XSKH 200 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 21/7 Hôm nay- Thứ Hai, 22/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKH> XSKH 200 ngày
Giải 890
Giải 7284
Giải 6767307796808
Giải 57230
Giải 4302527798255493
20999660238820221091
Giải 3 1554205979
Giải 2 15282
Giải 175397
Giải ĐB465951
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 1, 2
1 6
2 3 7 3, 9, 9
3 0 8 2, 2, 4
4 2 9 0, 1, 3, 7, 9
XSKH 30 ngày
 
 
Giải 898
Giải 7395
Giải 6206279646373
Giải 59233
Giải 4668062827163435
10298087998982939584
Giải 3 1397971713
Giải 2 80627
Giải 100497
Giải ĐB074387
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 3 6 2, 4
2 7, 9 7 1, 3, 9
3 3, 5 8 4, 7
4 9 5, 7, 8, 8, 9
XSKH 90 ngày
Giải 811
Giải 7253
Giải 6886101037238
Giải 52155
Giải 4315905919231359
22843356410977284411
Giải 3 1551627197
Giải 2 08096
Giải 183216
Giải ĐB530557
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 5, 7, 9
1 1, 1, 6, 6 6 1
2 7 2
3 8 8
4 1, 3 9 0, 2, 6, 7
XSKH 100 ngày
Giải 826
Giải 7738
Giải 6424111942134
Giải 55273
Giải 4058159299553537
59634699768648914576
Giải 3 0889336465
Giải 2 65235
Giải 161105
Giải ĐB473146
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 5 6 5
2 6 7 3, 6, 6
3 4, 4, 5, 7, 8 8 9
4 1, 6 9 3, 4, 5
XSKH 200 ngày
Giải 836
Giải 7555
Giải 6965896583767
Giải 57606
Giải 4531582949671820
57103508629455625681
Giải 3 0014800640
Giải 2 33377
Giải 144544
Giải ĐB268289
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 5, 6, 8, 8, 8
1 6 2, 7
2 0 7 7
3 6 8 1, 9
4 0, 4, 8 9 6
XSKH 300 ngày
Giải 821
Giải 7306
Giải 6272647759684
Giải 58459
Giải 4936326474604073
09011288835162489831
Giải 3 6506398305
Giải 2 58413
Giải 110122
Giải ĐB300596
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 9
1 1, 3 6 3
2 1, 2, 4, 6 7 3, 5
3 1, 2 8 3, 4
4 6 9 6
XSKH 10 ngày
Giải 837
Giải 7820
Giải 6739284534011
Giải 53092
Giải 4551450684249119
15160532004666750065
Giải 3 0477598633
Giải 2 63237
Giải 165734
Giải ĐB204068
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 1, 9 6 0, 5, 7, 8
2 0 7 5
3 3, 4, 7, 7 8
4 2, 5 9 2, 2
XSKH 20 ngày
Giải 825
Giải 7233
Giải 6035809721455
Giải 51284
Giải 4849223154689836
87355548979314689992
Giải 3 7046747672
Giải 2 62399
Giải 146460
Giải ĐB855306
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5, 5, 8
1 6 0, 7
2 2, 5 7 2, 2
3 3, 6 8 4
4 6, 6 9 2, 7, 9
XSKH 40 ngày
Giải 848
Giải 7861
Giải 6536449227534
Giải 51688
Giải 4430797469568343
40928851510136411342
Giải 3 9342481808
Giải 2 53703
Giải 131961
Giải ĐB019015
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 1
1 5 6 1, 1, 4, 4
2 2, 4, 8 7 9
3 4 8 8
4 2, 3, 8 9 5
XSKH 50 ngày
Giải 897
Giải 7630
Giải 6200600625217
Giải 52788
Giải 4495385036169124
03791734758595134984
Giải 3 0771231442
Giải 2 87584
Giải 119828
Giải ĐB290340
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 2, 7 6 1, 2
2 4, 8 7 5
3 0, 8 8 4, 4, 8
4 0, 2 9 1, 7
XSKH 60 ngày
Giải 842
Giải 7620
Giải 6263369739013
Giải 54876
Giải 4734011208261136
51238711541101474719
Giải 3 4347749775
Giải 2 37145
Giải 188134
Giải ĐB168831
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 3, 4, 9 6
2 0 7 3, 5, 6, 7
3 1, 3, 4, 6, 8 8 2
4 2, 5 9
XSKH 500 ngày
Giải 878
Giải 7657
Giải 6544364027710
Giải 58414
Giải 4453834859051721
94444227817510181247
Giải 3 5095741738
Giải 2 78547
Giải 104189
Giải ĐB268689
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 7, 7
1 0, 4 6
2 1 7 8
3 8 8 1, 3, 9, 9
4 3, 4, 7, 7 9 0
XSKH 1 ngày
Giải 822
Giải 7937
Giải 6005089185702
Giải 52747
Giải 4880960939875555
68340449033413953589
Giải 3 8756034287
Giải 2 62907
Giải 168310
Giải ĐB720703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 7 5 0, 5
1 0, 8 6 0
2 2 7
3 7, 9 8 7, 9
4 0, 7 9 6, 8
XSKH 2 ngày
Giải 898
Giải 7418
Giải 6319511670278
Giải 54769
Giải 4456772764742031
16608452855330448394
Giải 3 1303894150
Giải 2 20908
Giải 176366
Giải ĐB206039
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 8 5 0
1 8 6 6, 7, 9
2 7 7, 8
3 1, 8, 9 8 5
4 7 9 4, 5, 8
XSKH 3 ngày
Giải 834
Giải 7422
Giải 6912387203539
Giải 58751
Giải 4284214007295592
37620684067671005247
Giải 3 5834675275
Giải 2 61804
Giải 155513
Giải ĐB084132
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 1
1 0, 3 6
2 0, 0, 1, 2, 3 7 2, 5
3 2, 4, 9 8
4 6, 7 9 2
XSKH 4 ngày
Giải 821
Giải 7552
Giải 6932922745079
Giải 58944
Giải 4352023659377991
11864214734976215619
Giải 3 2612763914
Giải 2 18628
Giải 116049
Giải ĐB749809
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 2
1 4, 9 6 2, 4
2 1, 7, 8, 9 7 3, 4, 9
3 8
4 4, 9 9 1, 3
XSKH 5 ngày
Giải 879
Giải 7285
Giải 6519634813243
Giải 58751
Giải 4989182109792334
65407284832538485512
Giải 3 0283996116
Giải 2 85452
Giải 183429
Giải ĐB051987
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 2
1 2, 6, 8 6
2 9 7 9
3 4, 9 8 1, 3, 4, 5, 7
4 3 9 6, 7
XSKH 6 ngày
Giải 801
Giải 7657
Giải 6391677199904
Giải 53815
Giải 4364232914384044
27784458612025299028
Giải 3 1460773089
Giải 2 30175
Giải 138925
Giải ĐB890557
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7 5 2, 7, 7
1 5, 6, 9 6 1
2 3, 5, 8 7 5
3 8 4, 9
4 3, 4 9
XSKH 7 ngày
Giải 839
Giải 7425
Giải 6791935742056
Giải 53538
Giải 4752727984881975
67348910116704400610
Giải 3 5883994058
Giải 2 38556
Giải 115570
Giải ĐB298117
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6, 8
1 0, 1, 7, 9 6
2 5 7 0, 2, 4, 5
3 8, 9, 9 8
4 4, 8, 8 9
XSKH 1000 ngày
Giải 800
Giải 7682
Giải 6547955829976
Giải 53127
Giải 4152141598909343
44446812173622208386
Giải 3 9237559315
Giải 2 14039
Giải 108006
Giải ĐB861225
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5
1 4, 5, 7 6
2 2, 5, 7 7 5, 6, 9
3 9 8 2, 2, 6, 9
4 3, 6 9
Giải 842
Giải 7422
Giải 6675911561636
Giải 54966
Giải 4839826917608056
29710457181914364764
Giải 3 4156529865
Giải 2 76408
Giải 139521
Giải ĐB293762
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6, 6, 9
1 0, 8 6 2, 4, 5, 5, 6
2 1, 2 7 6
3 6 8 2
4 2, 3 9
Giải 823
Giải 7803
Giải 6708083934653
Giải 53755
Giải 4848562992945998
44405399043172976944
Giải 3 0266616854
Giải 2 96078
Giải 185209
Giải ĐB136971
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 9 5 3, 4, 5, 6
1 6 6
2 3, 9, 9 7 1, 8
3 8 0
4 4 9 3, 8
Giải 899
Giải 7662
Giải 6589101559660
Giải 52433
Giải 4315421962546707
68415551462806208743
Giải 3 7864526516
Giải 2 51587
Giải 193932
Giải ĐB300892
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5
1 5, 6 6 0, 2, 2
2 5 7
3 2, 3 8 7
4 2, 3, 5, 6 9 1, 2, 9
Giải 802
Giải 7823
Giải 6061555396274
Giải 56972
Giải 4206449917777616
98745533722457670708
Giải 3 7631374509
Giải 2 93371
Giải 141026
Giải ĐB846835
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 9 5
