 4 8 8, 9
4 4, 8 9 0, 2
Giải 801
Giải 7351
Giải 6855709233565
Giải 50365
Giải 4700164068941806
42586588125426652441
Giải 3 7415870097
Giải 2 07357
Giải 164599
Giải ĐB473105
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6 5 1, 7, 7, 8
1 2, 6 6 5, 5, 6
2 3 7
3 8 6, 9
4 1 9 7, 9
Giải 822
Giải 7427
Giải 6614397138380
Giải 52222
Giải 4025134278454849
92229684251780130652
Giải 3 6138514283
Giải 2 24687
Giải 190794
Giải ĐB182714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2
1 3, 3, 4 6
2 2, 2, 5, 7, 9 7
3 8 0, 3, 4, 5, 7
4 3, 9 9 4
Giải 878
Giải 7811
Giải 6747184015354
Giải 58297
Giải 4852164869742870
73019165470611340138
Giải 3 4092385849
Giải 2 62429
Giải 191844
Giải ĐB508281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 1, 3, 6, 9 6
2 3, 9 7 0, 1, 8
3 8 8 1
4 4, 7, 9 9 7, 7
Giải 870
Giải 7859
Giải 6393895810706
Giải 57909
Giải 4951547084525808
95598389809464875675
Giải 3 9232516228
Giải 2 55150
Giải 101791
Giải ĐB376716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 0, 4, 9
1 6 6
2 5, 8 7 0, 5
3 8 8 0, 1
4 5, 8 9 1, 8
Giải 882
Giải 7240
Giải 6213308812310
Giải 57515
Giải 4797404529031863
88880006043939658006
Giải 3 3177204960
Giải 2 92665
Giải 119088
Giải ĐB210815
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5
1 0, 5, 5 6 0, 3, 5
2 7 2
3 3 8 0, 1, 2, 8
4 0, 0 9 0, 6
Giải 883
Giải 7303
Giải 6577186015321
Giải 50061
Giải 4663520672737744
56052109837675998122
Giải 3 2108036638
Giải 2 93241
Giải 172422
Giải ĐB250326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 2, 9
1 6 1
2 1, 2, 2, 6, 7 7 1
3 8 8 0, 3, 3
4 1, 4 9
Giải 816
Giải 7339
Giải 6827463975360
Giải 50620
Giải 4343651101129706
72307241792876595735
Giải 3 5768373338
Giải 2 65417
Giải 166312
Giải ĐB554694
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 1, 2, 6, 7 6 0, 5, 5
2 0 7 4, 9
3 5, 8, 9 8 3
4 9 4, 7
Giải 850
Giải 7725
Giải 6899841559621
Giải 51245
Giải 4886975743888870
07298018913137716046
Giải 3 0304594840
Giải 2 39028
Giải 140267
Giải ĐB938059
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 9
1 6 7
2 1, 5, 8 7 0, 7
3 8 8
4 0, 5, 5, 6 9 1, 7, 8, 8
Giải 803
Giải 7339
Giải 6132069072178
Giải 55489
Giải 4029386752536171
30314236546700266163
Giải 3 6452034414
Giải 2 32694
Giải 188448
Giải ĐB497602
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3, 7 5 4
1 4, 4 6 3
2 0, 0, 5 7 1, 8
3 8, 9 8 9
4 8 9 4
Giải 884
Giải 7943
Giải 6443742513990
Giải 59186
Giải 4262909400368257
64991407439511148825
Giải 3 8584159590
Giải 2 89055
Giải 114365
Giải ĐB508499
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 5, 7
1 1 6 5
2 5 7
3 7 8 4, 6
4 1, 3, 3 9 0, 0, 0, 1, 9
Giải 836
Giải 7825
Giải 6518625294201
Giải 52515
Giải 4990250913987914
03680095479534885084
Giải 3 7798522934
Giải 2 32223
Giải 106866
Giải ĐB937534
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 4, 5 6 6
2 3, 5, 5, 9 7
3 4, 4, 6, 9 8 0, 4, 5, 6
4 7, 8 9
Giải 872
Giải 7640
Giải 6190117779503
Giải 55873
Giải 4568144150056393
46194639149506696021
Giải 3 6619777725
Giải 2 10895
Giải 149418
Giải ĐB045366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5
1 4, 4, 8 6 6, 6
2 1, 5 7 2, 3, 7
3 8
4 0 9 3, 4, 5, 7
Giải 845
Giải 7857
Giải 6097763958414
Giải 57499
Giải 4096227762471597
50662257354055190671
Giải 3 5260796328
Giải 2 92186
