XSQT 200 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/5 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSQT> XSQT 200 ngày
Giải 808
Giải 7954
Giải 6299708887340
Giải 51862
Giải 4925943042051114
98332456294088011289
Giải 3 3403962519
Giải 2 44011
Giải 165927
Giải ĐB193859
Soi cầu Quảng Trị
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4, 9
1 1, 4, 9 6 2
2 0, 7, 9 7
3 2, 9 8 0, 8, 9
4 0 9 4, 7
XSQT 30 ngày
 
 
Giải 833
Giải 7001
Giải 6431560497073
Giải 56363
Giải 4156512347218971
32059741881694872413
Giải 3 9848400370
Giải 2 91501
Giải 129794
Giải ĐB810920
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 1, 9
1 3, 5 6 3
2 0 7 0, 1, 2, 3
3 3 8 4, 8
4 8, 9 9 4
XSQT 90 ngày
Giải 896
Giải 7110
Giải 6241473271503
Giải 54986
Giải 4143515016207428
52648432972280260751
Giải 3 6161165958
Giải 2 94889
Giải 157925
Giải ĐB827848
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 1, 8
1 0, 1, 4 6 2
2 5, 7, 8 7
3 8 6, 9
4 8, 8 9 6, 7
XSQT 100 ngày
Giải 867
Giải 7332
Giải 6755319762454
Giải 58080
Giải 4789329713364538
42081622054332789854
Giải 3 0787752130
Giải 2 68536
Giải 104420
Giải ĐB896991
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3, 4, 4
1 6 7
2 0, 7 7 6, 7
3 0, 2, 2, 3, 6, 8 8 0, 1
4 9 1
XSQT 200 ngày
Giải 860
Giải 7081
Giải 6037170292408
Giải 58675
Giải 4283868417724486
48035391481587577248
Giải 3 5122305852
Giải 2 37937
Giải 110558
Giải ĐB126179
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 8
1 6 0
2 3, 9 7 1, 5, 5, 7, 9
3 5, 7 8 1, 6, 6
4 8, 8 9
XSQT 300 ngày
Giải 864
Giải 7807
Giải 6307865315101
Giải 51003
Giải 4724154865584171
65699141188203035618
Giải 3 4708926564
Giải 2 70113
Giải 174485
Giải ĐB998654
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7 5 4, 5
1 3, 5, 8, 8 6 4, 4
2 7 1, 8
3 0, 1 8 5, 9
4 9 9
XSQT 10 ngày
Giải 884
Giải 7612
Giải 6391342394890
Giải 58816
Giải 4690902571215836
37219145223903196166
Giải 3 7322332330
Giải 2 60605
Giải 116945
Giải ĐB833501
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5
1 2, 2, 3, 6, 9 6 6
2 2, 3 7
3 0, 1, 6, 9 8 4
4 5 9 0, 0
XSQT 20 ngày
Giải 882
Giải 7328
Giải 6936617916843
Giải 53795
Giải 4379370418518763
31771593831342521594
Giải 3 6820456106
Giải 2 56873
Giải 164054
Giải ĐB184007
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 4
1 6 3, 6
2 5, 8 7 1, 3
3 7 8 2, 3, 5
4 3 9 1, 4, 5
XSQT 40 ngày
Giải 833
Giải 7502
Giải 6396555774388
Giải 54547
Giải 4868684550873473
13638850749066641477
Giải 3 0047794856
Giải 2 93710
Giải 108080
Giải ĐB900167
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 6
1 0 6 5, 6, 7, 8
2 7 3, 4, 7, 7, 7
3 3, 8 8 0, 8
4 7 9
XSQT 50 ngày
Giải 837
Giải 7857
Giải 6921129080443
Giải 58469
Giải 4408718380667194
29760787753692526560
Giải 3 1857210979
Giải 2 52655
Giải 154207
Giải ĐB129129
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8 5 5, 7
1 1 6 0, 0, 9
2 5, 9 7 1, 2, 5, 9
3 7 8
4 3 9 4
XSQT 60 ngày
Giải 834
Giải 7438
Giải 6493824887733
Giải 59846
Giải 4379331819583905
14595117306568049057
Giải 3 5030710258
Giải 2 32011
Giải 129043
Giải ĐB596178
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 7, 8
1 1 6
2 7 8
3 0, 3, 3, 4, 8, 8 8 0, 8
4 3, 6 9 5, 5
XSQT 500 ngày
Giải 849
Giải 7674
Giải 6272808431778
Giải 57713
Giải 4591742767959329
41437620574648144839
Giải 3 3164914663
Giải 2 11338
Giải 188523
Giải ĐB868014
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 3, 4 6 3
2 3, 8, 9 7 4, 4, 8, 9
3 7, 8, 9 8 1
4 3, 9, 9 9
XSQT 1 ngày
Giải 869
Giải 7308
Giải 6339902241731
Giải 54433
Giải 4783984481782282
17502670400716376312
Giải 3 0878299723
Giải 2 13684
Giải 170033
Giải ĐB856748
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5
1 2, 7 6 3, 9
2 3, 4 7
3 1, 3, 3 8 2, 2, 4
4 0, 8 9 8, 9
XSQT 2 ngày
Giải 835
Giải 7413
Giải 6639753779417
Giải 53370
Giải 4234329218001711
21227198995817534521
Giải 3 2712055471
Giải 2 65286
Giải 169386
Giải ĐB839446
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 3, 7 6
2 0, 1, 7 7 0, 1, 5, 7
3 2, 5 8 0, 6, 6
4 6 9 7, 9
XSQT 3 ngày
Giải 873
Giải 7674
Giải 6551064435118
Giải 51845
Giải 4732267401018703
53271665892931036070
Giải 3 5804326611
Giải 2 49120
Giải 197325
Giải ĐB642858
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 0, 0, 0, 1, 8 6
2 0, 5, 6 7 0, 1, 3, 4
3 8 9
4 3, 3, 5 9
XSQT 4 ngày
Giải 809
Giải 7710
Giải 6448183999488
Giải 55227
Giải 4981560311974308
46547785346671559416
Giải 3 5190979610
Giải 2 63604
Giải 121935
Giải ĐB385355
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 9, 9 5 5, 6
1 0, 0, 5, 6, 9 6
2 7 7
3 4, 5 8 1, 8
4 7 9 9
XSQT 5 ngày
Giải 825
Giải 7482
Giải 6037385875242
Giải 50628
Giải 4150405578215355
81048356901544164307
Giải 3 5339442111
Giải 2 12754
Giải 160228
Giải ĐB185911
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 5
1 1, 1 6
2 5, 8, 8 7 3
3 8 2, 2, 7
4 0, 1, 2, 8 9 0, 4
XSQT 6 ngày
Giải 888
Giải 7099
Giải 6680730062244
Giải 56085
Giải 4152372072927370
82598285274057335182
Giải 3 6621154763
Giải 2 97573
Giải 198246
Giải ĐB437580
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 1 6 3
2 7, 9 7 0, 3, 3
3 7 8 0, 2, 5, 8
4 4, 6 9 8, 9
XSQT 7 ngày
Giải 848
Giải 7775
Giải 6625371794205
Giải 55219
Giải 4603912103450036
00338827798670078719
Giải 3 0101336343
Giải 2 86727
Giải 137277
Giải ĐB384727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 3
1 3, 9, 9 6
2 7, 7 7 5, 7, 9, 9
3 4, 6, 8 8
4 3, 8 9 1
XSQT 1000 ngày
Giải 830
Giải 7812
Giải 6249669155974
Giải 55009
Giải 4587087489223403
63072333692599819915
Giải 3 9473636343
Giải 2 26086
Giải 156651
Giải ĐB391035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 1
1 2, 5, 5 6 9
2 7 2, 4
3 0, 5, 6 8 6
4 3 9 2, 6, 8
Giải 853
Giải 7383
Giải 6612551904675
Giải 54437
Giải 4061410490239707
60605708050266128749
Giải 3 5572101574
Giải 2 65957
Giải 104491
Giải ĐB192601
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 5, 7 5 3, 7
1 6 1
2 1, 5 7 4, 5
3 7 8 3
4 1, 9 9 0, 1
Giải 839
Giải 7932
Giải 6274884400432
Giải 55665
Giải 4210590421813810
48376585998148288704
Giải 3 7436490783
Giải 2 64688
Giải 130903
Giải ĐB413452
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 2, 9
1 0, 8 6 4, 5
2 7 6
3 2, 2, 9 8 2, 3, 8
4 0, 8 9 9
Giải 838
Giải 7304
Giải 6229476180324
Giải 58028
Giải 4436591673217329
65941687912520982048
Giải 3 0628542889
Giải 2 94692
Giải 189693
Giải ĐB588741
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 9
