XSPY 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSPY> XSPY 40 ngày
Giải 864
Giải 7124
Giải 6796494101932
Giải 50895
Giải 4941982558463324
77880455284711367579
Giải 3 3271436647
Giải 2 70918
Giải 129163
Giải ĐB939149
Soi cầu Phú Yên
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 3, 4, 8 6 3, 4, 4
2 4, 4, 8 7 9
3 2 8 0, 4
4 7, 9 9 5, 8
XSPY 30 ngày
 
 
Giải 823
Giải 7536
Giải 6309793948815
Giải 51210
Giải 4824693340867129
81691027283312114597
Giải 3 9536404717
Giải 2 72318
Giải 178435
Giải ĐB049036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 0, 5, 7, 8 6 4, 9
2 1, 3, 8, 9 7
3 5, 6, 6 8
4 9 1, 4, 7, 7
XSPY 90 ngày
Giải 859
Giải 7738
Giải 6430776373242
Giải 55053
Giải 4435295318582142
62509799221436210643
Giải 3 3037190203
Giải 2 52560
Giải 105277
Giải ĐB905943
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 9 5 3, 9
1 6 0, 2
2 2, 9 7 1, 7
3 7, 8 8 5
4 2, 2, 3, 3 9
XSPY 100 ngày
Giải 843
Giải 7334
Giải 6280784694139
Giải 54910
Giải 4989651714069448
32862820285632690984
Giải 3 7230789792
Giải 2 28699
Giải 156300
Giải ĐB729799
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 7 5
1 0 6 2, 5, 9
2 6, 8 7
3 4, 9 8 4
4 0, 3, 8 9 2, 9, 9
XSPY 200 ngày
Giải 828
Giải 7600
Giải 6697070255048
Giải 58020
Giải 4167105113880944
95102270556665354540
Giải 3 0098420834
Giải 2 55891
Giải 142287
Giải ĐB112501
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2 5 3, 5
1 0 6
2 0, 5, 8 7 0
3 4, 8 8 4, 7
4 0, 4, 8 9 1
XSPY 300 ngày
Giải 864
Giải 7811
Giải 6228528891635
Giải 54972
Giải 4381859514227920
48726529571954369064
Giải 3 0008861809
Giải 2 42152
Giải 138858
Giải ĐB097850
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 2, 7, 8
1 1 6 4, 4
2 0, 6 7 2
3 5 8 5, 5, 8, 9
4 2, 3 9
XSPY 10 ngày
Giải 880
Giải 7846
Giải 6976229617811
Giải 59612
Giải 4857246962811262
64258482517768657715
Giải 3 7241263743
Giải 2 73083
Giải 103384
Giải ĐB076557
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7, 8
1 1, 2, 2, 5 6 1, 2, 2
2 4, 8 7
3 8 0, 3, 4, 6
4 3, 6 9
XSPY 20 ngày
Giải 893
Giải 7248
Giải 6237289452337
Giải 58433
Giải 4696951047891958
10167784281181546270
Giải 3 3691208140
Giải 2 71461
Giải 107814
Giải ĐB302925
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 2, 4, 5 6 1, 7
2 5, 8 7 0, 2, 8
3 3, 7 8
4 0, 5, 8 9 3, 5
XSPY 40 ngày
Giải 887
Giải 7882
Giải 6715887614905
Giải 53985
Giải 4115101643268697
97243914506324556172
Giải 3 5072397382
Giải 2 22215
Giải 172435
Giải ĐB428591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 8
1 0, 5 6 1
2 3 7 2
3 2, 5 8 2, 2, 5, 7
4 3, 5 9 1, 7
XSPY 50 ngày
Giải 814
Giải 7313
Giải 6756231625993
Giải 56286
Giải 4436169113577360
48557741664809962355
Giải 3 7085333236
Giải 2 29784
Giải 158242
Giải ĐB390264
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5, 7
1 3, 4, 6 6 0, 2, 2, 4, 6
2 7
3 5, 6 8 4, 6
4 2 9 3, 9
XSPY 60 ngày
Giải 896
Giải 7567
Giải 6871518822844
Giải 51128
Giải 4446301786956139
47032923977268076953
Giải 3 8857306887
Giải 2 71007
Giải 143618
Giải ĐB246385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 5, 8 6 7, 9
2 8 7 3
3 0, 2, 9 8 0, 2, 5, 7
4 4 9 6, 7
XSPY 500 ngày
Giải 843
Giải 7004
Giải 6082193347760
Giải 59636
Giải 4180816448847841
13299819188045613703
Giải 3 3222314176
Giải 2 67876
Giải 144115
Giải ĐB984658
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 6, 8
1 5, 8 6 0
2 1, 3 7 6, 6
3 4, 6 8 1, 8
4 1, 3 9 9
XSPY 1 ngày
Giải 824
Giải 7030
Giải 6233572629184
Giải 56551
Giải 4456948534232996
27496192739405671712
Giải 3 1987213877
Giải 2 41171
Giải 119967
Giải ĐB632127
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6
1 2 6 2, 7
2 4, 7 7 1, 2, 3, 7
3 0, 5 8 4
4 2 9 4, 6, 6
XSPY 2 ngày
Giải 848