Giải 182786
Giải ĐB659894
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 7
1 4 6 2
2 2, 4, 8 7 1, 7
3 5 8 6, 6
4 5 9 4, 5, 7, 9
Giải 847
Giải 7054
Giải 6929452610376
Giải 53032
Giải 4415596479800259
20075086445660290932
Giải 3 1613933695
Giải 2 61241
Giải 174216
Giải ĐB944394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 9, 9
1 6 6 1
2 7 5, 6
3 2, 2, 9 8
4 1, 4, 7 9 4, 4, 5, 8
Giải 813
Giải 7515
Giải 6380563746658
Giải 52681
Giải 4291649276526820
07679331602572839535
Giải 3 0063268313
Giải 2 09515
Giải 133864
Giải ĐB057576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 3, 3, 5, 5 6 0, 4, 4, 5
2 0, 8 7 4, 6, 9
3 2, 5 8 1
4 9
Giải 801
Giải 7527
Giải 6078609171979
Giải 54674
Giải 4016394527363543
47778087962188743138
Giải 3 9618783915
Giải 2 92146
Giải 108287
Giải ĐB454123
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 5, 7 6
2 3, 7 7 3, 4, 8, 9
3 8, 9 8 6, 7, 7, 7
4 3, 6 9 6
Giải 830
Giải 7560
Giải 6827689893964
Giải 59945
Giải 4252271482004973
02259019481433500406
Giải 3 1381007635
Giải 2 01875
Giải 168374
Giải ĐB195624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9
1 0 6 0, 4
2 0, 4, 7 7 3, 4, 5, 6
3 0, 5, 5 8 9
4 5, 8 9
Giải 887
Giải 7330
Giải 6640320511271
Giải 51213
Giải 4149620817617189
01582074242076825733
Giải 3 1670786246
Giải 2 68611
Giải 168831
Giải ĐB611547
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1
1 1, 3 6 2, 8
2 4 7 1, 6
3 0, 1, 3 8 2, 7, 9
4 6, 7 9
Giải 898
Giải 7572
Giải 6093217080202
Giải 59334
Giải 4976732637969224
94866306235781129048
Giải 3 4368400037
Giải 2 72446
Giải 115341
Giải ĐB881049
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5
1 1 6 6
2 3, 4 7 2, 3, 9
3 2, 4, 7 8 4
4 1, 6, 8, 9 9 8
Giải 875
Giải 7292
Giải 6561663201374
Giải 53168
Giải 4803156756831199
07542889665947016631
Giải 3 3149015893
Giải 2 96997
Giải 187240
Giải ĐB125098
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 6 6 6, 8, 8
2 0 7 0, 4, 5
3 1 8
4 0, 2 9 0, 2, 3, 7, 8, 9
Giải 836
Giải 7422
Giải 6243066349691
Giải 53993
Giải 4651463986073244
74402515806249095009
Giải 3 5543871877
Giải 2 97467
Giải 186128
Giải ĐB008488
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5
1 6 0, 7
2 2, 8 7 7
3 0, 4, 6, 8 8 0, 8
4 4, 6 9 0, 1, 3
Giải 843
Giải 7306
Giải 6932763581878
Giải 57986
Giải 4077810356503365
69419134175346672224
Giải 3 4685285169
Giải 2 95209
Giải 117301
Giải ĐB878327
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5 2, 8
1 7, 9 6 5, 5, 6, 9
2 4, 7, 7 7 8
3 8 1, 6
4 3 9
Giải 866
Giải 7137
Giải 6375904441589
Giải 58409
Giải 4272625092945324
38391018655017696931
Giải 3 9598460025
Giải 2 82568
Giải 142734
Giải ĐB075089
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 6 2, 5, 6, 8
2 4, 5, 9 7 6
3 1, 4, 7 8 4, 9, 9
4 4 9 1
Giải 840
Giải 7016
Giải 6641236263463
Giải 50481
Giải 4844881964988401
80324936672439505974
Giải 3 1298057413
Giải 2 13733
Giải 183610
Giải ĐB097951
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 0, 2, 3, 6 6 3, 7
2 4, 6 7 4
3 3 8 0, 1, 8
4 0, 9 9 5
Giải 893
Giải 7552
Giải 6292125939026
Giải 58873
Giải 4835375100745299
18553812870066294656
Giải 3 4599546843
Giải 2 87142
Giải 180257
Giải ĐB326998
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 3, 6, 7
1 6 2
2 1, 6 7 3
3 7 8 7
4 2, 3 9 3, 3, 5, 8, 9
Giải 858
Giải 7116