1 8 6
2 4, 8, 9 7
3 2, 8 8 5, 9
4 1, 1, 8 9 1, 2, 3, 4
Giải 834
Giải 7570
Giải 6352434623078
Giải 58640
Giải 4036582924084589
69924219766405405687
Giải 3 4402241171
Giải 2 58484
Giải 145160
Giải ĐB569766
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 6 0, 2, 6
2 2, 4, 4 7 0, 1, 6, 8
3 4 8 4, 7, 9
4 0, 0 9
Giải 842
Giải 7759
Giải 6845905322233
Giải 58074
Giải 4076114762268267
36311743036481357599
Giải 3 8688860716
Giải 2 11976
Giải 112789
Giải ĐB274609
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 9, 9
1 1, 1, 3, 6 6 7
2 2 7 4, 6
3 2, 3 8 8, 9
4 2 9 9
Giải 896
Giải 7401
Giải 6319597141737
Giải 58319
Giải 4808288975004965
36265970866614572587
Giải 3 0730719087
Giải 2 36566
Giải 112551
Giải ĐB627606
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7 5 0, 1
1 4, 9 6 5, 5, 6
2 8 7
3 7 8 6, 7, 7
4 5 9 5, 6
Giải 848
Giải 7937
Giải 6857918865944
Giải 56430
Giải 4885844416385498
53197614614182968335
Giải 3 3209960393
Giải 2 49357
Giải 144061
Giải ĐB192955
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 6 1, 1, 3
2 9 7 9
3 0, 5, 7 8 4, 6
4 4, 8 9 3, 7, 8, 9
Giải 849
Giải 7157
Giải 6855186767613
Giải 58507
Giải 4257586213840167
99334167547389958211
Giải 3 9709840581
Giải 2 40496
Giải 170731
Giải ĐB983396
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 4, 7, 8
1 1, 3 6 7
2 7 6
3 1, 4, 8 8 1
4 9 9 6, 6, 8, 9
Giải 897
Giải 7362
Giải 6095512279473
Giải 52562
Giải 4389399709867091
03530014866401012405
Giải 3 4634370060
Giải 2 56792
Giải 102861
Giải ĐB130076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 0 6 0, 1, 2, 2
2 7 7 3, 6
3 0, 9 8 6
4 3 9 1, 2, 7, 8
Giải 849
Giải 7883
Giải 6693726402039
Giải 55774
Giải 4971681771566253
65116816309872087214
Giải 3 3600294846
Giải 2 10554
Giải 175250
Giải ĐB434240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 3, 4
1 4, 5, 6 6 8
2 0 7 4
3 0, 7, 9 8 3
4 0, 0, 6, 9 9
Giải 875
Giải 7213
Giải 6566464202028
Giải 52038
Giải 4035796878442877
84942256937135709406
Giải 3 1782420462
Giải 2 49561
Giải 116838
Giải ĐB122909
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 7
1 3 6 1, 2, 4
2 0, 4, 8 7 5, 7, 9
3 8, 8 8 4
4 2 9 3
Giải 890
Giải 7856
Giải 6315031006434
Giải 54704
Giải 4553138286654217
74628251884474873531
Giải 3 6374206814
Giải 2 79661
Giải 187017
Giải ĐB490832
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 0, 6
1 3, 4, 7, 7 6 1, 6
2 8 7
3 1, 2, 4 8 8
4 2, 8 9 0
Giải 892
Giải 7181
Giải 6574707747902
Giải 54368
Giải 4160653796058841
51165540591241594004
Giải 3 6525423249
Giải 2 94685
Giải 179141
Giải ĐB145342
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 4, 9
1 5 6 0, 5, 5, 8
2 7 4
3 8 1, 5
4 1, 1, 2, 7, 9 9 2
Giải 895
Giải 7396
Giải 6185618265189
Giải 54277
Giải 4533413340716114
95973171500888203330
Giải 3 1334376945
Giải 2 47223
Giải 124619
Giải ĐB661493
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 6
1 4, 9 6
2 3, 6 7 3, 7
3 0 8 2, 9
4 1, 3, 5 9 3, 5, 6
Giải 893
Giải 7811
Giải 6122949701645
Giải 54609
Giải 4521210389788570
17970575044274138687
Giải 3 6896154896
Giải 2 86335
Giải 134968
Giải ĐB240800
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 9 5
1 1 6 1, 8
2 1, 9 7 0, 0, 0
3 5 8 7
4 1, 5 9 3, 6, 7
Giải 865
Giải 7333
Giải 6002455105496
Giải 50824
Giải 4079305601529190
19305688243805247209
Giải 3 5222434788
Giải 2 71404
Giải 132969
Giải ĐB381443
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 2
1 0, 5 6 5, 9
2 4, 4, 4, 4 7
3 0, 3 8 8
4 3 9 0, 6
Giải 840
Giải 7810
Giải 6838570314996
Giải 52827
Giải 4428197381054853
55313167466235038312
Giải 3 3698525258
Giải 2 91547
Giải 133300
Giải ĐB446168
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 3, 8
1 0, 0, 2, 3, 9 6 8
2 7 7
3 1 8 5, 5
4 0, 6, 7 9 6
Giải 816
Giải 7572
Giải 6440967338933
Giải 54380
Giải 4021492048764524
10028703809608099566
Giải 3 0624185274
Giải 2 90086
Giải 135072
Giải ĐB690031
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 6 6 6
2 4, 8 7 2, 2, 4
3 1, 3, 3 8 0, 0, 0, 6, 7
4 1, 9 9
Giải 895
Giải 7557
Giải 6241580679685
Giải 59124
Giải 4771582768099244
99951135027430394863
Giải 3 1124406380
Giải 2 06851
Giải 118655
Giải ĐB227529
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 1, 5, 7, 8
1 5 6 3, 7
2 4, 9 7
3 8 0, 0, 5
4 4, 4 9 5
Giải 891
Giải 7127
Giải 6836312765155
Giải 54950
Giải 4907728547509001
65254023738927542694
Giải 3 0548750983
Giải 2 23289
Giải 175397
Giải ĐB412987
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 4, 5
1 6 3
2 7 7 2, 3, 5, 5, 6
3 8 3, 7, 7, 9
4 9 1, 4, 7
Giải 899
Giải 7974
Giải 6723204936985
Giải 52365
Giải 4790950842967664
64481308703877144957
Giải 3 8694749743
Giải 2 03109
Giải 130167
Giải ĐB395087
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 6 4, 5, 7
2 9 7 0, 1, 4
3 2 8 1, 5, 7
4 3, 7 9 3, 5, 9
Giải 862
Giải 7125
Giải 6401565370866
Giải 55272
Giải 4287422951388646
71687343260352754311
Giải 3 8728833027
Giải 2 31210
Giải 123984
Giải ĐB478402
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 0, 1, 3, 5 6 2, 6
2 5, 6, 7, 7 7 2
3 7 8 4, 7, 8
4 2, 6 9
Giải 827
Giải 7652
Giải 6259599660123
Giải 56844
Giải 4479240744266529
93858577850354785048
Giải 3 3869746193
Giải 2 16841
Giải 130965
Giải ĐB308516
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 8
1 6 6 5, 6
2 3, 4, 7, 9 7
3 8 5
4 1, 2, 4, 7, 8 9 3, 5, 7
Giải 802
Giải 7893
Giải 6021244117375
Giải 51964
Giải 4667822821941653
56213326758505935757
Giải 3 8472241162
Giải 2 34457
Giải 193507
Giải ĐB121688
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 3, 7, 7, 9
1 1, 2, 3, 9 6 2, 4
2 2 7 5, 5
3 8 2, 8
4 9 3
Giải 872
Giải 7000
Giải 6469592591446
Giải 54124
Giải 4466087644117434
55621313207287888310
Giải 3 8338797161
Giải 2 20385
Giải 141309
Giải ĐB103751
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 9 5 1, 9
1 0 6 1
2 0, 1, 4 7 2, 8
3 4 8 5, 7
4 1, 6 9 5
Giải 872
Giải 7897
Giải 6645565665249
Giải 56562
Giải 4135757334041852
12866981881919359306
Giải 3 8827040318
Giải 2 69078
Giải 132761
Giải ĐB699825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 5
1 8 6 1, 2, 6, 6
2 5 7 0, 2, 5, 8
3 8 8
4 0, 9 9 3, 7
Giải 834
Giải 7877
Giải 6560396724248
Giải 53824
Giải 4408756758812659
58633962612320684893
Giải 3 8857834249
Giải 2 89246
Giải 199979
Giải ĐB183500
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 9
1 6 1
2 4 7 2, 5, 7, 8, 9
3 3, 4 8 8
4 6, 8, 9 9 3
Giải 876
Giải 7825
Giải 6786155576640