Giải 7989
Giải 6681108159989
Giải 54128
Giải 4468580593564452
40758299895152021806
Giải 3 1996758722
Giải 2 20938
Giải 160758
Giải ĐB760075
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 8, 8, 8
1 1, 5 6 7
2 0, 2, 8 7 5
3 5, 8 8 9, 9, 9
4 8 9
XSPY 3 ngày
Giải 814
Giải 7002
Giải 6862007878507
Giải 58031
Giải 4374536519900412
75170511732473052722
Giải 3 3094903464
Giải 2 13230
Giải 160610
Giải ĐB591812
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 3
1 0, 2, 2, 4 6 4
2 0, 2 7 0, 3
3 0, 0, 1 8 7
4 9 9 9
XSPY 4 ngày
Giải 868
Giải 7827
Giải 6628605926719
Giải 51472
Giải 4362315111694763
58228356664331601490
Giải 3 7639237304
Giải 2 28963
Giải 196947
Giải ĐB112673
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6, 6, 9 6 3, 3, 6, 8
2 7, 8 7 2, 3
3 1 8 6
4 7 9 0, 2, 2
XSPY 5 ngày
Giải 875
Giải 7395
Giải 6029875281106
Giải 51663
Giải 4792307937224005
28168859052369935689
Giải 3 0097951198
Giải 2 03290
Giải 170416
Giải ĐB353596
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5
1 6 6 3, 8
2 8 7 2, 5, 9
3 0 8 9
4 9 0, 5, 6, 8, 8, 9
XSPY 6 ngày
Giải 883
Giải 7993
Giải 6783792817632
Giải 54581
Giải 4548351974325038
96823667380708762528
Giải 3 6607035839
Giải 2 32589
Giải 198040
Giải ĐB250989
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 3, 8 7 0
3 2, 5, 7, 8, 8, 9 8 1, 1, 3, 7, 9, 9
4 0, 3 9 3
XSPY 7 ngày
Giải 818
Giải 7816
Giải 6569087959271
Giải 51184
Giải 4251273698223571
36368331125919707002
Giải 3 5223408719
Giải 2 07330
Giải 132139
Giải ĐB253924
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 2, 6, 8, 9 6 8
2 4, 7 7 1, 1
3 0, 4, 9 8 2, 4
4 9 0, 5, 7
XSPY 1000 ngày
Giải 885
Giải 7024
Giải 6105949029317
Giải 51032
Giải 4388977885955193
93591808159106387396
Giải 3 8633833170
Giải 2 08949
Giải 195620
Giải ĐB903242
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9, 9
1 5, 7 6 3
2 0, 4 7 0
3 2, 8 8 5
4 2, 9 9 1, 3, 6, 7
Giải 848
Giải 7538
Giải 6637379065112
Giải 54112
Giải 4531067357049262
82974017899087380428
Giải 3 8376481812
Giải 2 56043
Giải 194152
Giải ĐB669872
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 2
1 2, 2, 2 6 2, 4
2 8 7 0, 2, 3, 3, 4
3 8 8 9
4 3, 8 9
Giải 898
Giải 7366
Giải 6978958881759
Giải 51490
Giải 4906405040000737
90445020230994603153
Giải 3 4754829131
Giải 2 43203
Giải 127775
Giải ĐB401919
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 3, 9
1 9 6 6
2 3 7 5
3 1, 7 8 8, 9
4 0, 5, 6, 8 9 0, 8
Giải 834
Giải 7671
Giải 6070672255712
Giải 51798
Giải 4359796654675325
56101037104299546303
Giải 3 0080636694
Giải 2 40166
Giải 187226
Giải ĐB829687
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 6, 6 5
1 0, 2 6 6
2 5, 5, 6 7 1, 9
3 4 8 7
4 6 9 4, 5, 8
Giải 834
Giải 7690
Giải 6521221394314
Giải 54804
Giải 4852590999054817
56769506590123241256
Giải 3 9988114324
Giải 2 87986
Giải 143852
Giải ĐB434308
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 6, 9, 9
1 2, 4, 7 6 9
2 4 7
3 2, 4, 9 8 1, 6
4 9 0, 0
Giải 870
Giải 7173
Giải 6932969031528
Giải 57989
Giải 4386195797266599
45012079371026242825
Giải 3 2396394521
Giải 2 23500
Giải 153107
Giải ĐB372081
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5
1 2, 9 6 2, 3
2 1, 5, 8, 9 7 0, 2, 3
3 7 8 1, 9
4 9 9
Giải 807
Giải 7114
Giải 6533930919138
Giải 54037
Giải 4644168244205134
18047760024696391095
Giải 3 1923661513
Giải 2 49330
Giải 165308
Giải ĐB400243
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5
1 3, 4, 6 6 3
2 7
3 0, 4, 6, 7, 8, 9 8
4 2, 3, 7 9 1, 5
Giải 823
Giải 7010
Giải 6768691918427
Giải 58938
Giải 4573332476006688
19708821231546151049
Giải 3 0389895730
Giải 2 42692
Giải 122647
Giải ĐB145778
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 0 6 0, 1
2 3, 3, 7 7 8