Giải 6478302104172
Giải 57871
Giải 4521238731231236
06495488699142073087
Giải 3 6285631058
Giải 2 13475
Giải 106180
Giải ĐB066469
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8, 8
1 0, 2, 6 6 9, 9
2 0, 3 7 1, 2, 5
3 6 8 0, 3, 7
4 9 5
Giải 820
Giải 7575
Giải 6581668887414
Giải 58631
Giải 4832788479461856
63822517956218853838
Giải 3 3107518577
Giải 2 80012
Giải 162182
Giải ĐB852112
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 2, 2, 4, 6 6
2 0, 2 7 5, 5, 7, 8
3 1, 8 8 2, 8, 8
4 9 4, 5
Giải 839
Giải 7344
Giải 6716102153882
Giải 51488
Giải 4374318202314376
19492842910857321075
Giải 3 1565185802
Giải 2 69411
Giải 197408
Giải ĐB982711
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 1
1 1, 1, 5 6 1
2 3 7 3, 5, 6
3 1, 9 8 2, 8
4 4 9 1, 2
Giải 834
Giải 7021
Giải 6943680817769
Giải 54101
Giải 4773360317123228
87229853444472349554
Giải 3 0876998649
Giải 2 79962
Giải 194557
Giải ĐB657289
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 7
1 6 2, 9, 9
2 1, 3, 8, 9 7 1
3 4, 6, 6 8 1, 9
4 4, 9 9
Giải 805
Giải 7149
Giải 6238227924208
Giải 58245
Giải 4632995619975451
91296849222221167748
Giải 3 2357742214
Giải 2 66271
Giải 190564
Giải ĐB689870
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 1
1 1, 4 6 4
2 2 7 0, 1, 7
3 8 2
4 5, 8, 9 9 2, 6, 9, 9
Giải 816
Giải 7859
Giải 6033713306261
Giải 50448
Giải 4102555984824904
80842826577816052518
Giải 3 3393999557
Giải 2 36897
Giải 173140
Giải ĐB807242
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 7, 7, 9
1 6, 8 6 0, 1
2 7
3 0, 7, 9 8
4 0, 2, 2, 8, 8 9 7
Giải 897
Giải 7594
Giải 6481364465591
Giải 54170
Giải 4749812086120377
51372001223892250104
Giải 3 2249180138
Giải 2 70383
Giải 157197
Giải ĐB682302
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5
1 3 6 1
2 2, 2 7 0, 2, 7
3 8 8 1, 3
4 6 9 1, 1, 4, 7, 7
Giải 828
Giải 7996
Giải 6991751037469
Giải 57197
Giải 4612791268999631
34615710158657195229
Giải 3 0811208038
Giải 2 44375
Giải 161746
Giải ĐB991152
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 2, 5, 5, 7 6 9
2 8, 9 7 1, 5, 9
3 1, 8 8 9
4 6 9 6, 7
Giải 807
Giải 7232
Giải 6287438567673
Giải 54629
Giải 4807792699435867
35197593316215328942
Giải 3 4221030491
Giải 2 42587
Giải 168384
Giải ĐB010427
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3, 6
1 0 6 7
2 7, 9 7 3, 4, 9
3 1, 2 8 4, 7
4 2 9 1, 4, 7
Giải 817
Giải 7256
Giải 6788764200971
Giải 59546
Giải 4884499335655429
83437215521567874579
Giải 3 9190736410
Giải 2 28039
Giải 102887
Giải ĐB164883
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 6
1 0, 7 6
2 0, 9 7 1, 8, 9
3 7, 9 8 3, 7, 7
4 6, 9 9
Giải 895
Giải 7323
Giải 6616418827845
Giải 55567
Giải 4494149525778023
28605096835777013122
Giải 3 9278915797
Giải 2 36437
Giải 135275
Giải ĐB700962
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 4 6 2, 4, 7
2 2, 3, 3 7 0, 5
3 7 8 2, 3, 9
4 5 9 5, 7
Giải 821
Giải 7352
Giải 6153336154710
Giải 58118
Giải 4280002953846996
97798266580520944815
Giải 3 5572327991
Giải 2 05727
Giải 158011
Giải ĐB661321
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 2, 8
1 0, 1, 5, 5, 8 6
2 1, 1, 3, 7 7
3 3, 8 8
4 9 1, 6, 8
Giải 828
Giải 7503
Giải 6450455379585
Giải 59157
Giải 4666164755891134
50132570580459971992
Giải 3 5922684942
Giải 2 31626
Giải 193134
Giải ĐB443916