Giải 59317
Giải 4925894493933946
85151749474224860340
Giải 3 1281661611
Giải 2 59494
Giải 184502
Giải ĐB006175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7
1 1, 6, 7 6 1
2 5 7 5, 6
3 9 8 9
4 0, 0, 6, 7, 8 9 4
Giải 846
Giải 7783
Giải 6524836000509
Giải 54604
Giải 4003482683146334
51380752031081244846
Giải 3 0488289185
Giải 2 11783
Giải 191764
Giải ĐB338770
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 9 5
1 2 6 4
2 7 0
3 1, 4 8 0, 2, 3, 3, 5
4 6, 6, 8, 8 9
Giải 896
Giải 7960
Giải 6546357349992
Giải 57650
Giải 4155878006731216
78623346377986843095
Giải 3 4778266701
Giải 2 46346
Giải 134265
Giải ĐB537867
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0
1 6 6 0, 3, 5, 7, 7, 8
2 3 7
3 4, 7 8 2, 7
4 6 9 2, 5, 6
Giải 894
Giải 7428
Giải 6436033831439
Giải 56160
Giải 4872235548010395
96351822224450634381
Giải 3 4215194592
Giải 2 87228
Giải 170805
Giải ĐB877517
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 1, 1
1 7 6 0, 0
2 2, 3, 8, 8 7
3 9 8 0, 1, 3
4 9 2, 4, 5
Giải 887
Giải 7982
Giải 6765031448911
Giải 59870
Giải 4328305980135861
41622901083507717201
Giải 3 8078812593
Giải 2 24471
Giải 102073
Giải ĐB379299
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 8 5 0
1 1 6 1
2 2 7 0, 1, 3, 7
3 0 8 2, 7, 8
4 4 9 3, 9
Giải 836
Giải 7395
Giải 6316095342448
Giải 51084
Giải 4151111952161750
38811667246463141273
Giải 3 2067585555
Giải 2 15796
Giải 188251
Giải ĐB396689
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 5
1 1, 1 6 0
2 1, 4 7 3, 5
3 1, 4, 6 8 4, 9
4 8 9 5, 6
Giải 882
Giải 7797
Giải 6820511266550
Giải 54218
Giải 4418196930616923
83583982833441328544
Giải 3 3294416749
Giải 2 74869
Giải 122277
Giải ĐB232371
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0
1 3, 8, 9 6 9
2 3, 6 7 1, 7
3 8 2, 3, 3
4 4, 4, 9 9 7
Giải 853
Giải 7256
Giải 6520200728465
Giải 51018
Giải 4958464135044956
02509474885685256256
Giải 3 6227714769
Giải 2 75791
Giải 193532
Giải ĐB233338
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 2, 3, 6, 6, 6
1 8 6 5, 9
2 7 2, 7
3 2, 8 8 8
4 6 9 1
Giải 850
Giải 7913
Giải 6381428419219
Giải 59038
Giải 4538681745427636
94912568407796279697
Giải 3 0113286264
Giải 2 66600
Giải 118033
Giải ĐB812358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 4, 8
1 2, 3, 4, 9 6 2, 4, 8
2 7
3 2, 3, 6, 8 8
4 0, 1 9 7
Giải 847
Giải 7469
Giải 6516969218267
Giải 59756
Giải 4661099262097461
93223662173182788175
Giải 3 4107591124
Giải 2 60474
Giải 187556
Giải ĐB777347
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6, 6
1 7 6 1, 7, 9, 9
2 0, 1, 3, 4, 7 7 4, 5, 5
3 8
4 7, 7 9
Giải 817
Giải 7444
Giải 6374115972250
Giải 56936
Giải 4188076779433820
32749430482633160509
Giải 3 6638823320
Giải 2 14136
Giải 114839
Giải ĐB827283
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 0
1 7 6
2 0, 0 7
3 1, 6, 6, 9 8 3, 8
4 1, 4, 8, 9 9 4, 7
Giải 805
Giải 7038
Giải 6056357590565
Giải 50604
Giải 4938552394781167
23254609615086520895
Giải 3 7964309007
Giải 2 93423
Giải 109018
Giải ĐB665013
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 4, 5, 9
1 3, 8 6 1, 3, 5, 5, 7
2 3 7
3 8 8
4 3, 7 9 5
Giải 834
Giải 7436
Giải 6402513350639
Giải 56192
Giải 4678007685304779
65555629062903793037
Giải 3 4214103702
Giải 2 91940
Giải 114434
Giải ĐB208447
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 3, 5
1 6
2 5 7 9
3 4, 4, 5, 6, 7, 7, 9 8
4 0, 1, 7 9 2
Giải 804
Giải 7555
Giải 6958462456905
Giải 57976
Giải 4512254028064578
39477451742378603581
Giải 3 1837975960
Giải 2 98142
Giải 118919
Giải ĐB504530
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5
1 9 6 0
2 5 7 4, 6, 7, 8, 9
3 0 8 0, 1, 4, 6
4 2, 5 9
Giải 878
Giải 7113
Giải 6158160531710
Giải 53169
Giải 4618661513977276
82844439782237612617
Giải 3 0038030307
Giải 2 62711
Giải 110996
Giải ĐB554993
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 0, 1, 3, 7 6 6, 9
2 7 6, 6, 8, 8
3 9 8 0, 1
4 4 9 3, 6
Giải 822
Giải 7934
Giải 6743766223269
Giải 53984
Giải 4627312973926398
90404701590221606696
Giải 3 8239993313
Giải 2 48140
Giải 146867
Giải ĐB265537
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 3, 6 6 7, 9
2 2, 2 7
3 1, 4, 7, 7, 9 8 4
4 0 9 6, 8, 9
Giải 834
Giải 7529
Giải 6467206853683
Giải 51785
Giải 4134854515735203
55421202477518826929
Giải 3 3918742500
Giải 2 63707
Giải 151629
Giải ĐB773793
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 7
1 6
2 1, 9, 9, 9 7 2
3 4 8 3, 5, 5, 5, 7, 8
4 7 9 3
Giải 853
Giải 7846
Giải 6516658188484
Giải 59251
Giải 4370031224375694
23545913502962289598
Giải 3 4421892932
Giải 2 49863
Giải 139467
Giải ĐB480645
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 1, 3
1 8, 8 6 3, 6, 7
2 2 7
3 2 8 4
4 3, 5, 5, 6 9 4, 8
Giải 869
Giải 7899
Giải 6795788918451
Giải 59034
Giải 4040939467457418
42864750350136513762
Giải 3 3659544206
Giải 2 80034
Giải 164951
Giải ĐB036980
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 1, 7
1 8 6 2, 4, 5, 9
2 7 4
3 4, 4, 5 8 0
4 9 1, 3, 5, 9
Giải 879
Giải 7023
Giải 6789194874823
Giải 59779
Giải 4964731425393342
15248280736189570231
Giải 3 5166503713
Giải 2 73742
Giải 154078
Giải ĐB622887
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 3 6 5
2 3, 3 7 3, 3, 8, 9, 9
3 1 8 7, 7
4 2, 2, 8 9 1, 5
Giải 847
Giải 7244
Giải 6674622430758
Giải 50118
Giải 4397010116454755
72602036985745468300
Giải 3 8117311699
Giải 2 75188
Giải 182524
Giải ĐB446761
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2 5 4, 5, 8
1 8 6 1, 4
2 4 7 3
3 8 8
4 3, 4, 6, 7 9 8, 9
Giải 876
Giải 7230
Giải 6880123140672
Giải 57594
Giải 4471427534824638
91721591876389627539
Giải 3 8993813305
Giải 2 19133
Giải 192667
Giải ĐB706593
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5
1 4 6 7
2 1 7 2, 6
3 0, 3, 8, 8, 9 8 7
4 2, 8 9 3, 4, 6
Giải 857
Giải 7986
Giải 6976976813414
Giải 58618
Giải 4819661326475424
81289927774063061855
Giải 3 2578272049
Giải 2 87037
Giải 114572
Giải ĐB791751
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 5, 7
1 4, 8 6 4, 6, 9
2 4 7 2, 7
3 0, 7 8 1, 2, 6, 9
4 9 9
Giải 839
Giải 7370
Giải 6143662338449
Giải 52424
Giải 4609216070030582
51402462256763592231
Giải 3 4352054656
Giải 2 26842
Giải 106888
Giải ĐB349148
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 6
1 6
2 0, 1, 4, 5 7 0
3 1, 3, 5, 6, 9 8 2, 8
4 2, 8, 9 9
Giải 839
Giải 7375
Giải 6211666376026
Giải 50280
Giải 4664660277196136
96301276217970219452
Giải 3 3825284317
Giải 2 16783
Giải 154741