3 0, 3, 8 8 6, 8
4 7, 9 9 1, 2, 8
Giải 829
Giải 7930
Giải 6352820888900
Giải 50571
Giải 4044459826197219
34640312480613504221
Giải 3 9692807098
Giải 2 10458
Giải 150633
Giải ĐB688565
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8
1 9 6 1, 5
2 1, 8, 8, 9 7 1
3 0, 3, 5 8 8
4 0, 5, 8 9 8
Giải 838
Giải 7815
Giải 6537433476093
Giải 56080
Giải 4164673460712520
07968741772584230116
Giải 3 1769762571
Giải 2 02023
Giải 119494
Giải ĐB400518
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 5, 6, 8 6 7, 8
2 0, 3 7 1, 4, 7
3 8 8 0
4 2, 7 9 3, 4, 7
Giải 817
Giải 7720
Giải 6165383042497
Giải 51651
Giải 4127536400691595
14694455645470699891
Giải 3 1738732002
Giải 2 39905
Giải 181439
Giải ĐB008967
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 6, 6 5 1, 3, 3
1 7 6 4, 7
2 0 7
3 9 8 7
4 9 1, 4, 5, 7
Giải 840
Giải 7609
Giải 6902935986203
Giải 54945
Giải 4999474069312979
10559973890575141356
Giải 3 8561029149
Giải 2 95635
Giải 145372
Giải ĐB606910
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 1, 6, 9
1 0, 0 6
2 9 7 2, 9
3 5 8 9
4 0, 5, 7, 9 9 3, 8
Giải 838
Giải 7296
Giải 6442332512795
Giải 52418
Giải 4722854566327986
10928336819861583249
Giải 3 0354900582
Giải 2 18167
Giải 107816
Giải ĐB805515
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 5, 5, 6, 8 6 3, 7
2 3, 8 7
3 8 8 1, 2, 5, 6
4 9, 9 9 5, 6
Giải 899
Giải 7421
Giải 6788252964816
Giải 57923
Giải 4847459756041986
55714314324473987973
Giải 3 1352914437
Giải 2 76009
Giải 146458
Giải ĐB063642
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 8
1 4, 6 6 0
2 1, 3, 9 7 3
3 2, 7, 9 8 2, 6
4 2, 5 9 6, 9
Giải 878
Giải 7757
Giải 6454245271162
Giải 51877
Giải 4832336529105525
44527721027868193476
Giải 3 3587349759
Giải 2 21051
Giải 171606
Giải ĐB233556
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 6, 7, 9
1 6 2
2 5, 7, 7 7 3, 6, 7, 8
3 3 8 1
4 2 9 1
Giải 899
Giải 7684
Giải 6710015699478
Giải 59331
Giải 4616864133255649
58912591699554143031
Giải 3 9408854941
Giải 2 44475
Giải 131182
Giải ĐB047033
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 2 6 9, 9
2 7 5, 8
3 1, 1, 2, 3 8 2, 4, 6, 8
4 1, 1, 9 9 9
Giải 808
Giải 7095
Giải 6648090997565
Giải 50394
Giải 4596379497677129
78516814147194199930
Giải 3 4128465655
Giải 2 51582
Giải 124112
Giải ĐB481223
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5
1 2, 4, 6 6 5
2 3, 9 7 6
3 0, 7 8 0, 2, 4
4 1 9 4, 5, 9
Giải 833
Giải 7317
Giải 6718727137557
Giải 50318
Giải 4945774339766451
11023479636473950716
Giải 3 3886487318
Giải 2 49937
Giải 144019
Giải ĐB944069
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7
1 3, 6, 7, 8, 8, 9 6 3, 4, 9
2 3 7 7
3 3, 7, 9 8 7
4 9 7
Giải 898
Giải 7779
Giải 6026197582818
Giải 59573
Giải 4724670010435684
90801376194339731023
Giải 3 2171369994
Giải 2 41700
Giải 197938
Giải ĐB685529
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4 5 8
1 3, 8, 9 6 1, 7
2 3, 9 7 3, 9
3 8 8 4
4 9 4, 7, 8
Giải 816
Giải 7422
Giải 6114880890973
Giải 53011
Giải 4557315256069523
72775275118240090663
Giải 3 9524359148
Giải 2 51791
Giải 176935
Giải ĐB357049
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 1, 1, 6 6 0, 3
2 2, 3 7 3, 5
3 1, 5 8 9
4 3, 8, 8, 9 9 1
Giải 863
Giải 7707
Giải 6999306217361
Giải 53034
Giải 4633802317792561
13153128504475700294
Giải 3 9377764244
Giải 2 18273
Giải 187985
Giải ĐB858556
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 3, 6, 7
1 6 1, 1, 3
2 1 7 3, 7, 7
3 4 8 0, 5
4 4 9 3, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPY theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Phú Yên trực tiếp

XSPY 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Phú Yên có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,