XSQT 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/5 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSQT> XSQT 40 ngày
Giải 808
Giải 7954
Giải 6299708887340
Giải 51862
Giải 4925943042051114
98332456294088011289
Giải 3 3403962519
Giải 2 44011
Giải 165927
Giải ĐB193859
Soi cầu Quảng Trị
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4, 9
1 1, 4, 9 6 2
2 0, 7, 9 7
3 2, 9 8 0, 8, 9
4 0 9 4, 7
XSQT 30 ngày
 
 
Giải 833
Giải 7001
Giải 6431560497073
Giải 56363
Giải 4156512347218971
32059741881694872413
Giải 3 9848400370
Giải 2 91501
Giải 129794
Giải ĐB810920
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 1, 9
1 3, 5 6 3
2 0 7 0, 1, 2, 3
3 3 8 4, 8
4 8, 9 9 4
XSQT 90 ngày
Giải 896
Giải 7110
Giải 6241473271503
Giải 54986
Giải 4143515016207428
52648432972280260751
Giải 3 6161165958
Giải 2 94889
Giải 157925
Giải ĐB827848
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 1, 8
1 0, 1, 4 6 2
2 5, 7, 8 7
3 8 6, 9
4 8, 8 9 6, 7
XSQT 100 ngày
Giải 867
Giải 7332
Giải 6755319762454
Giải 58080
Giải 4789329713364538
42081622054332789854
Giải 3 0787752130
Giải 2 68536
Giải 104420
Giải ĐB896991
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3, 4, 4
1 6 7
2 0, 7 7 6, 7
3 0, 2, 2, 3, 6, 8 8 0, 1
4 9 1
XSQT 200 ngày
Giải 860
Giải 7081
Giải 6037170292408
Giải 58675
Giải 4283868417724486
48035391481587577248
Giải 3 5122305852
Giải 2 37937
Giải 110558
Giải ĐB126179
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 8
1 6 0
2 3, 9 7 1, 5, 5, 7, 9
3 5, 7 8 1, 6, 6
4 8, 8 9
XSQT 300 ngày
Giải 864
Giải 7807
Giải 6307865315101
Giải 51003
Giải 4724154865584171
65699141188203035618
Giải 3 4708926564
Giải 2 70113
Giải 174485
Giải ĐB998654
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7 5 4, 5
1 3, 5, 8, 8 6 4, 4
2 7 1, 8
3 0, 1 8 5, 9
4 9 9
XSQT 10 ngày
Giải 884
Giải 7612
Giải 6391342394890
Giải 58816
Giải 4690902571215836
37219145223903196166
Giải 3 7322332330
Giải 2 60605
Giải 116945
Giải ĐB833501
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5
1 2, 2, 3, 6, 9 6 6
2 2, 3 7
3 0, 1, 6, 9 8 4
4 5 9 0, 0
XSQT 20 ngày
Giải 882
Giải 7328
Giải 6936617916843
Giải 53795
Giải 4379370418518763
31771593831342521594
Giải 3 6820456106
Giải 2 56873
Giải 164054
Giải ĐB184007
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 4
1 6 3, 6
2 5, 8 7 1, 3
3 7 8 2, 3, 5
4 3 9 1, 4, 5
XSQT 40 ngày
Giải 833
Giải 7502
Giải 6396555774388
Giải 54547
Giải 4868684550873473
13638850749066641477
Giải 3 0047794856
Giải 2 93710
Giải 108080
Giải ĐB900167
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 6
1 0 6 5, 6, 7, 8
2 7 3, 4, 7, 7, 7
3 3, 8 8 0, 8
4 7 9
XSQT 50 ngày
Giải 837
Giải 7857
Giải 6921129080443
Giải 58469
Giải 4408718380667194
29760787753692526560
Giải 3 1857210979
Giải 2 52655
Giải 154207
Giải ĐB129129
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8 5 5, 7
1 1 6 0, 0, 9
2 5, 9 7 1, 2, 5, 9
3 7 8
4 3 9 4
XSQT 60 ngày
Giải 834
Giải 7438
Giải 6493824887733
Giải 59846
Giải 4379331819583905
14595117306568049057
Giải 3 5030710258
Giải 2 32011
Giải 129043
Giải ĐB596178
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 7, 8
1 1 6
2 7 8
3 0, 3, 3, 4, 8, 8 8 0, 8
4 3, 6 9 5, 5
XSQT 500 ngày
Giải 849
Giải 7674
Giải 6272808431778
Giải 57713
Giải 4591742767959329
41437620574648144839
Giải 3 3164914663
Giải 2 11338
Giải 188523
Giải ĐB868014
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 3, 4 6 3
2 3, 8, 9 7 4, 4, 8, 9
3 7, 8, 9 8 1
4 3, 9, 9 9
XSQT 1 ngày
Giải 869
Giải 7308
Giải 6339902241731
Giải 54433
Giải 4783984481782282
17502670400716376312
Giải 3 0878299723
Giải 2 13684
Giải 170033
Giải ĐB856748
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5
1 2, 7 6 3, 9
2 3, 4 7
3 1, 3, 3 8 2, 2, 4