Giải ĐB424873
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 2, 2
1 6, 7 6 6
2 1, 6 7 1, 3, 5
3 6, 7, 9 8 0, 3
4 1 9
Giải 865
Giải 7762
Giải 6164145392063
Giải 59565
Giải 4963874178680466
68295854372863679189
Giải 3 0085419786
Giải 2 16852
Giải 121726
Giải ĐB373200
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 4
1 6 2, 3, 5, 5, 6
2 6 7
3 6, 7, 9 8 6, 6, 7, 9
4 1 9 5
Giải 863
Giải 7775
Giải 6165544572317
Giải 50303
Giải 4549661197416882
61056828816041071563
Giải 3 4277777613
Giải 2 32158
Giải 190145
Giải ĐB399272
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5, 6, 7, 8
1 0, 3, 7 6 3, 3, 6
2 7 2, 4, 5, 7
3 8 1, 2
4 5 9
Giải 827
Giải 7599
Giải 6321605241115
Giải 57319
Giải 4272127569920241
73127037889975015542
Giải 3 3986372572
Giải 2 08759
Giải 110669
Giải ĐB839597
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 9
1 2, 5, 6, 9 6 3, 9
2 4, 7, 7 7 2
3 8 8
4 1, 2 9 7, 9, 9
Giải 873
Giải 7551
Giải 6547941208441
Giải 56450
Giải 4555552903333334
85701249024165877055
Giải 3 0890983326
Giải 2 74460
Giải 188766
Giải ĐB116008
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8, 9 5 0, 1, 5, 5, 8
1 6 0, 6
2 0, 6 7 3, 9
3 3, 4 8
4 1 9
Giải 802
Giải 7762
Giải 6240575468899
Giải 57416
Giải 4541459445604967
99223069506540953499
Giải 3 7960877951
Giải 2 46219
Giải 145132
Giải ĐB167251
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 8, 9 5 0, 1, 1, 6
1 6, 9 6 2, 7
2 3 7
3 2 8
4 5, 6 9 9, 9
Giải 806
Giải 7530
Giải 6575561128797
Giải 56028
Giải 4871796350064690
98861259597317064865
Giải 3 6461491237
Giải 2 58229
Giải 160121
Giải ĐB315809
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 9 5 5, 9
1 2, 4 6 1, 5
2 1, 8, 9 7 0, 9
3 0, 7 8
4 9 0, 7
Giải 873
Giải 7655
Giải 6308910199155
Giải 57440
Giải 4573294027640794
36720029225530651740
Giải 3 1606860760
Giải 2 35394
Giải 179879
Giải ĐB428887
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5, 5
1 9 6 0, 8
2 0, 2, 9 7 3, 6, 9
3 8 7, 9
4 0, 0 9 4, 4
Giải 832
Giải 7764
Giải 6347506173944
Giải 58341
Giải 4226234306648370
86148967385824244399
Giải 3 4161184934
Giải 2 05938
Giải 105532
Giải ĐB708171
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 7 6 4, 6
2 3 7 0, 1, 5
3 2, 2, 4, 8, 8 8
4 1, 2, 4, 8 9 9
Giải 831
Giải 7762
Giải 6266820410756
Giải 50197
Giải 4849959857311464
37066798943335215672
Giải 3 1756168011
Giải 2 40699
Giải 145504
Giải ĐB369775
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 6
1 1 6 1, 2, 4, 6, 8
2 7 2, 3, 5
3 1 8
4 1 9 4, 5, 7, 9
Giải 864
Giải 7572
Giải 6491512579073
Giải 59310
Giải 4203209423571971
97593266780690292679
Giải 3 1663093889
Giải 2 73356
Giải 124933
Giải ĐB169790
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 7
1 0, 5 6 4
2 0 7 1, 2, 3, 8, 9
3 0, 3, 5 8 9
4 9 0, 3
Giải 851
Giải 7083
Giải 6471315459088
Giải 54866
Giải 4864490770574215
26728886666632861477
Giải 3 9305026460
Giải 2 07322
Giải 114495
Giải ĐB321375
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 1
1 3, 5 6 0, 6, 6
2 2, 8, 8 7 5, 7
3 8 3, 8
4 5, 9 9 5
Giải 827
Giải 7383
Giải 6279865179020
Giải 52070
Giải 4076989412766070
27900056332867522168
Giải 3 3732269833
Giải 2 51366
Giải 199686
Giải ĐB639029
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 7 6 6, 8
2 0, 2, 7, 7, 9 7 0, 0, 5
3 3, 3 8 3, 6
4 9 8, 8
Giải 805
Giải 7432
Giải 6937318881681
Giải 57555
Giải 4441885407411453
46384881772776715606
Giải 3 3436226613
Giải 2 43681
Giải 182369
Giải ĐB798484
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 3, 5
1 3 6 2, 7, 9
2 7 3, 4, 7
3 2 8 1, 1, 4, 4, 8, 8
4 9
Giải 899
Giải 7960
Giải 6064413265305
Giải 53031
Giải 4933584073166964
65922732347276877936
Giải 3 4690999470
Giải 2 38512
Giải 179982
Giải ĐB170966
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 8
1 2 6 0, 4, 6, 8
2 2, 6 7 0
3 1, 1, 4, 6 8 2
4 4 9 9
Giải 891
Giải 7229
Giải 6268791044577
Giải 58158
Giải 4514614299777321
15134864842597874582
Giải 3 0513177562
Giải 2 00772
Giải 149273
Giải ĐB777677
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 6 1, 2
2 1, 9 7 2, 3, 7, 7, 8
3 1, 4 8 2, 4, 7
4 9 1, 7
Giải 816
Giải 7860
Giải 6813442913920
Giải 57663
Giải 4656934330742037
49748096392433909348
Giải 3 7867528714
Giải 2 06140
Giải 105518
Giải ĐB671066
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 4, 6, 8 6 0, 3, 6
2 0 7 5
3 4, 7, 9, 9 8
4 0, 8, 8 9 1, 3
Giải 856
Giải 7045
Giải 6126763103489
Giải 52314
Giải 4442898022708462
65289439254886360052
Giải 3 9688384651
Giải 2 13770
Giải 168256
Giải ĐB325861
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 6, 6
1 0, 4 6 1, 2, 3, 7
2 5, 7 7 0
3 8 3, 9, 9, 9
4 5 9
Giải 854
Giải 7694
Giải 6771752777384
Giải 53668
Giải 4350666115554070
70488334462113634206
Giải 3 1385534703
Giải 2 45237
Giải 120796
Giải ĐB510576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 4, 5, 5
1 7 6 6, 8
2 7 0, 6, 7
3 6, 7 8 4, 8
4 6 9 4, 6
Giải 859
Giải 7898
Giải 6460536262287
Giải 54018
Giải 4927283582684738
79249065396585756742
Giải 3 8974619847
Giải 2 83040
Giải 143363
Giải ĐB078520
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7, 9
1 8 6 3
2 0, 6, 6, 8 7
3 8, 9 8 7
4 0, 2, 6, 7, 9 9 8
Giải 853
Giải 7762
Giải 6719268485836
Giải 52640
Giải 4099518475101060
03907071815666402929
Giải 3 3013440029
Giải 2 06955
Giải 144385
Giải ĐB992119
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 1, 3, 5
1 9 6 0, 2, 4
2 9, 9 7
3 4, 6 8 1, 5
4 0, 8 9 2
Giải 854
Giải 7190
Giải 6451494785236
Giải 51470
Giải 4734083798594156
09692208164490850244
Giải 3 9948249161
Giải 2 27502
Giải 173237
Giải ĐB461392
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 8 5 4, 6
1 4, 6 6 1
2 7 0, 8
3 6, 7 8 2, 5
4 4 9 0, 2, 2
Giải 876
Giải 7366
Giải 6733566482784
Giải 56493
Giải 4273117413075445
59274646218809555505
Giải 3 7156408374
Giải 2 41668
Giải 116183
Giải ĐB244044
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 1 6 4, 6, 8
2 1 7 4, 4, 6
3 0, 5 8 3, 4
4 4, 5, 8 9 3, 5
Giải 829
Giải 7871
Giải 6095498434116
Giải 56384
Giải 4030654888872766
64891075547679026569
Giải 3 5355523787
Giải 2 05558
Giải 188144
Giải ĐB726237
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4, 5, 8
1 6 6 5, 6, 9
2 9 7 1
3 7 8 4, 7, 8
4 3, 4 9 0, 1
Giải 851
Giải 7337
Giải 6289118717901
Giải 52270
Giải 4413549350773003
05264431632418783083
Giải 3 1180645102
Giải 2 77233
Giải 127620
Giải ĐB715956
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 6, 7 5 1, 4, 6
