XSPY 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSPY> XSPY 30 ngày
Giải 864
Giải 7124
Giải 6796494101932
Giải 50895
Giải 4941982558463324
77880455284711367579
Giải 3 3271436647
Giải 2 70918
Giải 129163
Giải ĐB939149
Soi cầu Phú Yên
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 3, 4, 8 6 3, 4, 4
2 4, 4, 8 7 9
3 2 8 0, 4
4 7, 9 9 5, 8
XSPY 30 ngày
 
 
Giải 823
Giải 7536
Giải 6309793948815
Giải 51210
Giải 4824693340867129
81691027283312114597
Giải 3 9536404717
Giải 2 72318
Giải 178435
Giải ĐB049036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 0, 5, 7, 8 6 4, 9
2 1, 3, 8, 9 7
3 5, 6, 6 8
4 9 1, 4, 7, 7
XSPY 90 ngày
Giải 859
Giải 7738
Giải 6430776373242
Giải 55053
Giải 4435295318582142
62509799221436210643
Giải 3 3037190203
Giải 2 52560
Giải 105277
Giải ĐB905943
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 9 5 3, 9
1 6 0, 2
2 2, 9 7 1, 7
3 7, 8 8 5
4 2, 2, 3, 3 9
XSPY 100 ngày
Giải 843
Giải 7334
Giải 6280784694139
Giải 54910
Giải 4989651714069448
32862820285632690984
Giải 3 7230789792
Giải 2 28699
Giải 156300
Giải ĐB729799
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 7 5
1 0 6 2, 5, 9
2 6, 8 7
3 4, 9 8 4
4 0, 3, 8 9 2, 9, 9
XSPY 200 ngày
Giải 828
Giải 7600
Giải 6697070255048
Giải 58020
Giải 4167105113880944
95102270556665354540
Giải 3 0098420834
Giải 2 55891
Giải 142287
Giải ĐB112501
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2 5 3, 5
1 0 6
2 0, 5, 8 7 0
3 4, 8 8 4, 7
4 0, 4, 8 9 1
XSPY 300 ngày
Giải 864
Giải 7811
Giải 6228528891635
Giải 54972
Giải 4381859514227920
48726529571954369064
Giải 3 0008861809
Giải 2 42152
Giải 138858
Giải ĐB097850
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 2, 7, 8
1 1 6 4, 4
2 0, 6 7 2
3 5 8 5, 5, 8, 9
4 2, 3 9
XSPY 10 ngày
Giải 880
Giải 7846
Giải 6976229617811
Giải 59612
Giải 4857246962811262
64258482517768657715
Giải 3 7241263743
Giải 2 73083
Giải 103384
Giải ĐB076557
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7, 8
1 1, 2, 2, 5 6 1, 2, 2
2 4, 8 7
3 8 0, 3, 4, 6
4 3, 6 9
XSPY 20 ngày
Giải 893
Giải 7248
Giải 6237289452337
Giải 58433
Giải 4696951047891958
10167784281181546270
Giải 3 3691208140
Giải 2 71461
Giải 107814
Giải ĐB302925
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 2, 4, 5 6 1, 7
2 5, 8 7 0, 2, 8
3 3, 7 8
4 0, 5, 8 9 3, 5
XSPY 40 ngày
Giải 887
Giải 7882
Giải 6715887614905
Giải 53985
Giải 4115101643268697
97243914506324556172
Giải 3 5072397382
Giải 2 22215
Giải 172435
Giải ĐB428591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 8
1 0, 5 6 1
2 3 7 2
3 2, 5 8 2, 2, 5, 7
4 3, 5 9 1, 7
XSPY 50 ngày
Giải 814
Giải 7313
Giải 6756231625993
Giải 56286
Giải 4436169113577360
48557741664809962355
Giải 3 7085333236
Giải 2 29784
Giải 158242
Giải ĐB390264
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5, 7
1 3, 4, 6 6 0, 2, 2, 4, 6
2 7
3 5, 6 8 4, 6
4 2 9 3, 9
XSPY 60 ngày
Giải 896
Giải 7567
Giải 6871518822844
Giải 51128