1 3, 5, 6 6
2 3, 6 7 1, 2, 2, 4, 6, 7
3 5, 9 8
4 4, 5 9
Giải 868
Giải 7230
Giải 6722193680733
Giải 55194
Giải 4428352152137930
00826335509210098962
Giải 3 7311964036
Giải 2 85874
Giải 119874
Giải ĐB014259
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 9
1 9 6 2, 8, 8
2 1, 1, 6 7 4, 4
3 0, 0, 3, 5, 6 8
4 9 4
Giải 805
Giải 7463
Giải 6805911218406
Giải 50263
Giải 4247976997961652
52893926530390588137
Giải 3 3176493711
Giải 2 49955
Giải 137738
Giải ĐB862862
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5 2, 3, 5, 9
1 1 6 2, 3, 3, 4
2 1 7 9
3 7, 8 8
4 9 3, 7
Giải 871
Giải 7145
Giải 6050353074010
Giải 56122
Giải 4614714218572739
39051637884245349378
Giải 3 5301579895
Giải 2 56741
Giải 108666
Giải ĐB615582
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 3
1 0, 5 6 6
2 2 7 1, 1, 8
3 9 8 2, 5, 8
4 1, 5 9 5
Giải 831
Giải 7648
Giải 6530791728611
Giải 53689
Giải 4705449470031933
70592943005907522990
Giải 3 7660822388
Giải 2 67973
Giải 108403
Giải ĐB328534
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7, 8 5
1 1 6
2 7 2, 3, 5
3 1, 3, 4 8 8, 9
4 4, 8 9 0, 2
Giải 801
Giải 7351
Giải 6855709233565
Giải 50365
Giải 4700164068941806
42586588125426652441
Giải 3 7415870097
Giải 2 07357
Giải 164599
Giải ĐB473105
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6 5 1, 7, 7, 8
1 2, 6 6 5, 5, 6
2 3 7
3 8 6, 9
4 1 9 7, 9
Giải 822
Giải 7427
Giải 6614397138380
Giải 52222
Giải 4025134278454849
92229684251780130652
Giải 3 6138514283
Giải 2 24687
Giải 190794
Giải ĐB182714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2
1 3, 3, 4 6
2 2, 2, 5, 7, 9 7
3 8 0, 3, 4, 5, 7
4 3, 9 9 4
Giải 878
Giải 7811
Giải 6747184015354
Giải 58297
Giải 4852164869742870
73019165470611340138
Giải 3 4092385849
Giải 2 62429
Giải 191844
Giải ĐB508281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 1, 3, 6, 9 6
2 3, 9 7 0, 1, 8
3 8 8 1
4 4, 7, 9 9 7, 7
Giải 870
Giải 7859
Giải 6393895810706
Giải 57909
Giải 4951547084525808
95598389809464875675
Giải 3 9232516228
Giải 2 55150
Giải 101791
Giải ĐB376716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 0, 4, 9
1 6 6
2 5, 8 7 0, 5
3 8 8 0, 1
4 5, 8 9 1, 8
Giải 882
Giải 7240
Giải 6213308812310
Giải 57515
Giải 4797404529031863
88880006043939658006
Giải 3 3177204960
Giải 2 92665
Giải 119088
Giải ĐB210815
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5
1 0, 5, 5 6 0, 3, 5
2 7 2
3 3 8 0, 1, 2, 8
4 0, 0 9 0, 6
Giải 883
Giải 7303
Giải 6577186015321
Giải 50061
Giải 4663520672737744
56052109837675998122
Giải 3 2108036638
Giải 2 93241
Giải 172422
Giải ĐB250326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 2, 9
1 6 1
2 1, 2, 2, 6, 7 7 1
3 8 8 0, 3, 3
4 1, 4 9
Giải 816
Giải 7339
Giải 6827463975360
Giải 50620
Giải 4343651101129706
72307241792876595735
Giải 3 5768373338
Giải 2 65417
Giải 166312
Giải ĐB554694
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 1, 2, 6, 7 6 0, 5, 5
2 0 7 4, 9
3 5, 8, 9 8 3
4 9 4, 7
Giải 850
Giải 7725
Giải 6899841559621
Giải 51245
Giải 4886975743888870
07298018913137716046
Giải 3 0304594840
Giải 2 39028
Giải 140267
Giải ĐB938059
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 9
1 6 7
2 1, 5, 8 7 0, 7
3 8 8
4 0, 5, 5, 6 9 1, 7, 8, 8
Giải 803
Giải 7339
Giải 6132069072178
Giải 55489
Giải 4029386752536171
30314236546700266163
Giải 3 6452034414
Giải 2 32694
Giải 188448
Giải ĐB497602
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3, 7 5 4
1 4, 4 6 3
2 0, 0, 5 7 1, 8
3 8, 9 8 9
4 8 9 4
Giải 884
Giải 7943
Giải 6443742513990
Giải 59186
Giải 4262909400368257
64991407439511148825
Giải 3 8584159590
Giải 2 89055
Giải 114365
Giải ĐB508499
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 5, 7
1 1 6 5
2 5 7
3 7 8 4, 6
4 1, 3, 3 9 0, 0, 0, 1, 9
Giải 836
Giải 7825
Giải 6518625294201
Giải 52515
Giải 4990250913987914
03680095479534885084
Giải 3 7798522934
Giải 2 32223
Giải 106866
Giải ĐB937534
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 4, 5 6 6
2 3, 5, 5, 9 7
3 4, 4, 6, 9 8 0, 4, 5, 6
4 7, 8 9
Giải 872
Giải 7640
Giải 6190117779503
Giải 55873
Giải 4568144150056393
46194639149506696021
Giải 3 6619777725
Giải 2 10895
Giải 149418
Giải ĐB045366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5
1 4, 4, 8 6 6, 6
2 1, 5 7 2, 3, 7
3 8
4 0 9 3, 4, 5, 7
Giải 845
Giải 7857
Giải 6097763958414
Giải 57499
Giải 4096227762471597
50662257354055190671
Giải 3 5260796328
Giải 2 92186
Giải 182786
Giải ĐB659894
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 7
1 4 6 2
2 2, 4, 8 7 1, 7
3 5 8 6, 6
4 5 9 4, 5, 7, 9
Giải 847
Giải 7054
Giải 6929452610376
Giải 53032
Giải 4415596479800259
20075086445660290932
Giải 3 1613933695
Giải 2 61241
Giải 174216
Giải ĐB944394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 9, 9
1 6 6 1
2 7 5, 6
3 2, 2, 9 8
4 1, 4, 7 9 4, 4, 5, 8
Giải 813
Giải 7515
Giải 6380563746658
Giải 52681
Giải 4291649276526820
07679331602572839535
Giải 3 0063268313
Giải 2 09515
Giải 133864
Giải ĐB057576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 3, 3, 5, 5 6 0, 4, 4, 5
2 0, 8 7 4, 6, 9
3 2, 5 8 1
4 9
Giải 801
Giải 7527
Giải 6078609171979
Giải 54674
Giải 4016394527363543
47778087962188743138
Giải 3 9618783915
Giải 2 92146
Giải 108287
Giải ĐB454123
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 5, 7 6
2 3, 7 7 3, 4, 8, 9
3 8, 9 8 6, 7, 7, 7
4 3, 6 9 6
Giải 830
Giải 7560
Giải 6827689893964
Giải 59945
Giải 4252271482004973
02259019481433500406
Giải 3 1381007635
Giải 2 01875
Giải 168374
Giải ĐB195624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9
1 0 6 0, 4
2 0, 4, 7 7 3, 4, 5, 6
3 0, 5, 5 8 9
4 5, 8 9
Giải 887
Giải 7330
Giải 6640320511271
Giải 51213
Giải 4149620817617189
01582074242076825733
Giải 3 1670786246
Giải 2 68611
Giải 168831
Giải ĐB611547
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1
1 1, 3 6 2, 8
2 4 7 1, 6
3 0, 1, 3 8 2, 7, 9
4 6, 7 9
Giải 898
Giải 7572
Giải 6093217080202
Giải 59334
Giải 4976732637969224
94866306235781129048
Giải 3 4368400037
Giải 2 72446
Giải 115341
Giải ĐB881049
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5
1 1 6 6
2 3, 4 7 2, 3, 9
3 2, 4, 7 8 4
4 1, 6, 8, 9 9 8
Giải 875
Giải 7292
Giải 6561663201374
Giải 53168
Giải 4803156756831199
07542889665947016631
Giải 3 3149015893
Giải 2 96997
Giải 187240
Giải ĐB125098
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 6 6 6, 8, 8
2 0 7 0, 4, 5
3 1 8
4 0, 2 9 0, 2, 3, 7, 8, 9
Giải 836
Giải 7422
Giải 6243066349691
Giải 53993
Giải 4651463986073244
74402515806249095009
Giải 3 5543871877
Giải 2 97467
Giải 186128
Giải ĐB008488
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5
1 6 0, 7
2 2, 8 7 7
3 0, 4, 6, 8 8 0, 8
4 4, 6 9 0, 1, 3
Giải 843
Giải 7306