1 6 3, 4
2 0 7 0, 1
3 3, 7 8 3, 7
4 9 1
Giải 874
Giải 7960
Giải 6918359320993
Giải 51645
Giải 4924224282111666
57203518731751387325
Giải 3 7099782346
Giải 2 62461
Giải 150129
Giải ĐB563540
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 3 6 0, 1, 6
2 1, 2, 5, 9 7 3, 4
3 2 8 3
4 0, 5, 6 9 3, 7
Giải 811
Giải 7607
Giải 6269300450415
Giải 51743
Giải 4511558346806402
91202813044844200107
Giải 3 7023922520
Giải 2 80309
Giải 102445
Giải ĐB496218
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 4, 7, 7, 9 5 5
1 1, 5, 8 6 8
2 0 7
3 9 8
4 2, 3, 5, 5 9 3
Giải 859
Giải 7802
Giải 6417109802607
Giải 58067
Giải 4477541805702750
81105979733461955346
Giải 3 6516635945
Giải 2 13751
Giải 138328
Giải ĐB668234
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5 0, 1, 4, 7, 9
1 9 6 6, 7
2 8 7 1, 3
3 4 8 0
4 5, 6 9
Giải 801
Giải 7252
Giải 6210316604527
Giải 59724
Giải 4104240993164611
87297853912833496927
Giải 3 0951787308
Giải 2 49869
Giải 106694
Giải ĐB667576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 8 5 2
1 1, 7 6 0, 9
2 4, 4, 7, 7 7 6
3 1, 4 8
4 9 1, 4, 7
Giải 843
Giải 7329
Giải 6831337835376
Giải 54857
Giải 4659960311437936
17108270773284328953
Giải 3 2191053121
Giải 2 82187
Giải 159599
Giải ĐB184161
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 7
1 0, 3, 4 6 1
2 1, 9 7 6, 7
3 6 8 3, 7
4 3, 3 9 6, 9
Giải 845
Giải 7890
Giải 6318950315226
Giải 59114
Giải 4912156849548865
42042575593005404700
Giải 3 5029008390
Giải 2 51633
Giải 151515
Giải ĐB572986
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 9
1 4, 5, 5 6 5
2 6 7
3 1, 3 8 6, 9
4 2, 5 9 0, 0, 0, 5
Giải 806
Giải 7158
Giải 6445177437619
Giải 56141
Giải 4448098246374323
70948271868268379424
Giải 3 6652272318
Giải 2 96660
Giải 166170
Giải ĐB454443
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 1, 8
1 8, 9 6 0, 3
2 2, 3, 4 7 0
3 8 3, 6
4 1, 3, 3, 8 9
Giải 800
Giải 7703
Giải 6543283061755
Giải 57464
Giải 4517373388438912
23985082491785639989
Giải 3 2595758097
Giải 2 12983
Giải 195261
Giải ĐB796166
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 5, 6, 7
1 2 6 1, 4, 6
2 7
3 2, 7 8 3, 4, 5, 9
4 9 9 7
Giải 877
Giải 7339
Giải 6592413775878
Giải 57526
Giải 4314934827549682
93197051242774906103
Giải 3 3247695108
Giải 2 97710
Giải 195383
Giải ĐB455147
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5
1 0 6
2 4, 4, 6 7 5, 6, 7, 7, 8
3 9 8 2, 3
4 7, 9 9 3, 7
Giải 867
Giải 7728
Giải 6233825732008
Giải 56727
Giải 4907916414744114
68300840205717966617
Giải 3 3452159272
Giải 2 17313
Giải 102469
Giải ĐB509098
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5
1 3, 4, 7 6 7, 9
2 0, 1, 7, 8 7 2, 3, 9
3 8 8
4 7 9 1, 8
Giải 828
Giải 7246
Giải 6909159384574
Giải 59516
Giải 4355809607995038
27155651330639281845
Giải 3 0239668298
Giải 2 78005
Giải 107191
Giải ĐB123573
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 6 6
2 8 7 3, 4, 9
3 3, 8, 8 8 0
4 5, 6 9 1, 1, 2, 6, 8
Giải 877
Giải 7994
Giải 6643721323758
Giải 55897
Giải 4228090757005683
50346223638874304362
Giải 3 4554571016
Giải 2 72421
Giải 194243
Giải ĐB921538
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 8
1 6 6 2, 3
2 1 7 0, 7
3 2, 7, 8 8 3
4 3, 3, 5, 6 9 4, 7
Giải 870
Giải 7807
Giải 6889037719950
Giải 58767
Giải 4094926989935213
53456850707780985312
Giải 3 2358977262
Giải 2 10028
Giải 117885
Giải ĐB980724
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 0, 6
1 2, 3 6 2, 7
2 4, 8 7 0, 0, 1
3 8 5, 9
4 9 0, 2, 9
Giải 806
Giải 7627
Giải 6237631929174
Giải 56144
Giải 4299432556652934
69973759883595109138
Giải 3 2193044698
Giải 2 32190
Giải 136733
Giải ĐB792159
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 9
1 6 6
2 7 7 3, 4, 6
3 0, 3, 4, 8 8 8
4 3, 4 9 0, 2, 8
Giải 872
Giải 7768
Giải 6655910236621
Giải 53297
Giải 4051866382477952
13358416646892751661
Giải 3 8868454165
Giải 2 86234
Giải 119286
Giải ĐB218330
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 8, 9
1 6 1, 4, 5, 8
2 1, 3, 4, 7 7 2
3 0, 4 8 4, 6, 6
4 9 7
Giải 814
Giải 7684
Giải 6457374897757
Giải 56404
Giải 4849110106008992
59047978887945920818
Giải 3 3075611620
Giải 2 01458
Giải 101125
Giải ĐB401380
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6, 7, 8, 9
1 1, 4, 8 6 0
2 0, 5 7 3
3 8 0, 4, 8, 9
4 7 9 2
Giải 859
Giải 7108
Giải 6607380461348
Giải 53093
Giải 4692231425131341
90251255507494577758
Giải 3 8768035728
Giải 2 87925
Giải 185239
Giải ĐB568290
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 1, 1, 8, 9
1 6
2 3, 5, 8 7 3
3 9 8 0
4 1, 5, 6, 8 9 0, 3
Giải 881
Giải 7405
Giải 6606290858282
Giải 55229
Giải 4972859748105997
05138820339709739236
Giải 3 8156371510
Giải 2 67269
Giải 123681
Giải ĐB799269
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0 6 2, 3, 9, 9
2 9 7
3 3, 6, 8 8 1, 1, 1, 2, 5, 5
4 9 7, 7
Giải 804
Giải 7577
Giải 6708013450619
Giải 57062
Giải 4432607174505363
79185751073157591666
Giải 3 1129153262
Giải 2 65135
Giải 104462
Giải ĐB783020
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5
1 9 6 0, 2, 2, 2, 3, 6
2 0 7 5, 7
3 5 8 0, 5
4 5, 5 9 1
Giải 844
Giải 7410
Giải 6244719419771
Giải 58298
Giải 4532342361385406
91678511789112355455
Giải 3 6423782703
Giải 2 42299
Giải 161507
Giải ĐB904097
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7 5 5
1 0, 3 6
2 3 7 1, 8, 8
3 4, 7 8
4 1, 4, 7 9 7, 8, 9
Giải 867
Giải 7960
Giải 6226188581252
Giải 50476
Giải 4529008341671009
93470749742308273714
Giải 3 7753527245
Giải 2 38204
Giải 111291
Giải ĐB813978
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 9 5 2, 8
1 4, 6 6 0, 1, 7
2 7 0, 4, 6, 8
3 5 8 2
4 5 9 1
Giải 824
Giải 7702
Giải 6562677373414
Giải 53686
Giải 4814160984102326
27686191290007267301
Giải 3 6038758314
Giải 2 59209
Giải 101060
Giải ĐB570718
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 9 5
1 4, 4, 6, 8 6 0
2 4, 6, 6, 9 7 2
3 7 8 6, 6, 7
4 1 9
Giải 856
Giải 7145
Giải 6261038662415
Giải 53030
Giải 4291460590775822
68627790068796162259
Giải 3 1899630440
Giải 2 45197
Giải 152778
Giải ĐB078483
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 6, 9
1 0, 5 6 1, 6
2 2, 7 7 8
3 0 8 3
4 0, 5, 6 9 6, 7
Giải 810
Giải 7704
Giải 6185847578114
Giải 53641
Giải 4274862612704895
17500976811189086179
Giải 3 5389012749
Giải 2 79604
Giải 115820
Giải ĐB946042
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 4 5 7, 8
1 0, 4 6
2 0, 7 7 9
3 8 1, 6
4 1, 2, 9 9 0, 0, 5
Giải 842