4 0, 8 9 8, 9
XSQT 2 ngày
Giải 835
Giải 7413
Giải 6639753779417
Giải 53370
Giải 4234329218001711
21227198995817534521
Giải 3 2712055471
Giải 2 65286
Giải 169386
Giải ĐB839446
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 3, 7 6
2 0, 1, 7 7 0, 1, 5, 7
3 2, 5 8 0, 6, 6
4 6 9 7, 9
XSQT 3 ngày
Giải 873
Giải 7674
Giải 6551064435118
Giải 51845
Giải 4732267401018703
53271665892931036070
Giải 3 5804326611
Giải 2 49120
Giải 197325
Giải ĐB642858
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 0, 0, 0, 1, 8 6
2 0, 5, 6 7 0, 1, 3, 4
3 8 9
4 3, 3, 5 9
XSQT 4 ngày
Giải 809
Giải 7710
Giải 6448183999488
Giải 55227
Giải 4981560311974308
46547785346671559416
Giải 3 5190979610
Giải 2 63604
Giải 121935
Giải ĐB385355
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 9, 9 5 5, 6
1 0, 0, 5, 6, 9 6
2 7 7
3 4, 5 8 1, 8
4 7 9 9
XSQT 5 ngày
Giải 825
Giải 7482
Giải 6037385875242
Giải 50628
Giải 4150405578215355
81048356901544164307
Giải 3 5339442111
Giải 2 12754
Giải 160228
Giải ĐB185911
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 5
1 1, 1 6
2 5, 8, 8 7 3
3 8 2, 2, 7
4 0, 1, 2, 8 9 0, 4
XSQT 6 ngày
Giải 888
Giải 7099
Giải 6680730062244
Giải 56085
Giải 4152372072927370
82598285274057335182
Giải 3 6621154763
Giải 2 97573
Giải 198246
Giải ĐB437580
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 1 6 3
2 7, 9 7 0, 3, 3
3 7 8 0, 2, 5, 8
4 4, 6 9 8, 9
XSQT 7 ngày
Giải 848
Giải 7775
Giải 6625371794205
Giải 55219
Giải 4603912103450036
00338827798670078719
Giải 3 0101336343
Giải 2 86727
Giải 137277
Giải ĐB384727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 3
1 3, 9, 9 6
2 7, 7 7 5, 7, 9, 9
3 4, 6, 8 8
4 3, 8 9 1
XSQT 1000 ngày
Giải 830
Giải 7812
Giải 6249669155974
Giải 55009
Giải 4587087489223403
63072333692599819915
Giải 3 9473636343
Giải 2 26086
Giải 156651
Giải ĐB391035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 1
1 2, 5, 5 6 9
2 7 2, 4
3 0, 5, 6 8 6
4 3 9 2, 6, 8
Giải 853
Giải 7383
Giải 6612551904675
Giải 54437
Giải 4061410490239707
60605708050266128749
Giải 3 5572101574
Giải 2 65957
Giải 104491
Giải ĐB192601
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 5, 7 5 3, 7
1 6 1
2 1, 5 7 4, 5
3 7 8 3
4 1, 9 9 0, 1
Giải 839
Giải 7932
Giải 6274884400432
Giải 55665
Giải 4210590421813810
48376585998148288704
Giải 3 7436490783
Giải 2 64688
Giải 130903
Giải ĐB413452
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 2, 9
1 0, 8 6 4, 5
2 7 6
3 2, 2, 9 8 2, 3, 8
4 0, 8 9 9
Giải 838
Giải 7304
Giải 6229476180324
Giải 58028
Giải 4436591673217329
65941687912520982048
Giải 3 0628542889
Giải 2 94692
Giải 189693
Giải ĐB588741
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 9
1 8 6
2 4, 8, 9 7
3 2, 8 8 5, 9
4 1, 1, 8 9 1, 2, 3, 4
Giải 834
Giải 7570
Giải 6352434623078
Giải 58640
Giải 4036582924084589
69924219766405405687
Giải 3 4402241171
Giải 2 58484
Giải 145160
Giải ĐB569766
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 6 0, 2, 6
2 2, 4, 4 7 0, 1, 6, 8
3 4 8 4, 7, 9
4 0, 0 9
Giải 842
Giải 7759
Giải 6845905322233
Giải 58074
Giải 4076114762268267
36311743036481357599
Giải 3 8688860716
Giải 2 11976
Giải 112789
Giải ĐB274609
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 9, 9
1 1, 1, 3, 6 6 7
2 2 7 4, 6
3 2, 3 8 8, 9
4 2 9 9
Giải 896
Giải 7401
Giải 6319597141737
Giải 58319
Giải 4808288975004965
36265970866614572587
Giải 3 0730719087
Giải 2 36566
Giải 112551
Giải ĐB627606
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7 5 0, 1
1 4, 9 6 5, 5, 6
2 8 7
3 7 8 6, 7, 7
4 5 9 5, 6
Giải 848
Giải 7937
Giải 6857918865944
Giải 56430
Giải 4885844416385498
53197614614182968335
Giải 3 3209960393
Giải 2 49357
Giải 144061
Giải ĐB192955
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 6 1, 1, 3