Giải 6932763581878
Giải 57986
Giải 4077810356503365
69419134175346672224
Giải 3 4685285169
Giải 2 95209
Giải 117301
Giải ĐB878327
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5 2, 8
1 7, 9 6 5, 5, 6, 9
2 4, 7, 7 7 8
3 8 1, 6
4 3 9
Giải 866
Giải 7137
Giải 6375904441589
Giải 58409
Giải 4272625092945324
38391018655017696931
Giải 3 9598460025
Giải 2 82568
Giải 142734
Giải ĐB075089
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 6 2, 5, 6, 8
2 4, 5, 9 7 6
3 1, 4, 7 8 4, 9, 9
4 4 9 1
Giải 840
Giải 7016
Giải 6641236263463
Giải 50481
Giải 4844881964988401
80324936672439505974
Giải 3 1298057413
Giải 2 13733
Giải 183610
Giải ĐB097951
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 0, 2, 3, 6 6 3, 7
2 4, 6 7 4
3 3 8 0, 1, 8
4 0, 9 9 5
Giải 893
Giải 7552
Giải 6292125939026
Giải 58873
Giải 4835375100745299
18553812870066294656
Giải 3 4599546843
Giải 2 87142
Giải 180257
Giải ĐB326998
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 3, 6, 7
1 6 2
2 1, 6 7 3
3 7 8 7
4 2, 3 9 3, 3, 5, 8, 9
Giải 858
Giải 7116
Giải 6478302104172
Giải 57871
Giải 4521238731231236
06495488699142073087
Giải 3 6285631058
Giải 2 13475
Giải 106180
Giải ĐB066469
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8, 8
1 0, 2, 6 6 9, 9
2 0, 3 7 1, 2, 5
3 6 8 0, 3, 7
4 9 5
Giải 820
Giải 7575
Giải 6581668887414
Giải 58631
Giải 4832788479461856
63822517956218853838
Giải 3 3107518577
Giải 2 80012
Giải 162182
Giải ĐB852112
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 2, 2, 4, 6 6
2 0, 2 7 5, 5, 7, 8
3 1, 8 8 2, 8, 8
4 9 4, 5
Giải 839
Giải 7344
Giải 6716102153882
Giải 51488
Giải 4374318202314376
19492842910857321075
Giải 3 1565185802
Giải 2 69411
Giải 197408
Giải ĐB982711
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 1
1 1, 1, 5 6 1
2 3 7 3, 5, 6
3 1, 9 8 2, 8
4 4 9 1, 2
Giải 834
Giải 7021
Giải 6943680817769
Giải 54101
Giải 4773360317123228
87229853444472349554
Giải 3 0876998649
Giải 2 79962
Giải 194557
Giải ĐB657289
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 7
1 6 2, 9, 9
2 1, 3, 8, 9 7 1
3 4, 6, 6 8 1, 9
4 4, 9 9
Giải 805
Giải 7149
Giải 6238227924208
Giải 58245
Giải 4632995619975451
91296849222221167748
Giải 3 2357742214
Giải 2 66271
Giải 190564
Giải ĐB689870
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 1
1 1, 4 6 4
2 2 7 0, 1, 7
3 8 2
4 5, 8, 9 9 2, 6, 9, 9
Giải 816
Giải 7859
Giải 6033713306261
Giải 50448
Giải 4102555984824904
80842826577816052518
Giải 3 3393999557
Giải 2 36897
Giải 173140
Giải ĐB807242
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 7, 7, 9
1 6, 8 6 0, 1
2 7
3 0, 7, 9 8
4 0, 2, 2, 8, 8 9 7
Giải 897
Giải 7594
Giải 6481364465591
Giải 54170
Giải 4749812086120377
51372001223892250104
Giải 3 2249180138
Giải 2 70383
Giải 157197
Giải ĐB682302
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5
1 3 6 1
2 2, 2 7 0, 2, 7
3 8 8 1, 3
4 6 9 1, 1, 4, 7, 7
Giải 828
Giải 7996
Giải 6991751037469
Giải 57197
Giải 4612791268999631
34615710158657195229
Giải 3 0811208038
Giải 2 44375
Giải 161746
Giải ĐB991152
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 2, 5, 5, 7 6 9
2 8, 9 7 1, 5, 9
3 1, 8 8 9
4 6 9 6, 7
Giải 807
Giải 7232
Giải 6287438567673
Giải 54629
Giải 4807792699435867
35197593316215328942
Giải 3 4221030491
Giải 2 42587
Giải 168384
Giải ĐB010427
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3, 6
1 0 6 7
2 7, 9 7 3, 4, 9
3 1, 2 8 4, 7
4 2 9 1, 4, 7
Giải 817
Giải 7256
Giải 6788764200971
Giải 59546
Giải 4884499335655429
83437215521567874579
Giải 3 9190736410
Giải 2 28039
Giải 102887
Giải ĐB164883
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 6
1 0, 7 6
2 0, 9 7 1, 8, 9
3 7, 9 8 3, 7, 7
4 6, 9 9
Giải 895
Giải 7323
Giải 6616418827845
Giải 55567
Giải 4494149525778023
28605096835777013122
Giải 3 9278915797
Giải 2 36437
Giải 135275
Giải ĐB700962
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 4 6 2, 4, 7
2 2, 3, 3 7 0, 5
3 7 8 2, 3, 9
4 5 9 5, 7
Giải 821
Giải 7352
Giải 6153336154710
Giải 58118
Giải 4280002953846996
97798266580520944815
Giải 3 5572327991
Giải 2 05727
Giải 158011
Giải ĐB661321
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 2, 8
1 0, 1, 5, 5, 8 6
2 1, 1, 3, 7 7
3 3, 8 8
4 9 1, 6, 8
Giải 828
Giải 7503
Giải 6450455379585
Giải 59157
Giải 4666164755891134
50132570580459971992
Giải 3 5922684942
Giải 2 31626
Giải 193134
Giải ĐB443916
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 7, 8, 8
1 6, 6 6
2 6, 6, 8 7
3 2, 4, 4, 7 8 5
4 2 9 2, 9
Giải 809
Giải 7715
Giải 6880875791614
Giải 51202
Giải 4006276848358673
46478052350357676171
Giải 3 5959642231
Giải 2 44556
Giải 113873
Giải ĐB497843
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 9 5 6
1 4, 5 6
2 7 7 1, 3, 3, 6, 8, 9
3 1, 5 8 3
4 3 9 6
Giải 882
Giải 7785
Giải 6994722524339
Giải 58623
Giải 4221048223589533
92080212122669859398
Giải 3 0077583639
Giải 2 96978
Giải 150169
Giải ĐB515249
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 2 6 9
2 3 7 5, 8
3 3, 5, 9, 9 8 0, 2, 5
4 7, 9 9 8, 8
Giải 897
Giải 7798
Giải 6330245729142
Giải 59753
Giải 4629429965070886
38223618450492172881
Giải 3 3365891613
Giải 2 82293
Giải 170164
Giải ĐB882509
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 3, 8
1 3 6 4
2 1, 3 7 2
3 8 1, 6
4 2, 2, 5 9 3, 7, 8
Giải 886
Giải 7576
Giải 6087415917824
Giải 53572
Giải 4865363666072219
77764553602355903654
Giải 3 8205085104
Giải 2 58544
Giải 135237
Giải ĐB207691
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 4, 9
1 9 6 0, 0, 4
2 4 7 2, 4, 6
3 6, 7 8 6
4 4 9 1, 1
Giải 867
Giải 7407
Giải 6204723084449
Giải 53829
Giải 4186096790549299
20667616921549352638
Giải 3 5167921923
Giải 2 30304
Giải 168665
Giải ĐB868856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7, 8, 9 5 6
1 6 5, 7, 7
2 3, 9 7 9
3 8 8
4 7, 9 9 2, 3, 9
Giải 805
Giải 7917
Giải 6761526891193
Giải 55648
Giải 4187114303545559
28875256929137478552
Giải 3 4472631363
Giải 2 54245
Giải 135059
Giải ĐB803902
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 2, 9, 9
1 1, 5, 7 6 3
2 6 7 4, 5
3 5 8 9
4 5, 8 9 2, 3
Giải 827
Giải 7503
Giải 6754144065852
Giải 56928
Giải 4841801710980801
90445387052820139186
Giải 3 0260520353
Giải 2 98684
Giải 162844
Giải ĐB294353
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 3, 5, 5, 6, 9 5 2, 3, 3
1 6
2 7, 8 7
3 8 0, 4, 6
4 1, 4, 5 9
Giải 826
Giải 7047
Giải 6245462886128
Giải 56126
Giải 4797175402795805
38620400154904977312
Giải 3 2839838250
Giải 2 62786
Giải 163154
Giải ĐB132963
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 4, 4
1 2, 5, 7 6 3
2 0, 6, 6, 7, 8 7
3 8 6, 8
4 7, 9 9 8
Giải 806
Giải 7674
Giải 6901960467742
Giải 59896
Giải 4305713129917022
30211022678348428092
Giải 3 9369377085