Giải 7342
Giải 6496425545934
Giải 55776
Giải 4774283982110698
43851070390086235975
Giải 3 8463483401
Giải 2 46125
Giải 133613
Giải ĐB595503
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 1, 4
1 3 6 2, 4
2 1, 5, 8 7 5, 6
3 4, 4, 9 8
4 2, 2 9 8
Giải 870
Giải 7850
Giải 6879327506930
Giải 52006
Giải 4350870914668288
41548207692863591659
Giải 3 0460568175
Giải 2 96023
Giải 166199
Giải ĐB898682
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0, 0, 9
1 6 9
2 3 7 0, 5
3 0, 5 8 2, 7, 8
4 6, 8 9 3, 9
Giải 883
Giải 7478
Giải 6568229984907
Giải 56371
Giải 4933151121587185
95391423789325068662
Giải 3 3342327541
Giải 2 53258
Giải 186640
Giải ĐB264975
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 8
1 5, 5 6 2
2 3 7 1, 5, 8, 8
3 8 2, 3, 5
4 0, 1 9 1, 8
Giải 874
Giải 7476
Giải 6408449861060
Giải 50823
Giải 4696188430937137
70488125581168837038
Giải 3 3616203604
Giải 2 74986
Giải 186576
Giải ĐB728095
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 8
1 8 6 0, 2
2 3 7 4, 6, 6
3 7, 8 8 4, 6, 6, 8, 8
4 9 5
Giải 821
Giải 7755
Giải 6441297346210
Giải 58658
Giải 4066144802730834
24630095695884631755
Giải 3 1923159891
Giải 2 99508
Giải 125108
Giải ĐB536654
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 4, 5, 5, 8
1 0, 2, 4 6 9
2 1, 7 7
3 0, 1, 4, 4 8
4 6 9 1
Giải 858
Giải 7103
Giải 6021326259770
Giải 57565
Giải 4210556600020969
29844293153395235758
Giải 3 3695547120
Giải 2 11120
Giải 119840
Giải ĐB085554
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 2, 4, 5, 5, 8, 8
1 3, 5 6 5, 9
2 0, 0, 5 7 0
3 8
4 0, 4 9
Giải 803
Giải 7256
Giải 6047465284452
Giải 58334
Giải 4523423591519552
84523660744659938665
Giải 3 7183132164
Giải 2 95401
Giải 187320
Giải ĐB743521
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 2, 6
1 5 6 4, 5
2 0, 1, 3, 8 7 4, 4
3 1, 4 8
4 2 9 9
Giải 852
Giải 7014
Giải 6100903074104
Giải 56905
Giải 4201917503135888
79723926898641256990
Giải 3 6986721984
Giải 2 95006
Giải 150741
Giải ĐB723267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6, 7, 9 5 2
1 2, 4 6 7, 7
2 3 7
3 1 8 4, 8, 9
4 1 9 0, 1
Giải 867
Giải 7150
Giải 6483321170843
Giải 54707
Giải 4232020185028251
73596293480950616487
Giải 3 0038224302
Giải 2 11830
Giải 164617
Giải ĐB512380
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 6, 7 5 0, 0, 1
1 7, 7 6 7
2 7
3 0, 3 8 0, 2, 7
4 3, 8 9 6
Giải 863
Giải 7692
Giải 6161280366804
Giải 53716
Giải 4330174741505905
46948011049975958920
Giải 3 4753335437
Giải 2 80091
Giải 151862
Giải ĐB243053
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5 5 3, 9
1 2, 5, 6, 7 6 2, 3
2 0 7
3 3, 6, 7 8
4 8 9 1, 2
Giải 878
Giải 7190
Giải 6129625606370
Giải 55583
Giải 4567361125150607
57715047391093757663
Giải 3 9601452914
Giải 2 44990
Giải 103014
Giải ĐB602725
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1
1 4, 4, 4, 5 6 0, 3
2 5 7 0, 8
3 6, 7, 9 8 3
4 9 0, 0, 6
Giải 808
Giải 7064
Giải 6084038969203
Giải 56298
Giải 4791491391588049
22865349230382527962
Giải 3 5995792388
Giải 2 69295
Giải 151597
Giải ĐB914899
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 7
1 5 6 2, 4, 5
2 3, 5 7
3 8 8
4 0, 9, 9 9 5, 6, 7, 8, 9
Giải 807
Giải 7150
Giải 6896304619937
Giải 55553
Giải 4960547642781007
91227802818295066716
Giải 3 1082795982
Giải 2 09128
Giải 194059
Giải ĐB392172
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 0, 0, 3, 4, 9
1 6 6 1, 3
2 7, 7, 7, 8 7 2
3 7 8 1, 2
4 9
Giải 880
Giải 7552
Giải 6090387029852
Giải 52646
Giải 4180766320749969
56073598680132535022
Giải 3 1078406582
Giải 2 62591
Giải 112145
Giải ĐB182850
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 0, 2, 2
1 6 8, 9
2 2, 5 7 3, 6
3 8 0, 2, 4
4 5, 6 9 1
Giải 886
Giải 7071
Giải 6281955514264
Giải 58810
Giải 4927383459714503
66239938367493330914
Giải 3 7498663644
Giải 2 41410
Giải 185312
Giải ĐB911210
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 0, 0, 0, 2, 4, 9 6 4
2 7 1
3 3, 6, 8, 9 8 6, 6
4 4 9 7
Giải 869
Giải 7044
Giải 6047761767809
Giải 56441
Giải 4130892899230871
77351538908153641302
Giải 3 7083629060
Giải 2 67489
Giải 106995
Giải ĐB313016
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 1
1 6 6 0, 9
2 7 1, 6, 7
3 6, 6 8 9, 9
4 1, 4 9 0, 2, 5
Giải 883
Giải 7246
Giải 6965080581033
Giải 52569
Giải 4117844976596841
53887473127135161514
Giải 3 0862279415
Giải 2 69256
Giải 103887
Giải ĐB068684
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 6, 8
1 2, 4, 5 6 5, 9
2 2 7
3 3 8 3, 4, 4, 7, 7
4 1, 6 9
Giải 867
Giải 7103
Giải 6964527230095
Giải 54775
Giải 4806790697433347
28971289897406579135
Giải 3 8396938505
Giải 2 73210
Giải 113841
Giải ĐB951854
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 4
1 0 6 5, 7, 9
2 3 7 1, 4, 5, 9
3 5 8 9
4 1, 5, 7 9 5
Giải 804
Giải 7607
Giải 6245042455252
Giải 51406
Giải 4252474169924099
11251230282743553254
Giải 3 6768083064
Giải 2 58721
Giải 185638
Giải ĐB571075
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 0, 1, 2, 4
1 6 4
2 1, 8 7 5
3 5, 8 8 0
4 5, 7 9 9, 9
Giải 840
Giải 7557
Giải 6883648992986
Giải 55835
Giải 4967926012788910
21438222140589792731
Giải 3 8175185029
Giải 2 78394
Giải 128145
Giải ĐB667910
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7
1 0, 0, 4 6
2 7, 9 7
3 1, 5, 6, 8 8 6
4 0, 5 9 2, 4, 7, 9
Giải 850
Giải 7991
Giải 6159396897675
Giải 54621
Giải 4355431137658765
94079180412008211242
Giải 3 0954074217
Giải 2 77489
Giải 151659
Giải ĐB845213
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 9
1 3, 7 6 5
2 1 7 5, 6, 9
3 8 2, 9, 9
4 0, 1, 2, 3 9 1, 3
Giải 869
Giải 7983
Giải 6332054923376
Giải 52244
Giải 4528916945777434
77866197039508422978
Giải 3 2320048253
Giải 2 80826
Giải 179951
Giải ĐB620024
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 1, 3, 7
1 6 6, 9
2 0, 4, 6 7 6, 8
3 4 8 3, 4
4 4 9 1, 2
Giải 881
Giải 7548
Giải 6337213145720
Giải 51644
Giải 4356278193427782
88549125267316765320
Giải 3 3759997439
Giải 2 46282
Giải 191820
Giải ĐB493965
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 4 6 5, 7
2 0, 0, 0, 6, 7 7 2
3 4, 9 8 1, 2, 2
4 4, 8, 9 9 9
Giải 828
Giải 7010
Giải 6779981982919
Giải 59493
Giải 4605277565588700
14619309378545718052
Giải 3 9286591992
Giải 2 07358
Giải 128757
Giải ĐB946973
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 5, 7, 7, 8
1 0, 9, 9 6 5
2 7, 8 7 3
3 7 8
4 9 2, 3, 8, 9
Giải 828
Giải 7087
Giải 6359899180922
Giải 52407
Giải 4831290237499853
68122042746351277125