2 9 7 9
3 0, 5, 7 8 4, 6
4 4, 8 9 3, 7, 8, 9
Giải 849
Giải 7157
Giải 6855186767613
Giải 58507
Giải 4257586213840167
99334167547389958211
Giải 3 9709840581
Giải 2 40496
Giải 170731
Giải ĐB983396
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 4, 7, 8
1 1, 3 6 7
2 7 6
3 1, 4, 8 8 1
4 9 9 6, 6, 8, 9
Giải 897
Giải 7362
Giải 6095512279473
Giải 52562
Giải 4389399709867091
03530014866401012405
Giải 3 4634370060
Giải 2 56792
Giải 102861
Giải ĐB130076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 0 6 0, 1, 2, 2
2 7 7 3, 6
3 0, 9 8 6
4 3 9 1, 2, 7, 8
Giải 849
Giải 7883
Giải 6693726402039
Giải 55774
Giải 4971681771566253
65116816309872087214
Giải 3 3600294846
Giải 2 10554
Giải 175250
Giải ĐB434240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 3, 4
1 4, 5, 6 6 8
2 0 7 4
3 0, 7, 9 8 3
4 0, 0, 6, 9 9
Giải 875
Giải 7213
Giải 6566464202028
Giải 52038
Giải 4035796878442877
84942256937135709406
Giải 3 1782420462
Giải 2 49561
Giải 116838
Giải ĐB122909
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 7
1 3 6 1, 2, 4
2 0, 4, 8 7 5, 7, 9
3 8, 8 8 4
4 2 9 3
Giải 890
Giải 7856
Giải 6315031006434
Giải 54704
Giải 4553138286654217
74628251884474873531
Giải 3 6374206814
Giải 2 79661
Giải 187017
Giải ĐB490832
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 0, 6
1 3, 4, 7, 7 6 1, 6
2 8 7
3 1, 2, 4 8 8
4 2, 8 9 0
Giải 892
Giải 7181
Giải 6574707747902
Giải 54368
Giải 4160653796058841
51165540591241594004
Giải 3 6525423249
Giải 2 94685
Giải 179141
Giải ĐB145342
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 4, 9
1 5 6 0, 5, 5, 8
2 7 4
3 8 1, 5
4 1, 1, 2, 7, 9 9 2
Giải 895
Giải 7396
Giải 6185618265189
Giải 54277
Giải 4533413340716114
95973171500888203330
Giải 3 1334376945
Giải 2 47223
Giải 124619
Giải ĐB661493
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 6
1 4, 9 6
2 3, 6 7 3, 7
3 0 8 2, 9
4 1, 3, 5 9 3, 5, 6
Giải 893
Giải 7811
Giải 6122949701645
Giải 54609
Giải 4521210389788570
17970575044274138687
Giải 3 6896154896
Giải 2 86335
Giải 134968
Giải ĐB240800
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 9 5
1 1 6 1, 8
2 1, 9 7 0, 0, 0
3 5 8 7
4 1, 5 9 3, 6, 7
Giải 865
Giải 7333
Giải 6002455105496
Giải 50824
Giải 4079305601529190
19305688243805247209
Giải 3 5222434788
Giải 2 71404
Giải 132969
Giải ĐB381443
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 2
1 0, 5 6 5, 9
2 4, 4, 4, 4 7
3 0, 3 8 8
4 3 9 0, 6
Giải 840
Giải 7810
Giải 6838570314996
Giải 52827
Giải 4428197381054853
55313167466235038312
Giải 3 3698525258
Giải 2 91547
Giải 133300
Giải ĐB446168
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 3, 8
1 0, 0, 2, 3, 9 6 8
2 7 7
3 1 8 5, 5
4 0, 6, 7 9 6
Giải 816
Giải 7572
Giải 6440967338933
Giải 54380
Giải 4021492048764524
10028703809608099566
Giải 3 0624185274
Giải 2 90086
Giải 135072
Giải ĐB690031
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 6 6 6
2 4, 8 7 2, 2, 4
3 1, 3, 3 8 0, 0, 0, 6, 7
4 1, 9 9
Giải 895
Giải 7557
Giải 6241580679685
Giải 59124
Giải 4771582768099244
99951135027430394863
Giải 3 1124406380
Giải 2 06851
Giải 118655
Giải ĐB227529
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 1, 5, 7, 8
1 5 6 3, 7
2 4, 9 7
3 8 0, 0, 5
4 4, 4 9 5
Giải 891
Giải 7127
Giải 6836312765155
Giải 54950
Giải 4907728547509001
65254023738927542694
Giải 3 0548750983
Giải 2 23289
Giải 175397
Giải ĐB412987
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 4, 5
1 6 3
2 7 7 2, 3, 5, 5, 6
3 8 3, 7, 7, 9
4 9 1, 4, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSQT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Quảng Trị trực tiếp

XSQT 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Quảng Trị có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,