Giải 2 58839
Giải 122128
Giải ĐB508714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 1, 4, 9 6 7
2 2, 8 7 1, 4
3 9 8 4, 5
4 2, 6 9 2, 3, 6, 9
Giải 828
Giải 7988
Giải 6932735159463
Giải 57203
Giải 4253870528278109
32083559640569938720
Giải 3 8034984363
Giải 2 29404
Giải 117658
Giải ĐB951961
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 9 5 8
1 5 6 1, 3, 3, 4
2 0, 7, 8 7
3 8 2, 3, 7, 8
4 9 9 9
Giải 854
Giải 7615
Giải 6222710175371
Giải 58609
Giải 4121982842632467
47982231688461888111
Giải 3 3647130517
Giải 2 64259
Giải 132520
Giải ĐB758648
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 9
1 1, 5, 7, 7, 8 6 7, 8
2 0, 6, 7 7 1, 1
3 8 2
4 8 9 8
Giải 855
Giải 7432
Giải 6371089976942
Giải 54096
Giải 4445764293619586
32393147061028356885
Giải 3 1276562050
Giải 2 46481
Giải 101001
Giải ĐB888377
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 0, 5
1 0 6 5
2 7 6, 7
3 2, 6 8 1, 3, 5, 6
4 2 9 3, 6, 7
Giải 883
Giải 7903
Giải 6868036399458
Giải 57402
Giải 4814491607360865
11470172887827384473
Giải 3 8264745688
Giải 2 61978
Giải 120006
Giải ĐB307437
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6 5 8
1 6 5
2 7 0, 3, 3, 3, 8
3 7, 9 8 0, 3, 8, 8
4 7, 9 9
Giải 853
Giải 7455
Giải 6827122421261
Giải 52464
Giải 4320608522891619
13739522289518355615
Giải 3 8103313086
Giải 2 05328
Giải 163134
Giải ĐB706466
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5
1 5, 9 6 0, 1, 4, 6
2 8, 8, 8 7 1
3 3, 4, 9 8 3, 6
4 2 9
Giải 811
Giải 7724
Giải 6979078259902
Giải 54715
Giải 4269364285730012
86684063574875983981
Giải 3 5541601323
Giải 2 28146
Giải 168283
Giải ĐB116703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 7, 7, 9
1 1, 2, 5, 6 6
2 3, 4, 5 7
3 6 8 1, 3, 4
4 6 9 0
Giải 808
Giải 7867
Giải 6352405103139
Giải 51653
Giải 4426574317846598
15429863136349555031
Giải 3 5507598996
Giải 2 94280
Giải 193878
Giải ĐB413689
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 7
1 0, 3 6 7
2 4, 9 7 5, 8, 8
3 1, 9 8 0, 9
4 9 5, 6, 8
Giải 865
Giải 7255
Giải 6358573704062
Giải 52195
Giải 4035148841917221
78331871676179666330
Giải 3 5053232381
Giải 2 51090
Giải 136268
Giải ĐB249660
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 4, 9 6 0, 2, 5, 7, 8
2 1 7 0
3 0, 1, 2 8 1, 5
4 9 0, 5, 6
Giải 856
Giải 7423
Giải 6216808289555
Giải 56893
Giải 4645105639013267
45085751252110562759
Giải 3 3107820393
Giải 2 33893
Giải 123661
Giải ĐB842358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5, 6, 8, 9
1 0 6 1, 7, 8
2 3, 5, 8 7 8
3 8 5
4 9 0, 3, 3, 3
Giải 897
Giải 7841
Giải 6186736450309
Giải 55229
Giải 4194619782892320
61721903564995968737
Giải 3 9897259878
Giải 2 29338
Giải 190208
Giải ĐB417218
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 6, 9
1 8 6 1, 7
2 0, 1, 8, 9 7 2, 8
3 7, 8 8
4 1, 5 9 7
Giải 824
Giải 7710
Giải 6990124479271
Giải 53232
Giải 4664279823034838
99536603926063475506
Giải 3 1337634075
Giải 2 44930
Giải 153253
Giải ĐB253781
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 3
1 0 6
2 4, 7 7 1, 5, 6
3 0, 0, 2, 4, 6, 8 8 1
4 7 9 2
Giải 877
Giải 7294
Giải 6465082852902
Giải 57260
Giải 4592146398597684
39588191080452627656
Giải 3 1435184767
Giải 2 89762
Giải 108803
Giải ĐB023054
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5 0, 1, 4, 6
1 4 6 0, 2, 7
2 6 7 7
3 8 4, 5, 5, 8
4 9 4
Giải 849
Giải 7398
Giải 6992096108989
Giải 56078
Giải 4838055162130737
40360788985286947736
Giải 3 8947225303
Giải 2 45585
Giải 197446
Giải ĐB221985
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5
1 0 6 0, 9
2 0, 1 7 2, 8
3 6, 7 8 5, 5, 9
4 6, 9 9 8, 8
Giải 822
Giải 7071
Giải 6415224295621
Giải 51398
Giải 4028198404759247
01352119783459758100
Giải 3 9486703750
Giải 2 73129
Giải 161640
Giải ĐB276788
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 2, 2
1 9 6 7
2 1, 2, 9, 9 7 1, 8
3 8 8
4 0, 7, 7 9 7, 8
Giải 842
Giải 7362
Giải 6653762681397
Giải 52255
Giải 4869065959035757
52539686466832576419
Giải 3 9630286823
Giải 2 25833
Giải 138478
Giải ĐB424317
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 5, 7
1 7, 9 6 2, 8
2 3, 5 7 8
3 3, 7, 9 8
4 2, 6 9 0, 7
Giải 820
Giải 7873
Giải 6178884178435
Giải 53413
Giải 4172985420714837
09200028337026561615
Giải 3 6537195959
Giải 2 04503
Giải 132354
Giải ĐB936350
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 0, 4, 9
1 3, 5, 7 6 5
2 0 7 1, 3
3 3, 5, 7 8 8
4 9 8
Giải 821
Giải 7371
Giải 6569852621741
Giải 57327
Giải 4461399842134800
24766512550814774704
Giải 3 8108848245
Giải 2 22471
Giải 190252
Giải ĐB392296
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 2, 5
1 6 2, 6
2 1, 1, 7 7 1, 1
3 9 8 8
4 1, 5, 7 9 6, 8
Giải 852
Giải 7457
Giải 6443829201320
Giải 54029
Giải 4927373399718851
60864323349326682895
Giải 3 2745662422
Giải 2 87630
Giải 172627
Giải ĐB020954
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 4, 6, 7
1 6 4, 6
2 0, 0, 2, 7, 9 7
3 0, 4, 7, 8 8
4 9 5, 7
Giải 844
Giải 7594
Giải 6228023207827
Giải 59991
Giải 4943836879996463
18751818340890219024
Giải 3 1296103984
Giải 2 33442
Giải 140520
Giải ĐB008755
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 5
1 6 1, 3
2 0, 0, 4, 7 7
3 4 8 0, 3, 4
4 2, 4 9 1, 4, 9
Giải 847
Giải 7845
Giải 6191817080089
Giải 56668
Giải 4284047450029610
95871921744279684786
Giải 3 8839211932
Giải 2 28064
Giải 106178
Giải ĐB131029
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5
1 0, 8 6 4, 8
2 9 7 1, 4, 8
3 2 8 6, 9
4 5, 7 9 2, 6
Giải 831
Giải 7356
Giải 6412024701725
Giải 52819
Giải 4930060583318369
47468046854453421416
Giải 3 5132158928
Giải 2 38703
Giải 178371
Giải ĐB579877
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 6
1 6, 9 6 8, 9
2 0, 1, 5, 8 7 0, 1, 7
3 1, 3, 4 8 5
4 9
Giải 880
Giải 7340
Giải 6386809450456
Giải 59393
Giải 4642285960439368
26143258971538237847
Giải 3 5168850023
Giải 2 68965
Giải 194280
Giải ĐB817932
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6
1 6 5, 8, 8
2 3, 8 7
3 2 8 0, 0, 2, 8
4 0, 3, 5, 7 9 3, 7
Giải 856
Giải 7912
Giải 6200506701933
Giải 55633
Giải 4526227055963334
92673879989003821983
Giải 3 8555398997
Giải 2 86403
Giải 178944
Giải ĐB130347
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 3, 6, 9
1 2 6
2 2 7 0, 3
3 3, 3, 4, 8 8 3
4 4, 7 9 7, 8
Giải 826
Giải 7246
Giải 6484317564022
Giải 50349
Giải 4397954777889887
87498757249669283687
Giải 3 1043261920
Giải 2 65708
Giải 149413
Giải ĐB285070
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6
1 3 6
2 0, 2, 4, 6 7 0, 8
3 2 8 7, 7
4 3, 6, 9 9 2, 5, 8
Giải 879
Giải 7099
Giải 6716320219892
Giải 53247
Giải 4284673009111069
07695161233321075216
Giải 3 5636829283
Giải 2 25713
Giải 183642
Giải ĐB871347