Giải 3 8961615401
Giải 2 27953
Giải 178194
Giải ĐB543468
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 3, 3
1 2, 6, 8 6 8
2 2, 2, 5, 8, 9 7 4, 4
3 8 7
4 9 4, 8
Giải 835
Giải 7389
Giải 6462581279512
Giải 58141
Giải 4734059384850782
28598215894050588529
Giải 3 8480421791
Giải 2 90307
Giải 139690
Giải ĐB799350
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 7 5 0
1 2 6
2 5, 7, 9 7
3 5 8 2, 9, 9
4 1, 8 9 0, 1, 8
Giải 851
Giải 7554
Giải 6213353582972
Giải 56222
Giải 4247018599734531
77958851230671803869
Giải 3 3094377404
Giải 2 53125
Giải 124758
Giải ĐB257192
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 1, 4, 8, 8, 8
1 8 6 9
2 2, 3, 5 7 2
3 1, 3 8
4 3 9 2, 7
Giải 842
Giải 7126
Giải 6438971688790
Giải 57006
Giải 4375671537021066
88571278662457715020
Giải 3 9558217778
Giải 2 55958
Giải 149852
Giải ĐB427968
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 8
1 6 6, 6, 7, 8, 8
2 0, 6 7 0, 1, 7, 8
3 8 2, 9
4 2 9 0
Giải 853
Giải 7729
Giải 6096951296007
Giải 51114
Giải 4869034545449576
85922286767527543992
Giải 3 7247819784
Giải 2 67078
Giải 131770
Giải ĐB455972
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 3, 4
1 4 6 9
2 2, 9, 9 7 0, 2, 5, 6, 6, 8, 8
3 8 4
4 9 2
Giải 848
Giải 7582
Giải 6688294618250
Giải 57259
Giải 4464064746859406
79717973058213681746
Giải 3 1438491780
Giải 2 20959
Giải 156831
Giải ĐB035507
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 6, 7 5 0, 9, 9
1 7 6 1, 8
2 7
3 1, 6 8 0, 2, 2, 4
4 6, 8 9
Giải 880
Giải 7004
Giải 6096095241096
Giải 59110
Giải 4244601616396376
02930877218528584544
Giải 3 5646977038
Giải 2 31065
Giải 171323
Giải ĐB943546
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 0 6 0, 0, 3, 5, 9
2 1, 3, 4 7 6
3 0, 8 8 0, 5
4 4, 6 9 6
Giải 898
Giải 7207
Giải 6485048235159
Giải 51511
Giải 4146163752561588
26423594500742523215
Giải 3 1617313773
Giải 2 07826
Giải 162720
Giải ĐB488924
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 9
1 1, 5, 6 6
2 0, 3, 3, 4, 5, 5, 6 7 3, 3
3 8 8
4 9 8
Giải 818
Giải 7122
Giải 6803438335136
Giải 56023
Giải 4687432685390306
16698592288889776535
Giải 3 0961884409
Giải 2 69045
Giải 138921
Giải ĐB353112
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 3
1 2, 8, 8 6
2 1, 2, 3, 8 7
3 3, 4, 5, 6 8
4 3, 5 9 7, 8
Giải 855
Giải 7387
Giải 6850351168871
Giải 58679
Giải 4281403343716210
45665032580845440499
Giải 3 0400254558
Giải 2 06704
Giải 134821
Giải ĐB727599
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4 5 4, 5, 8, 8
1 0, 6 6 5
2 1 7 1, 9
3 7 8 7
4 0 9 9, 9
Giải 820
Giải 7829
Giải 6873727938990
Giải 50181
Giải 4032025260649533
07404325185198178352
Giải 3 7255200522
Giải 2 68353
Giải 108974
Giải ĐB503143
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6 5 2, 2, 3
1 8 6
2 0, 2, 9 7 4
3 3, 7 8 1, 1
4 3 9 0, 3
Giải 818
Giải 7761
Giải 6234964754619
Giải 55900
Giải 4707859324522405
65262445124016961142
Giải 3 2737074688
Giải 2 09442
Giải 107667
Giải ĐB486219
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 2, 8, 9, 9 6 1, 2, 7, 9
2 7 0, 5
3 8 5, 8
4 2, 2, 5, 9 9
Giải 891
Giải 7157
Giải 6338727646401
Giải 55720
Giải 4222136813325625
25425533580292284991
Giải 3 6244035836
Giải 2 54838
Giải 126886
Giải ĐB369712
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7, 8
1 2, 3 6 4
2 0, 2, 5, 5 7
3 3, 6, 8 8 6, 7
4 0 9 1, 1
Giải 894
Giải 7282
Giải 6443692420030
Giải 54619
Giải 4617341734240996
25326086607825857043
Giải 3 6918244721
Giải 2 27554
Giải 166622
Giải ĐB946384
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 9 6 0
2 1, 2, 6 7
3 0, 4, 6 8 2, 2, 4
4 2, 2, 3 9 4, 6
Giải 860
Giải 7974
Giải 6623989741353
Giải 55037
Giải 4687313672024333
13465402072952495494
Giải 3 4341635602
Giải 2 71157
Giải 130209
Giải ĐB189202
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 7, 9 5 3, 7
1 6 6 0, 5
2 0, 4 7 4, 4
3 1, 3, 7, 9 8
4 9 4
Giải 830
Giải 7571
Giải 6804918477988
Giải 55840
Giải 4746689938672153
82092566350291871047
Giải 3 7505624313
Giải 2 70812
Giải 136310
Giải ĐB534826
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 6
1 0, 2, 3, 8 6 8
2 6 7 1
3 0, 5 8 6, 8
4 0, 7, 7, 9 9 2
Giải 861
Giải 7440
Giải 6877139388660
Giải 54460
Giải 4320342638123014
97637741049502198301
Giải 3 0410552009
Giải 2 98918
Giải 158924
Giải ĐB380101
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 4, 5, 9 5
1 4, 8 6 0, 0, 1
2 1, 4 7 1
3 4, 7, 8 8 1
4 0 9
Giải 808
Giải 7890
Giải 6858385303626
Giải 57089
Giải 4098325303897536
59230673723121300403
Giải 3 5135435708
Giải 2 49643
Giải 150458
Giải ĐB411907
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 8, 8 5 4, 8
1 3 6
2 6 7 2
3 0, 0, 2, 6, 8 8 3, 9
4 3 9 0
Giải 857
Giải 7737
Giải 6166406202423
Giải 54835
Giải 4391747854608473
00100713741472489597
Giải 3 0370607117
Giải 2 72437
Giải 138724
Giải ĐB642407
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 7 5 7
1 7 6 4
2 0, 3, 4, 4 7 3, 4, 4
3 5, 7, 7 8
4 6 9 7
Giải 871
Giải 7697
Giải 6941554129455
Giải 56684
Giải 4725158861012312
36225611813926636854
Giải 3 0076980879
Giải 2 28204
Giải 190614
Giải ĐB783287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 5
1 0, 2, 2, 4, 5, 5 6 6, 9
2 5 7 1, 9
3 8 1, 4, 7
4 9 7
Giải 890
Giải 7139
Giải 6175191260917
Giải 54318
Giải 4103074091552941
34496501241960556055
Giải 3 3225108302
Giải 2 38279
Giải 195169
Giải ĐB834349
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5 1, 1, 5
1 5, 7, 8 6 9
2 4, 6 7 9
3 9 8
4 1, 9 9 0, 6
Giải 882
Giải 7390
Giải 6538241132923
Giải 54729
Giải 4800120981663394
79248619641061738924
Giải 3 0040479949
Giải 2 22828
Giải 134676
Giải ĐB698137
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 2, 3, 6, 7 6 4
2 3, 4, 8, 9 7 6
3 7 8 2, 2
4 8, 9 9 0, 4
Giải 865
Giải 7315
Giải 6636695650874
Giải 56629
Giải 4400406123228573
20757607470987003524
Giải 3 2227490365
Giải 2 30080
Giải 141864
Giải ĐB013239
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 5 6 4, 5, 5, 5, 6
2 4, 9 7 0, 3, 4, 4
3 2, 9 8 0
4 0, 7 9
Giải 882
Giải 7904
Giải 6566927996282
Giải 57182
Giải 4698563549709188
79366763567784994699
Giải 3 0730533147
Giải 2 70352
Giải 125906
Giải ĐB059090
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 2, 6, 6
1 6 6, 9
2 7
3 8 2, 2, 2, 8
4 7, 9 9 0, 7, 9, 9
Giải 801
Giải 7261
Giải 6929314775804
Giải 56488
Giải 4431809542934005
19857599926719015077
Giải 3 9110141863
Giải 2 01300
Giải 129225
Giải ĐB472594