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 7, 8, 8
1 6, 6 6
2 6, 6, 8 7
3 2, 4, 4, 7 8 5
4 2 9 2, 9
Giải 809
Giải 7715
Giải 6880875791614
Giải 51202
Giải 4006276848358673
46478052350357676171
Giải 3 5959642231
Giải 2 44556
Giải 113873
Giải ĐB497843
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 9 5 6
1 4, 5 6
2 7 7 1, 3, 3, 6, 8, 9
3 1, 5 8 3
4 3 9 6
Giải 882
Giải 7785
Giải 6994722524339
Giải 58623
Giải 4221048223589533
92080212122669859398
Giải 3 0077583639
Giải 2 96978
Giải 150169
Giải ĐB515249
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 2 6 9
2 3 7 5, 8
3 3, 5, 9, 9 8 0, 2, 5
4 7, 9 9 8, 8
Giải 897
Giải 7798
Giải 6330245729142
Giải 59753
Giải 4629429965070886
38223618450492172881
Giải 3 3365891613
Giải 2 82293
Giải 170164
Giải ĐB882509
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 3, 8
1 3 6 4
2 1, 3 7 2
3 8 1, 6
4 2, 2, 5 9 3, 7, 8
Giải 886
Giải 7576
Giải 6087415917824
Giải 53572
Giải 4865363666072219
77764553602355903654
Giải 3 8205085104
Giải 2 58544
Giải 135237
Giải ĐB207691
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 4, 9
1 9 6 0, 0, 4
2 4 7 2, 4, 6
3 6, 7 8 6
4 4 9 1, 1
Giải 867
Giải 7407
Giải 6204723084449
Giải 53829
Giải 4186096790549299
20667616921549352638
Giải 3 5167921923
Giải 2 30304
Giải 168665
Giải ĐB868856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7, 8, 9 5 6
1 6 5, 7, 7
2 3, 9 7 9
3 8 8
4 7, 9 9 2, 3, 9
Giải 805
Giải 7917
Giải 6761526891193
Giải 55648
Giải 4187114303545559
28875256929137478552
Giải 3 4472631363
Giải 2 54245
Giải 135059
Giải ĐB803902
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 2, 9, 9
1 1, 5, 7 6 3
2 6 7 4, 5
3 5 8 9
4 5, 8 9 2, 3
Giải 827
Giải 7503
Giải 6754144065852
Giải 56928
Giải 4841801710980801
90445387052820139186
Giải 3 0260520353
Giải 2 98684
Giải 162844
Giải ĐB294353
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 3, 5, 5, 6, 9 5 2, 3, 3
1 6
2 7, 8 7
3 8 0, 4, 6
4 1, 4, 5 9
Giải 826
Giải 7047
Giải 6245462886128
Giải 56126
Giải 4797175402795805
38620400154904977312
Giải 3 2839838250
Giải 2 62786
Giải 163154
Giải ĐB132963
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 4, 4
1 2, 5, 7 6 3
2 0, 6, 6, 7, 8 7
3 8 6, 8
4 7, 9 9 8
Giải 806
Giải 7674
Giải 6901960467742
Giải 59896
Giải 4305713129917022
30211022678348428092
Giải 3 9369377085
Giải 2 58839
Giải 122128
Giải ĐB508714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 1, 4, 9 6 7
2 2, 8 7 1, 4
3 9 8 4, 5
4 2, 6 9 2, 3, 6, 9
Giải 828
Giải 7988
Giải 6932735159463
Giải 57203
Giải 4253870528278109
32083559640569938720
Giải 3 8034984363
Giải 2 29404
Giải 117658
Giải ĐB951961
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 9 5 8
1 5 6 1, 3, 3, 4
2 0, 7, 8 7
3 8 2, 3, 7, 8
4 9 9 9
Giải 854
Giải 7615
Giải 6222710175371
Giải 58609
Giải 4121982842632467
47982231688461888111
Giải 3 3647130517
Giải 2 64259
Giải 132520
Giải ĐB758648
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 9
1 1, 5, 7, 7, 8 6 7, 8
2 0, 6, 7 7 1, 1
3 8 2
4 8 9 8
Giải 855
Giải 7432
Giải 6371089976942
Giải 54096
Giải 4445764293619586
32393147061028356885
Giải 3 1276562050
Giải 2 46481
Giải 101001
Giải ĐB888377
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 0, 5
1 0 6 5
2 7 6, 7
3 2, 6 8 1, 3, 5, 6
4 2 9 3, 6, 7
Giải 883
Giải 7903
Giải 6868036399458
Giải 57402