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 3, 6 6 3, 7, 8, 9
2 1, 3 7 9
3 8 3
4 2, 7, 7 9 1, 2, 5, 9
Giải 867
Giải 7305
Giải 6147833401357
Giải 51553
Giải 4105949764878960
02054553701212392135
Giải 3 4354799703
Giải 2 19827
Giải 180713
Giải ĐB703929
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 3, 4, 7
1 3 6 0, 7
2 3, 7, 9 7 0, 8
3 5 8
4 0, 7, 8 9 4
Giải 837
Giải 7894
Giải 6361922045081
Giải 57758
Giải 4050199026956383
26389180138334583837
Giải 3 3566316493
Giải 2 28138
Giải 196887
Giải ĐB633052
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 8
1 3, 9, 9 6 3, 9
2 7
3 7, 7, 8 8 1, 3, 7, 9
4 5 9 3, 4
Giải 882
Giải 7621
Giải 6882654436471
Giải 51156
Giải 4303140534854505
11999728302887823550
Giải 3 0012612225
Giải 2 52931
Giải 128090
Giải ĐB980539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 6
1 4 6
2 1, 5, 6, 6 7 1, 8
3 0, 1, 9 8 2
4 3, 8 9 0, 9
Giải 806
Giải 7844
Giải 6537390442621
Giải 58891
Giải 4340961067109776
46833027711916139139
Giải 3 0181359231
Giải 2 31167
Giải 183012
Giải ĐB839688
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 2, 3 6 1, 7
2 1 7 1, 1, 3, 6
3 1, 3, 9 8 8
4 4, 4 9 1, 6
Giải 851
Giải 7623
Giải 6112443208728
Giải 54810
Giải 4269926138374449
83366627890234585722
Giải 3 6076249156
Giải 2 82523
Giải 130784
Giải ĐB477625
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6
1 0 6 2, 6
2 0, 2, 3, 3, 4, 5, 8 7
3 8 3, 4, 9
4 5, 9 9 2
Giải 897
Giải 7404
Giải 6666801352613
Giải 52372
Giải 4743633886575518
21943247919945052531
Giải 3 7908059822
Giải 2 73324
Giải 157239
Giải ĐB642614
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 3, 4, 8 6 3, 5, 8
2 2, 4 7 2
3 1, 5, 9 8 0
4 3 9 1, 7
Giải 844
Giải 7879
Giải 6706714453314
Giải 52982
Giải 4264743866417266
01479935824687615331
Giải 3 9586775945
Giải 2 79313
Giải 197489
Giải ĐB508111
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 3, 4 6 4, 6, 7, 7
2 7 4, 6, 9, 9
3 1 8 2, 2, 9
4 4, 5, 5 9
Giải 835
Giải 7751
Giải 6447381205395
Giải 53671
Giải 4732767159958884
26440139764553393299
Giải 3 5606917462
Giải 2 28337
Giải 101155
Giải ĐB435591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 5
1 6 2, 9
2 0 7 1, 3, 6, 6
3 3, 5, 7 8 4
4 0 9 1, 5, 9, 9
Giải 851
Giải 7342
Giải 6692430495715
Giải 58025
Giải 4537158168337316
33524715760953430062
Giải 3 7309278330
Giải 2 06600
Giải 138519
Giải ĐB137996
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1
1 5, 5, 6, 9 6 2
2 4, 4, 5 7 6
3 0, 4 8 3
4 2, 9 9 2, 6
Giải 865
Giải 7826
Giải 6591697306455
Giải 55663
Giải 4383731662193878
08691426473093951555
Giải 3 3166459293
Giải 2 35529
Giải 189806
Giải ĐB796093
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5, 5
1 6 6 3, 4, 5
2 1, 6, 9 7 3, 8
3 0, 9 8
4 7 9 1, 3, 3
Giải 844
Giải 7315
Giải 6361704015640
Giải 59918
Giải 4677266418000209
27778843365450592374
Giải 3 0519457726
Giải 2 12734
Giải 186488
Giải ĐB609829
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 9 5
1 5, 7, 8 6
2 6, 6, 9 7 4, 8
3 4, 6 8 0, 8
4 0, 4 9 4
Giải 860
Giải 7211
Giải 6345489945573
Giải 59035
Giải 4583700045492571
10509819285476922549
Giải 3 3994110091
Giải 2 31250
Giải 167806
Giải ĐB786961
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 0, 4, 4
1 1 6 0, 1, 9
2 8 7 0, 1, 3
3 5 8
4 1, 9 9 1, 4
Giải 877
Giải 7809
Giải 6921576760409
Giải 58815
Giải 4183278017790446
97725227233658530512
Giải 3 1022376433
Giải 2 52650
Giải 160639
Giải ĐB066197
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 0
1 2, 5, 5 6
2 3, 3, 5, 7 7 6, 7, 7
3 3, 9 8 5
4 6 9 7
Giải 867
Giải 7783
Giải 6207317749198
Giải 53242
Giải 4092949106021854
30796641654545954064
Giải 3 1280775338
Giải 2 53285
Giải 139776
Giải ĐB765943
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 9
1 6 0, 4, 5, 7
2 7 3, 4, 6
3 8 8 3, 5
4 2, 3 9 4, 6, 8
Giải 893
Giải 7954
Giải 6086992986864
Giải 58566
Giải 4644541397380404
18442495504294164904
Giải 3 8513495965
Giải 2 33472
Giải 138155
Giải ĐB547366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 0, 4, 4, 5
1 6 4, 5, 6, 6, 9
2 7 2, 3
3 4 8
4 1, 2 9 3, 8
Giải 877
Giải 7685
Giải 6078306863267
Giải 58187
Giải 4647484634088372
07985258349926659734
Giải 3 0115184285
Giải 2 99429
Giải 138216
Giải ĐB715573
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 6 6 6, 7
2 9 7 2, 3, 7
3 4, 4 8 3, 5, 5, 5, 6, 7
4 0, 8 9
Giải 841
Giải 7359
Giải 6697921669171
Giải 50313
Giải 4762227594180015
64699460544851979111
Giải 3 2811143175
Giải 2 06290
Giải 168299
Giải ĐB785358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8, 9
1 1, 1, 3, 5, 9 6 6
2 2 7 1, 5, 9
3 8
4 1, 1 9 0, 9, 9
Giải 895
Giải 7211
Giải 6412919038848
Giải 54358
Giải 4481086179028768
07755289287583780066
Giải 3 5894004491
Giải 2 02628
Giải 119096
Giải ĐB063123
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 5, 8
1 1 6 6, 8
2 3, 8, 8, 9 7
3 7 8
4 0, 8 9 0, 1, 5, 6
Giải 825
Giải 7594
Giải 6477229242303
Giải 55322
Giải 4051752497529833
28922381071229328420
Giải 3 8446441199
Giải 2 32838
Giải 163569
Giải ĐB308701
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7 5
1 6 4, 9
2 0, 2, 2, 4, 5 7 2, 5, 5
3 3, 8 8
4 9 3, 4, 9
Giải 828
Giải 7852
Giải 6285770361215
Giải 59981
Giải 4666998444228907
54532575842481672451
Giải 3 9922011024
Giải 2 52657
Giải 166266
Giải ĐB626829
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 2, 7, 7
1 5, 6 6 6
2 0, 4, 8, 9 7
3 2, 6 8 1, 4
4 2 9 9
Giải 863
Giải 7072
Giải 6443973754163
Giải 56069
Giải 4185696236461613
91774076771319610591
Giải 3 0970593168
Giải 2 64238
Giải 156333
Giải ĐB505873
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 3 6 3, 3, 4, 8, 9, 9
2 7 2, 3, 4, 5, 7
3 3, 8, 9 8
4 9 1, 6
Giải 894
Giải 7336
Giải 6572464994808
Giải 59966
Giải 4900334368499827
99235406308127073590
Giải 3 4573466315
Giải 2 02304
Giải 187881
Giải ĐB038797
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5
1 5 6 6
2 4, 7 7 0
3 0, 3, 4, 5, 6 8 1, 4
4 9 0, 4, 7, 9
Giải 814
Giải 7342
Giải 6642402428430
Giải 53504
Giải 4443582406253421
09915205345070860352
Giải 3 9047228124
Giải 2 14581
Giải 114086
Giải ĐB727077
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 8
1 4, 5 6 2
2 1, 4, 4 7 2, 7
3 0, 4 8 1, 6
4 2, 2 9
Giải 885
Giải 7447
Giải 6645791837747
Giải 55384
Giải 4771973393611172
42440139862631384191
Giải 3 1899876807
Giải 2 61863
Giải 134548
Giải ĐB775469
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7
1 3 6 3, 9
2 7 2
3 6 8 3, 4, 5, 6
4 0, 7, 7, 8 9 1, 7, 8
Giải 877
Giải 7414
Giải 6245800050619
Giải 51999
Giải 4236893321673115
07404155804915147058
Giải 3 4442171221
Giải 2 89546
Giải 175856
Giải ĐB157684
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 1, 6, 8, 8
1 4, 5, 6, 9 6
2 1, 1 7 7
3 8 0, 4, 9