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 4, 5 5 7
1 6 1, 3
2 5, 9 7 7, 7
3 8 0, 8
4 9 0, 2, 3, 4
Giải 843
Giải 7261
Giải 6910427189202
Giải 56275
Giải 4808597936775681
16128462317837369099
Giải 3 1886593510
Giải 2 96283
Giải 146060
Giải ĐB692827
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 9
1 0, 8 6 0, 1, 5, 7
2 7, 8 7 3, 5
3 1 8 1, 3
4 3 9 9
Giải 806
Giải 7425
Giải 6909794901931
Giải 58256
Giải 4876837580483889
91890695466714986381
Giải 3 6434301256
Giải 2 86197
Giải 119004
Giải ĐB552872
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5 6, 6
1 6
2 5 7 2
3 1 8 1, 3, 9
4 3, 6, 9 9 0, 0, 7, 7
Giải 839
Giải 7535
Giải 6045447519032
Giải 57560
Giải 4400664939558044
82435894206804965978
Giải 3 1747717846
Giải 2 24720
Giải 143703
Giải ĐB102103
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 1, 4
1 6 0, 6
2 0, 0 7 7, 8
3 2, 5, 5, 9 8
4 4, 6, 9 9 5
Giải 853
Giải 7884
Giải 6701577260992
Giải 59963
Giải 4349420101476436
16652352248263662600
Giải 3 8029873467
Giải 2 33334
Giải 120344
Giải ĐB093590
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3
1 4, 5 6 3, 7
2 4, 6 7
3 4, 6, 6 8 4
4 2, 4 9 0, 2, 8
Giải 863
Giải 7559
Giải 6674388473421
Giải 59581
Giải 4070765993656220
52424848066778711613
Giải 3 1867443354
Giải 2 45027
Giải 188894
Giải ĐB920495
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 9
1 3 6 3
2 0, 1, 4, 7 7 4, 6
3 6 8 1, 7
4 3, 7 9 4, 5
Giải 852
Giải 7069
Giải 6057611682164
Giải 53906
Giải 4590214759792568
81998610748229278382
Giải 3 0962062636
Giải 2 61393
Giải 170518
Giải ĐB016036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 8 6 4, 8, 8, 9
2 0, 1 7 4, 6
3 6, 6 8 2
4 9 2, 3, 7, 8
Giải 881
Giải 7671
Giải 6882245882304
Giải 55366
Giải 4421730960986623
34133000744566055934
Giải 3 5227505616
Giải 2 75336
Giải 104004
Giải ĐB414048
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 9 5
1 6 6 0, 6
2 2, 3 7 1, 3, 4, 5
3 3, 4, 6 8 1, 8
4 8 9
Giải 872
Giải 7193
Giải 6382793335998
Giải 56352
Giải 4226740190017761
68279318331937749251
Giải 3 8284825407
Giải 2 70655
Giải 178510
Giải ĐB112021
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1, 2, 5
1 0 6 1
2 1, 7 7 2, 4, 7, 9
3 3, 3 8
4 8 9 3, 8
Giải 839
Giải 7477
Giải 6867851533931
Giải 57427
Giải 4600336138473061
42516377491907348301
Giải 3 9779815233
Giải 2 73231
Giải 120012
Giải ĐB244187
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3
1 2, 6 6 1
2 7 7 3, 7, 8
3 1, 1, 3, 3, 9 8 4, 7
4 9 9 8
Giải 845
Giải 7160
Giải 6353548470397
Giải 56233
Giải 4233869437545774
55646779317089991849
Giải 3 1137944367
Giải 2 37067
Giải 190146
Giải ĐB151500
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 6 0, 7, 7
2 7 4, 5, 9
3 1, 3, 5 8 6
4 5, 6, 6, 7, 9 9 7, 9
Giải 835
Giải 7792
Giải 6923855857834
Giải 55917
Giải 4721231378435133
50496382380358813222
Giải 3 8419322912
Giải 2 34912
Giải 115134
Giải ĐB536331
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 2, 7 6
2 2, 3 7
3 1, 3, 4, 4, 5, 8, 8 8 4, 5, 8
4 9 2, 3, 6
Giải 834
Giải 7469
Giải 6762225199754
Giải 50741
Giải 4734618660975046
24715374181732218899
Giải 3 4595622157
Giải 2 32335
Giải 188954
Giải ĐB893626
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 4, 6, 7
1 5, 8, 9 6 1, 9
2 2, 2, 6 7
3 4, 5 8
4 1, 6 9 9
Giải 894
Giải 7152
Giải 6810029059538
Giải 59930
Giải 4068184951286559
46961852894130012600
Giải 3 0636154079
Giải 2 00064
Giải 154383
Giải ĐB252762
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 5 5 2, 9
1 2, 8 6 1, 1, 2, 4
2 7 9
3 0, 8 8 3, 9
4 9 4
Giải 822
Giải 7249
Giải 6767255125721
Giải 51267
Giải 4046185005937736
11572678541127578825
Giải 3 9746064863
Giải 2 71400
Giải 156935
Giải ĐB846481
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 9
1 2, 8 6 0, 3, 7
2 1, 2, 5 7 2, 2, 5
3 5, 6 8 1
4 9 9
Giải 812
Giải 7916
Giải 6275486065985
Giải 56036
Giải 4387418193381115
54151881713974820222
Giải 3 4689148334
Giải 2 88192
Giải 159141
Giải ĐB070765
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 4
1 2, 5, 6 6 5
2 2 7 1
3 3, 4, 6 8 5
4 1, 1, 8 9 1, 2
Giải 887
Giải 7922
Giải 6192698747480
Giải 57737
Giải 4849947398029880
76744604560617999736
Giải 3 0129293998
Giải 2 83554
Giải 132841
Giải ĐB594540
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 6
1 6
2 2, 6 7 4, 9
3 6, 7 8 0, 0, 0, 7
4 0, 1, 4 9 2, 4, 8
Giải 855
Giải 7761
Giải 6802178098104
Giải 54081
Giải 4614247422589168
89056231585873097092
Giải 3 8972336195
Giải 2 08492
Giải 117561
Giải ĐB348667
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 5, 6, 8
1 6 1, 1, 7, 8
2 1, 3, 4, 5 7
3 0 8 1
4 9 2, 2, 5
Giải 813
Giải 7625
Giải 6699433949062
Giải 54321
Giải 4882651055151077
30082800979892622878
Giải 3 4907865769
Giải 2 33649
Giải 191914
Giải ĐB807261
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 3, 4 6 1, 2, 5, 9
2 1, 5, 6 7 7, 8, 8
3 8 2
4 9 9 4, 4, 7
Giải 848
Giải 7142
Giải 6509649230438
Giải 59534
Giải 4499870193178963
19068322316939471044
Giải 3 6135441660
Giải 2 78986
Giải 140921
Giải ĐB166271
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 6 0, 3, 8
2 1, 3 7 1
3 1, 1, 4, 8 8 6, 7
4 2, 4, 8 9 4, 6
Giải 875
Giải 7708
Giải 6354582670861
Giải 59433
Giải 4774956409597817
22420207170476444328
Giải 3 9261347085
Giải 2 23257
Giải 147039
Giải ĐB438526
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7
1 3, 7, 7 6 1, 4, 7
2 0, 6, 8 7 5
3 3, 9 8 5
4 5 9 5, 5
Giải 812
Giải 7413
Giải 6371974014104
Giải 55552
Giải 4901926999463722
80822079361611648842
Giải 3 7277491400
Giải 2 67029
Giải 173786
Giải ĐB319306
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4, 6 5 2
1 2, 3, 6, 9 6
2 2, 2, 9 7 4
3 6 8 6
4 2 9 2, 4
Giải 805
Giải 7775
Giải 6710148719687
Giải 58901
Giải 4755070609649900
07079612874032267786
Giải 3 8295758390
Giải 2 92854
Giải 174638
Giải ĐB577172
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 5, 7 5 4, 7
1 6
2 2 7 1, 2, 5, 9
3 8 8 6, 7, 7
4 9 0, 6
Giải 813
Giải 7758
Giải 6416749817358
Giải 53608
Giải 4991382602569159
15470671401880209447
Giải 3 9747399671
Giải 2 52935
Giải 181902
Giải ĐB019442
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 8 5 8, 8, 9
1 3 6 7
2 5 7 0, 1, 3
3 5, 8 8 1
4 0, 2, 7 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSQT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Quảng Trị trực tiếp

XSQT 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Quảng Trị có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,