Giải 4814491607360865
11470172887827384473
Giải 3 8264745688
Giải 2 61978
Giải 120006
Giải ĐB307437
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6 5 8
1 6 5
2 7 0, 3, 3, 3, 8
3 7, 9 8 0, 3, 8, 8
4 7, 9 9
Giải 853
Giải 7455
Giải 6827122421261
Giải 52464
Giải 4320608522891619
13739522289518355615
Giải 3 8103313086
Giải 2 05328
Giải 163134
Giải ĐB706466
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5
1 5, 9 6 0, 1, 4, 6
2 8, 8, 8 7 1
3 3, 4, 9 8 3, 6
4 2 9
Giải 811
Giải 7724
Giải 6979078259902
Giải 54715
Giải 4269364285730012
86684063574875983981
Giải 3 5541601323
Giải 2 28146
Giải 168283
Giải ĐB116703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 7, 7, 9
1 1, 2, 5, 6 6
2 3, 4, 5 7
3 6 8 1, 3, 4
4 6 9 0
Giải 808
Giải 7867
Giải 6352405103139
Giải 51653
Giải 4426574317846598
15429863136349555031
Giải 3 5507598996
Giải 2 94280
Giải 193878
Giải ĐB413689
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 7
1 0, 3 6 7
2 4, 9 7 5, 8, 8
3 1, 9 8 0, 9
4 9 5, 6, 8
Giải 865
Giải 7255
Giải 6358573704062
Giải 52195
Giải 4035148841917221
78331871676179666330
Giải 3 5053232381
Giải 2 51090
Giải 136268
Giải ĐB249660
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 4, 9 6 0, 2, 5, 7, 8
2 1 7 0
3 0, 1, 2 8 1, 5
4 9 0, 5, 6
Giải 856
Giải 7423
Giải 6216808289555
Giải 56893
Giải 4645105639013267
45085751252110562759
Giải 3 3107820393
Giải 2 33893
Giải 123661
Giải ĐB842358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5, 6, 8, 9
1 0 6 1, 7, 8
2 3, 5, 8 7 8
3 8 5
4 9 0, 3, 3, 3
Giải 897
Giải 7841
Giải 6186736450309
Giải 55229
Giải 4194619782892320
61721903564995968737
Giải 3 9897259878
Giải 2 29338
Giải 190208
Giải ĐB417218
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 6, 9
1 8 6 1, 7
2 0, 1, 8, 9 7 2, 8
3 7, 8 8
4 1, 5 9 7
Giải 824
Giải 7710
Giải 6990124479271
Giải 53232
Giải 4664279823034838
99536603926063475506
Giải 3 1337634075
Giải 2 44930
Giải 153253
Giải ĐB253781
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 3
1 0 6
2 4, 7 7 1, 5, 6
3 0, 0, 2, 4, 6, 8 8 1
4 7 9 2
Giải 877
Giải 7294
Giải 6465082852902
Giải 57260
Giải 4592146398597684
39588191080452627656
Giải 3 1435184767
Giải 2 89762
Giải 108803
Giải ĐB023054
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5 0, 1, 4, 6
1 4 6 0, 2, 7
2 6 7 7
3 8 4, 5, 5, 8
4 9 4
Giải 849
Giải 7398
Giải 6992096108989
Giải 56078
Giải 4838055162130737
40360788985286947736
Giải 3 8947225303
Giải 2 45585
Giải 197446
Giải ĐB221985
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5
1 0 6 0, 9
2 0, 1 7 2, 8
3 6, 7 8 5, 5, 9
4 6, 9 9 8, 8
Giải 822
Giải 7071
Giải 6415224295621
Giải 51398
Giải 4028198404759247
01352119783459758100
Giải 3 9486703750
Giải 2 73129
Giải 161640
Giải ĐB276788
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 2, 2
1 9 6 7
2 1, 2, 9, 9 7 1, 8
3 8 8
4 0, 7, 7 9 7, 8
Giải 842
Giải 7362
Giải 6653762681397
Giải 52255
Giải 4869065959035757
52539686466832576419
Giải 3 9630286823
Giải 2 25833
Giải 138478
Giải ĐB424317
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 5, 7
1 7, 9 6 2, 8
2 3, 5 7 8
3 3, 7, 9 8
4 2, 6 9 0, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Khánh Hòa trực tiếp

XSKH 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Khánh Hòa có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,