4 6 9 9
Giải 801
Giải 7305
Giải 6216320517675
Giải 57453
Giải 4734511664888612
21431359810554602643
Giải 3 7915509342
Giải 2 23408
Giải 126032
Giải ĐB312173
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8 5 1, 1, 3, 5
1 2 6 3
2 7 3, 5
3 1, 2 8 1
4 2, 3, 6, 8 9
Giải 874
Giải 7810
Giải 6435951997422
Giải 50611
Giải 4869022394949870
77642706133021029499
Giải 3 3708019533
Giải 2 94672
Giải 124408
Giải ĐB661518
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 9
1 0, 0, 1, 3, 8 6
2 2 7 0, 2, 4
3 3 8 0
4 2, 9 9 9, 9
Giải 833
Giải 7224
Giải 6337160649035
Giải 52650
Giải 4898828598321493
66861192056070112743
Giải 3 8767118687
Giải 2 34518
Giải 144754
Giải ĐB899589
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0, 4
1 8 6 1, 4
2 4 7 1, 1
3 3, 5 8 2, 3, 7, 9
4 3 9 3
Giải 886
Giải 7617
Giải 6671219492221
Giải 54173
Giải 4397645707868349
21210843881222524181
Giải 3 4129058761
Giải 2 62529
Giải 168750
Giải ĐB336021
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 0, 2, 7 6 1, 4
2 1, 1, 5, 9 7 3, 8
3 8 1, 6, 8
4 9, 9 9 0
Giải 835
Giải 7282
Giải 6876075318069
Giải 56294
Giải 4789255679977141
95736877804885928490
Giải 3 8418334077
Giải 2 65582
Giải 184701
Giải ĐB206574
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 6 0, 9
2 5 7 4, 7
3 1, 5, 6 8 0, 2, 2, 3
4 1 9 0, 4, 9
Giải 856
Giải 7454
Giải 6822442028434
Giải 56453
Giải 4025852486514789
41426351995891420142
Giải 3 0973112920
Giải 2 29627
Giải 108545
Giải ĐB510739
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 4, 6
1 4 6 5
2 0, 4, 6, 7 7
3 1, 4, 9 8 5, 9
4 2, 5 9 9
Giải 883
Giải 7630
Giải 6037453211310
Giải 55099
Giải 4153469127656002
00701648271633874941
Giải 3 3796018737
Giải 2 69608
Giải 175231
Giải ĐB024139
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5
1 0 6 0
2 1, 7 7 4, 6
3 0, 1, 7, 8, 9 8 3
4 1, 6 9 9
Giải 805
Giải 7253
Giải 6359455027298
Giải 56198
Giải 4064590773843676
43210712463204815165
Giải 3 9251088691
Giải 2 59626
Giải 166228
Giải ĐB016849
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 3, 9
1 0, 0 6 5
2 6, 8 7 6
3 8 8
4 6, 8, 9 9 1, 4, 8, 8
Giải 884
Giải 7979
Giải 6294537287667
Giải 54047
Giải 4716587491088219
30440916110569173058
Giải 3 0592249492
Giải 2 87233
Giải 140373
Giải ĐB787288
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8, 8
1 0, 1, 9 6 7
2 2, 8 7 3, 9
3 3 8 4, 8
4 0, 5, 7 9 1, 2
Giải 801
Giải 7691
Giải 6988390783697
Giải 59126
Giải 4384546929477292
92488255084139053936
Giải 3 2054201290
Giải 2 25191
Giải 112062
Giải ĐB364910
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 4
1 0 6 2
2 6 7 8
3 6 8 3, 8
4 2 9 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7
Giải 885
Giải 7942
Giải 6173636817570
Giải 54778
Giải 4354522313849660
17804005290056924150
Giải 3 9125418396
Giải 2 90750
Giải 101492
Giải ĐB150704
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 0, 0, 2, 4
1 6 0, 9
2 9 7 0, 8
3 6, 8 8 1, 5
4 2 9 2, 6
Giải 865
Giải 7973
Giải 6168694730303
Giải 59915
Giải 4326189949831784
61636901987588879939
Giải 3 1435291177
Giải 2 35889
Giải 184502
Giải ĐB211832
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 2
1 5, 8 6 5
2 7 3, 3, 7
3 2, 6, 9 8 4, 6, 8, 9
4 9 8, 8
Giải 884
Giải 7662
Giải 6996606981788
Giải 56626
Giải 4217727702496800
48877129338555154750
Giải 3 0248693935
Giải 2 03653
Giải 163803
Giải ĐB905856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 0, 1, 3, 6
1 6 2, 6
2 4, 6 7 2, 7
3 3, 5 8 4, 6, 8
4 9 8
Giải 877
Giải 7092
Giải 6786239178092
Giải 54311
Giải 4426302191834943
45089390208408685896
Giải 3 5662770788
Giải 2 88822
Giải 139051
Giải ĐB893750
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1
1 1, 7, 8 6 2
2 0, 2, 7 7 7
3 0 8 6, 8, 9
4 3 9 2, 2, 6
Giải 854
Giải 7601
Giải 6075142554058
Giải 53527
Giải 4235989382224675
26693905562370370954
Giải 3 2488166462
Giải 2 90834
Giải 169292
Giải ĐB995942
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 1, 4, 4, 5, 6, 8
1 6 2
2 2, 7 7 5
3 4 8 1
4 2 9 2, 3, 8
Giải 802
Giải 7768
Giải 6776436692148
Giải 50399
Giải 4327550752788786
02632886067128775076
Giải 3 0724618598
Giải 2 16726
Giải 119522
Giải ĐB936909
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 9 5 5
1 6 4, 8, 9
2 2, 6, 7 7 6
3 2 8 6, 7
4 6, 8 9 8, 9
Giải 809
Giải 7329
Giải 6682898080469
Giải 52930
Giải 4174125759438766
56387974211802783261
Giải 3 7353874388
Giải 2 41769
Giải 151142
Giải ĐB931669
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5
1 2 6 1, 6, 9, 9, 9
2 1, 7, 8, 9 7
3 0, 8 8 7, 8
4 2 9 4
Giải 835
Giải 7279
Giải 6088705295540
Giải 57049
Giải 4129117780944950
33571497453033694128
Giải 3 8782951392
Giải 2 50094
Giải 163160
Giải ĐB766924
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 1 6 0
2 4, 8, 9, 9 7 1, 9
3 5, 6 8 7
4 0, 5, 9 9 2, 4
Giải 816
Giải 7129
Giải 6560120009451
Giải 52581
Giải 4515226497330325
20830562552067984811
Giải 3 2424488582
Giải 2 59937
Giải 150984
Giải ĐB805278
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 5
1 1, 6 6
2 2, 5, 9 7 3, 8, 9
3 0, 7 8 1, 2, 4
4 4 9
Giải 892
Giải 7741
Giải 6387133367473
Giải 50524
Giải 4498494405411944
07813436827927935586
Giải 3 9084458815
Giải 2 81535
Giải 176496
Giải ĐB874783
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 3, 5 6
2 4 7 1, 3, 9
3 5, 6 8 2, 3, 6
4 1, 4, 4, 9 9 2, 6
Giải 884
Giải 7388
Giải 6933248959215
Giải 56857
Giải 4036885118142049
33530323348055950432
Giải 3 0827477453
Giải 2 59677
Giải 106889
Giải ĐB139727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 9
1 5 6
2 7 7 4, 7
3 0, 2, 2, 4 8 1, 4, 8, 8, 9
4 9 9 5
Giải 822
Giải 7018
Giải 6445967780649
Giải 58128
Giải 4424586865381130
74666397201494489876
Giải 3 6005846844
Giải 2 96320
Giải 160061
Giải ĐB533895
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 8, 8, 9
1 8 6 1, 6
2 0, 0, 2, 8 7 6, 8
3 0 8
4 4, 4, 9 9 5
Giải 824
Giải 7529
Giải 6085115782302
Giải 50344
Giải 4313548099058531
22464580536643967828
Giải 3 9538780041
Giải 2 78718
Giải 174576
Giải ĐB163641
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 3, 4
1 8 6 4
2 4, 8, 9 7 6, 8
3 1, 9 8 7
4 1, 1, 4 9 0
Giải 888
Giải 7747
Giải 6768906561973
Giải 50758
Giải 4383642088885210
06856411689411906018
Giải 3 0106989995
Giải 2 66992
Giải 169995
Giải ĐB612085
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6, 8
1 0, 8, 9 6 4, 8, 9
2 7 3
3 8 5, 8, 8, 9
4 7 9 2, 5, 5
Giải 890
Giải 7954
Giải 6539648482718
Giải 51378
Giải 4945749702961877
36696698119879946409
Giải 3 6303739458
Giải 2 09987
Giải 178242
Giải ĐB279575
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 8
1 1, 8 6
2 9 7 4, 5, 7, 8
3 7 8 7
4 2, 8 9 0, 6, 6, 9
Giải 855
Giải 7150
Giải 6886886835710