Giải 4446301786956139
47032923977268076953
Giải 3 8857306887
Giải 2 71007
Giải 143618
Giải ĐB246385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 5, 8 6 7, 9
2 8 7 3
3 0, 2, 9 8 0, 2, 5, 7
4 4 9 6, 7
XSPY 500 ngày
Giải 843
Giải 7004
Giải 6082193347760
Giải 59636
Giải 4180816448847841
13299819188045613703
Giải 3 3222314176
Giải 2 67876
Giải 144115
Giải ĐB984658
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 6, 8
1 5, 8 6 0
2 1, 3 7 6, 6
3 4, 6 8 1, 8
4 1, 3 9 9
XSPY 1 ngày
Giải 824
Giải 7030
Giải 6233572629184
Giải 56551
Giải 4456948534232996
27496192739405671712
Giải 3 1987213877
Giải 2 41171
Giải 119967
Giải ĐB632127
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6
1 2 6 2, 7
2 4, 7 7 1, 2, 3, 7
3 0, 5 8 4
4 2 9 4, 6, 6
XSPY 2 ngày
Giải 848
Giải 7989
Giải 6681108159989
Giải 54128
Giải 4468580593564452
40758299895152021806
Giải 3 1996758722
Giải 2 20938
Giải 160758
Giải ĐB760075
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 8, 8, 8
1 1, 5 6 7
2 0, 2, 8 7 5
3 5, 8 8 9, 9, 9
4 8 9
XSPY 3 ngày
Giải 814
Giải 7002
Giải 6862007878507
Giải 58031
Giải 4374536519900412
75170511732473052722
Giải 3 3094903464
Giải 2 13230
Giải 160610
Giải ĐB591812
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 3
1 0, 2, 2, 4 6 4
2 0, 2 7 0, 3
3 0, 0, 1 8 7
4 9 9 9
XSPY 4 ngày
Giải 868
Giải 7827
Giải 6628605926719
Giải 51472
Giải 4362315111694763
58228356664331601490
Giải 3 7639237304
Giải 2 28963
Giải 196947
Giải ĐB112673
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6, 6, 9 6 3, 3, 6, 8
2 7, 8 7 2, 3
3 1 8 6
4 7 9 0, 2, 2
XSPY 5 ngày
Giải 875
Giải 7395
Giải 6029875281106
Giải 51663
Giải 4792307937224005
28168859052369935689
Giải 3 0097951198
Giải 2 03290
Giải 170416
Giải ĐB353596
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5
1 6 6 3, 8
2 8 7 2, 5, 9
3 0 8 9
4 9 0, 5, 6, 8, 8, 9
XSPY 6 ngày
Giải 883
Giải 7993
Giải 6783792817632
Giải 54581
Giải 4548351974325038
96823667380708762528
Giải 3 6607035839
Giải 2 32589
Giải 198040
Giải ĐB250989
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 3, 8 7 0
3 2, 5, 7, 8, 8, 9 8 1, 1, 3, 7, 9, 9
4 0, 3 9 3
XSPY 7 ngày
Giải 818
Giải 7816
Giải 6569087959271
Giải 51184
Giải 4251273698223571
36368331125919707002
Giải 3 5223408719
Giải 2 07330
Giải 132139
Giải ĐB253924
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 2, 6, 8, 9 6 8
2 4, 7 7 1, 1
3 0, 4, 9 8 2, 4
4 9 0, 5, 7
XSPY 1000 ngày
Giải 885
Giải 7024
Giải 6105949029317
Giải 51032
Giải 4388977885955193
93591808159106387396
Giải 3 8633833170
Giải 2 08949
Giải 195620
Giải ĐB903242
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9, 9
1 5, 7 6 3
2 0, 4 7 0
3 2, 8 8 5
4 2, 9 9 1, 3, 6, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPY theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Phú Yên trực tiếp

XSPY 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Phú Yên có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,