Giải 51245
Giải 4447350191309250
85357893539253502505
Giải 3 1241776345
Giải 2 55167
Giải 189059
Giải ĐB647452
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 0, 2, 3, 5, 7, 9
1 0, 3, 7 6 7, 8
2 7
3 5, 5 8 3
4 5, 5 9
Giải 871
Giải 7740
Giải 6850504228437
Giải 54661
Giải 4639812740085187
85499561037454296696
Giải 3 0858569958
Giải 2 65010
Giải 162991
Giải ĐB747598
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 8
1 0 6 1
2 2 7 1
3 7 8 1, 5, 7
4 0, 2 9 1, 6, 8, 9
Giải 886
Giải 7073
Giải 6772965217771
Giải 58618
Giải 4201046249213155
79608808678764963220
Giải 3 2174226317
Giải 2 78563
Giải 177852
Giải ĐB478056
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 5, 6
1 7, 8 6 3, 7
2 0, 1, 9 7 1, 3
3 8 6
4 2, 9 9 2
Giải 868
Giải 7666
Giải 6101616804157
Giải 59339
Giải 4006554307137318
98316476555407513997
Giải 3 4846164982
Giải 2 58726
Giải 132244
Giải ĐB796653
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5, 5, 7
1 6, 6, 8 6 1, 6, 8
2 6 7 1, 5
3 9 8 0, 2
4 4 9 7
Giải 820
Giải 7455
Giải 6236301001576
Giải 58828
Giải 4139132633139564
22770481736471410182
Giải 3 3016471539
Giải 2 32987
Giải 111543
Giải ĐB703228
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5
1 3, 4 6 3, 4, 4
2 0, 8, 8 7 0, 3, 6
3 1, 9 8 2, 7
4 3 9
Giải 808
Giải 7077
Giải 6461295379032
Giải 54132
Giải 4518057573583777
31308918958807913824
Giải 3 3989527890
Giải 2 13907
Giải 193501
Giải ĐB568906
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 7, 8, 8 5
1 2 6
2 4 7 7, 7, 9
3 2, 2, 5, 7 8
4 9 0, 5, 5
Giải 881
Giải 7302
Giải 6857120600447
Giải 53839
Giải 4370302707565063
07556110182610822094
Giải 3 3466871278
Giải 2 56791
Giải 171483
Giải ĐB344924
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 6
1 8 6 0, 3, 8
2 4 7 1, 5, 8
3 0, 9 8 1, 3
4 7 9 1, 4
Giải 824
Giải 7939
Giải 6364945634513
Giải 56904
Giải 4874084856278732
89016092305843925733
Giải 3 6965264299
Giải 2 86266
Giải 125406
Giải ĐB582736
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 8 5 2
1 3, 6 6 2, 3, 6
2 4 7
3 0, 2, 3, 6, 9, 9 8
4 9 9 9
Giải 800
Giải 7145
Giải 6885539869802
Giải 54198
Giải 4760441430777067
22866676971290207372
Giải 3 0887396200
Giải 2 63269
Giải 198474
Giải ĐB416748
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 2, 7 5 5
1 6 6, 7, 9
2 7 2, 3, 4
3 8 6
4 4, 5, 8 9 7, 8
Giải 825
Giải 7178
Giải 6062688479330
Giải 55570
Giải 4102169118171908
36811405281956240243
Giải 3 0744854334
Giải 2 10749
Giải 175155
Giải ĐB356096
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5
1 1, 6 6 2
2 5, 6, 8 7 0, 8
3 0, 4 8 1
4 3, 7, 8, 9 9 6
Giải 840
Giải 7524
Giải 6021795918226
Giải 53338
Giải 4238347490305185
35353213878401716964
Giải 3 4494008822
Giải 2 00132
Giải 180592
Giải ĐB735768
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 7, 7 6 4, 8
2 2, 4, 6 7
3 2, 4, 8 8 5, 7
4 0, 0 9 1, 2
Giải 812
Giải 7470
Giải 6893587623623
Giải 59364
Giải 4841603341288430
84858742899475105396
Giải 3 4819633335
Giải 2 38852
Giải 186655
Giải ĐB572718
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 5, 8
1 2, 2, 8 6 0, 2, 4
2 3 7 0
3 0, 5, 5 8 9
4 9 6, 6
Giải 878
Giải 7025
Giải 6412861641016
Giải 58291
Giải 4428161768321052
80002986664158752863
Giải 3 5589837552
Giải 2 62140
Giải 188528
Giải ĐB313644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 2
1 6, 6 6 3, 4, 6
2 5, 8, 8 7 8
3 8 3, 7
4 0, 4 9 1, 8
Giải 893
Giải 7252
Giải 6088423513227
Giải 51103
Giải 4257168701488748
16084349053654690045
Giải 3 4605110987
Giải 2 11028
Giải 176741
Giải ĐB310882
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 1, 1, 2
1 4, 6 6
2 7, 8 7
3 8 2, 4, 4, 7
4 1, 5, 6, 8 9 3
Giải 854
Giải 7728
Giải 6242303196547
Giải 53442
Giải 4321488164734676
15426147010623925296
Giải 3 6439300639
Giải 2 95926
Giải 196160
Giải ĐB245326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 9 6 0
2 3, 6, 6, 6, 8 7 6
3 9, 9 8
4 2, 7, 7, 8 9 3, 6
Giải 862
Giải 7873
Giải 6782467317888
Giải 57425
Giải 4341978043437673
62479030601957610479
Giải 3 2438418862
Giải 2 43124
Giải 161008
Giải ĐB020365
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 6 0, 2, 2, 5
2 4, 4, 5 7 3, 3, 6, 9, 9
3 1, 4 8 4, 8
4 9 7
Giải 870
Giải 7926
Giải 6835555350769
Giải 50911
Giải 4287517681988605
09325464239867732273
Giải 3 3201182403
Giải 2 73630
Giải 107930
Giải ĐB640806
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6 5 1, 5
1 1, 1, 9 6 9
2 3, 5, 6 7 0, 3, 7
3 0, 0, 5 8
4 9
Giải 808
Giải 7901
Giải 6536499823204
Giải 53495
Giải 4452549528333178
52953659446977151146
Giải 3 0806257383
Giải 2 81423
Giải 130917
Giải ĐB253246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 8 5 3, 4
1 7 6 2, 4
2 3 7 1, 8
3 8 2, 3, 3
4 4, 6, 6 9 5
Giải 846
Giải 7770
Giải 6141270695502
Giải 55525
Giải 4349583487349221
41079995996296034187
Giải 3 5938789345
Giải 2 79998
Giải 152721
Giải ĐB196869
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 2 6 0, 9, 9
2 1, 1, 5 7 0, 3, 9
3 8 7, 7
4 5, 6 9 8, 9
Giải 890
Giải 7694
Giải 6832985723666
Giải 55035
Giải 4400458482610606
28327195385204640178
Giải 3 2257994535
Giải 2 03552
Giải 123842
Giải ĐB683516
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 6 6 6
2 6, 7, 9 7 2, 8, 9
3 5, 5, 8 8
4 2, 5, 6 9 0, 4
Giải 840
Giải 7115
Giải 6290487227632
Giải 53869
Giải 4582347104150957
75053987245058189490
Giải 3 7918753643
Giải 2 76327
Giải 195905
Giải ĐB853245
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 3, 7
1 5 6 9
2 2, 4, 7 7
3 2, 4 8 1, 7
4 0, 1, 3, 5 9 0
Giải 871
Giải 7902
Giải 6138214891863
Giải 54852
Giải 4043230373302133
25500259224076457116
Giải 3 7492225136
Giải 2 15013
Giải 137641
Giải ĐB265909
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9 5 2
1 3, 6 6 3, 4
2 2, 2, 3 7 1
3 3, 3, 6 8 2, 9
4 1 9
Giải 839
Giải 7732
Giải 6452378757632
Giải 54577
Giải 4374073356035756
47889870772080669745
Giải 3 1368395581
Giải 2 26728
Giải 125923
Giải ĐB392878
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 6
1 6 0
2 3, 3, 8 7 5, 7, 7, 8
3 2, 2, 9 8 1, 3, 9
4 5 9
Giải 858
Giải 7520
Giải 6280690140888
Giải 50640
Giải 4107053649397870
70629351752482837670
Giải 3 1205482180
Giải 2 83086
Giải 157702
Giải ĐB069787
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5 4, 8
1 4 6
2 0, 8, 9 7 0, 0, 5
3 8 0, 6, 7, 8
4 0 9 3
Giải 802
Giải 7946
Giải 6524199054425
Giải 52971
Giải 4387636352262794
42994805623560421598
Giải 3 1212434067
Giải 2 54819
Giải 196809
Giải ĐB445077
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 9 5
1 9 6 2, 3, 7
2 2, 4, 5 7 1, 7
3 8
4 1, 6 9 4, 4, 8
Giải 862
Giải 7818
Giải 6466212991593
Giải 51435
Giải 4583776780702310
39022266922026937940
Giải 3 2286290144
Giải 2 86937
Giải 191458
Giải ĐB226848
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 0, 8 6 2, 2, 2, 9
2 2 7 7
3 5, 7 8
4 0, 4, 8 9 2, 3, 9
Giải 841
Giải 7913
Giải 6751575708626
Giải 58619
Giải 4103454968993464
16913579810456992329
Giải 3 1524665129
Giải 2 73874
Giải 171156
Giải ĐB563304
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6
1 3, 3, 5, 9 6 4, 9
2 6, 9, 9 7 0, 4
3 8 1, 9
4 1, 5, 6 9
Giải 826
Giải 7017
Giải 6697532912791
Giải 58662
Giải 4167756769414573
00311663301125290668
Giải 3 5219051563
Giải 2 44091
Giải 197006
Giải ĐB076919
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 1, 7, 9 6 2, 3, 8
2 6 7 3, 5, 5
3 0 8
4 9 0, 1, 1, 1, 4
Giải 808
Giải 7555
Giải 6209400882727
Giải 59109
Giải 4213999419864033
05944383312433137542
Giải 3 5843019366
Giải 2 18259
Giải 125914
Giải ĐB619047
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 5, 9
1 4 6 6
2 7 7
3 0, 1, 1, 3 8 8
4 2, 4, 7 9 4, 8, 9
Giải 835
Giải 7824
Giải 6699520878098
Giải 58042
Giải 4379763584921959
00769815003303417772
Giải 3 5490761356
Giải 2 89414
Giải 169851
Giải ĐB972290
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1, 6, 9
1 4 6 9
2 4 7 2, 6
3 4, 5 8 7
4 2, 9 9 0, 5, 8
Giải 876
Giải 7225
Giải 6798580247557
Giải 58760
Giải 4528574467104961
64880457406091692771
Giải 3 4034648690
Giải 2 91100
Giải 100089
Giải ĐB281225
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7, 7
1 6 6 0, 1
2 4, 5, 5 7 1, 1, 6
3 8 0, 5, 9
4 0, 6 9 0
Giải 880
Giải 7822
Giải 6681402421427
Giải 59149
Giải 4878543901075699
21050573303613314521
Giải 3 8581330459
Giải 2 93372
Giải 160963
Giải ĐB849868
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4, 9
1 0, 3, 4 6 3, 8
2 1, 2, 7 7 2
3 0, 3 8 0
4 2, 9 9 9
Giải 886
Giải 7576
Giải 6631961279626
Giải 52116
Giải 4983112102995762
44283305517747182038
Giải 3 3792689100
Giải 2 83579
Giải 137607
Giải ĐB752286
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1
1 1, 6, 9 6 2
2 6, 6, 7, 9 7 1, 6, 9
3 8 8 3, 6, 6
4 9
Giải 877
Giải 7231
Giải 6778920325841
Giải 53512
Giải 4917143788732866
69418320812652912518
Giải 3 6512485812
Giải 2 49803
Giải 180777
Giải ĐB861224
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 2, 2, 4, 8, 8 6 6
2 4, 4, 9 7 7, 7
3 1, 2 8 1, 7, 9
4 1 9
Giải 894
Giải 7956
Giải 6363375655492
Giải 54515
Giải 4393376021736686
56067751330652412232
Giải 3 7505900083
Giải 2 24809
Giải 119858
Giải ĐB320350
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 6, 8, 9
1 5, 7 6 5, 7
2 4 7
3 2, 3, 3, 7 8 3, 6
4 9 2, 4
Giải 810
Giải 7067
Giải 6407714430778
Giải 50004
Giải 4940785961678036
50214723397310690632
Giải 3 0559554377
Giải 2 20066
Giải 156346
Giải ĐB636473
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5
1 0, 4, 6 6 6, 7
2 7 3, 7, 7, 8, 8
3 2, 6, 9 8
4 3, 6 9 5
Giải 850
Giải 7382
Giải 6552757920186
Giải 50029
Giải 4581296550799709
91144022582070500411
Giải 3 2116578487
Giải 2 42259
Giải 185474
Giải ĐB479938
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 9 5 0, 8, 9
1 1 6 5
2 7, 9, 9 7 4
3 8 8 2, 6, 7
4 4 9 2
Giải 872
Giải 7483
Giải 6639229718310
Giải 50975
Giải 4324055585825315
79189470122719387999
Giải 3 3689721164
Giải 2 88510
Giải 117042
Giải ĐB992630
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 0, 0, 2, 5 6 4
2 7 1, 2, 5
3 0 8 3, 9
4 2 9 2, 3, 7, 9
Giải 863
Giải 7887
Giải 6838172754217
Giải 57840
Giải 4729689235257442
89805861379068095519
Giải 3 2417019368
Giải 2 84681
Giải 148153
Giải ĐB580058
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 3, 8
1 7, 9 6 3, 8, 8
2 7 0, 5
3 7 8 0, 1, 1, 7
4 0, 2 9
Giải 804
Giải 7474
Giải 6150623655686
Giải 54808
Giải 4800504429431850
28454515183700218722
Giải 3 9599034588
Giải 2 09558
Giải 166111
Giải ĐB834582
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6, 8 5 0, 0, 4, 8
1 1, 8 6 5
2 2 7 4
3 8 2, 6, 8
4 9 0, 4
Giải 833
Giải 7623
Giải 6399013155153
Giải 51438
Giải 4566004540128715
41190092145255544308
Giải 3 8666785752
Giải 2 58598
Giải 190891
Giải ĐB793624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8 5 2, 3, 5
1 4, 5, 5 6 7
2 3, 4 7
3 3, 8 8
4 9 0, 0, 1, 8
Giải 813
Giải 7050
Giải 6558345431815
Giải 52008
Giải 4151483117260499
71235929674521130648
Giải 3 4291019274
Giải 2 13231
Giải 134843
Giải ĐB984745
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0
1 0, 1, 3, 5 6 7
2 7 2, 4
3 1, 5 8 3
4 3, 3, 5, 8, 8 9 9
Giải 809
Giải 7856
Giải 6798912482376
Giải 50228
Giải 4501272874651379
10643715878389461033
Giải 3 5734773302
Giải 2 56018
Giải 174090
Giải ĐB507708
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 9 5 6
1 8 6
2 7, 8 7 6, 9
3 3 8 7, 9
4 3, 6, 7, 8 9 0, 4
Giải 837
Giải 7424
Giải 6984013060461
Giải 59293
Giải 4666008940316411
10708737454382510280
Giải 3 9784033500
Giải 2 39669
Giải 166832
Giải ĐB264790
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 6, 8 5
1 1 6 1, 9
2 4, 5 7
3 2, 7 8 0
4 0, 0, 5 9 0, 3
Giải 898
Giải 7525
Giải 6617433065913
Giải 52491
Giải 4621080500607574
97902083961290650616
Giải 3 1296809384
Giải 2 69121
Giải 140530
Giải ĐB906362
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 6, 6, 8 5
1 3, 6 6 2, 8
2 1, 5 7 4, 4
3 0 8 4
4 9 1, 6, 8
Giải 858
Giải 7503
Giải 6253839608038
Giải 54766
Giải 4338978042547550
77154538551100999208
Giải 3 2069062162
Giải 2 02908
Giải 132912
Giải ĐB867239
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 8, 9 5 0, 4, 5, 8
1 2 6 0, 2, 6
2 5 7
3 8, 8, 9 8
4 9 0, 7
Giải 861
Giải 7076
Giải 6095565854438
Giải 57962
Giải 4106701279123723
95883977985482805714
Giải 3 9820960870
Giải 2 68431
Giải 130005
Giải ĐB508930
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 5
1 4 6 1, 2
2 3, 8 7 0, 0, 6
3 0, 1, 8 8 3, 5
4 9 1, 8
Giải 800
Giải 7028
Giải 6847475357636
Giải 57381
Giải 4779873432598388
80087939202126212377
Giải 3 2055428010
Giải 2 44093
Giải 137953
Giải ĐB189387
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 4
1 0 6 2
2 0, 5, 8 7 4, 7
3 5, 6 8 1, 7, 7, 7, 8
4 9 3
Giải 851
Giải 7853
Giải 6971101963548
Giải 51784
Giải 4723388245285989
19970757779554406637
Giải 3 8441691136
Giải 2 34603
Giải 176853
Giải ĐB373724
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 2, 3, 3
1 1, 6 6
2 4 7 0, 7
3 6, 7, 8 8 4, 9
4 4, 8 9 6
Giải 812
Giải 7647
Giải 6506502678029
Giải 54464
Giải 4616029073919340
34112480341030639977
Giải 3 8173114142
Giải 2 58035
Giải 186160
Giải ĐB738527
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5
1 2, 2 6 0, 4, 5, 7
2 7, 9 7 7
3 1, 4, 5, 9 8
4 0, 2, 7 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Khánh Hòa trực tiếp

XSKH 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Khánh Hòa có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,