XSDN 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 29/2 Hôm nay- Thứ Sáu, 1/3
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSDN> XSDN 40 ngày
Giải 865
Giải 7009
Giải 6639649156073
Giải 50528
Giải 4687681396253198
32252111593455228968
Giải 3 5212413341
Giải 2 83186
Giải 190465
Giải ĐB468458
Soi cầu Đồng Nai
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 2, 8, 9
1 5 6 2, 5, 5, 8, 8
2 4, 8 7 3
3 8 6
4 1 9 6, 8
XSDN 30 ngày
 
 
Giải 868
Giải 7478
Giải 6837492913604
Giải 52449
Giải 4769544098777749
48857062234728938298
Giải 3 1363846192
Giải 2 14131
Giải 189456
Giải ĐB854430
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 6, 7
1 6 8
2 3 7 4, 8
3 0, 1, 8 8 7, 9
4 9, 9 9 1, 2, 8
XSDN 90 ngày
Giải 800
Giải 7465
Giải 6182009741725
Giải 51996
Giải 4334495406332743
52603398275555935288
Giải 3 7887467427
Giải 2 16422
Giải 139714
Giải ĐB496201
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 9
1 4 6 3, 5
2 0, 2, 5, 7, 7 7 4, 4
3 8 8
4 3, 9 9 6
XSDN 100 ngày
Giải 846
Giải 7859
Giải 6221727672955
Giải 59544
Giải 4236914488333670
70404910239233808273
Giải 3 8817965177
Giải 2 35258
Giải 148535
Giải ĐB318678
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 8, 9
1 7 6 7
2 3 7 0, 3, 7, 8, 9
3 5, 8 8 3
4 4, 6 9 1
XSDN 200 ngày
Giải 855
Giải 7018
Giải 6697125565387
Giải 54300
Giải 4912601736758513
95682618065121183433
Giải 3 5184547409
Giải 2 57446
Giải 104877
Giải ĐB922096
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 9 5 5, 6
1 1, 3, 8 6 0, 7
2 7 1, 7
3 3 8 2, 7
4 5, 6 9 6
XSDN 300 ngày
Giải 822
Giải 7087
Giải 6226811077190
Giải 59515
Giải 4511316718903341
34872113146296000370
Giải 3 7790836285
Giải 2 81933
Giải 159217
Giải ĐB386539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5
1 4, 5, 7 6 0, 8
2 2 7 0, 2
3 1, 3, 9 8 5, 7, 9
4 1 9 0
XSDN 10 ngày
Giải 820
Giải 7187
Giải 6318751839467
Giải 59607
Giải 4960826720858278
34992794169119645569
Giải 3 6104635220
Giải 2 28427
Giải 186019
Giải ĐB960202
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5
1 6, 9 6 7, 9
2 0, 0, 7 7 8
3 8 2, 3, 7, 7
4 6 9 2, 6
XSDN 20 ngày
Giải 879
Giải 7254
Giải 6221372043734
Giải 52112
Giải 4058415438983857
02154868129228301366
Giải 3 4566912926
Giải 2 46813
Giải 193894
Giải ĐB556758
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 4, 7, 8
1 2, 2, 3, 3 6 6, 9
2 6 7 9
3 4 8 3, 9
4 1 9 4
XSDN 40 ngày
Giải 853
Giải 7774
Giải 6743547202183
Giải 57112
Giải 4115502799807042
13339269762781875514
Giải 3 4592421208
Giải 2 40810
Giải 107613
Giải ĐB930474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 3
1 0, 2, 3, 4, 8 6
2 0, 4 7 4, 4, 6
3 5, 9 8 3
4 2 9 8
XSDN 50 ngày
Giải 823
Giải 7372
Giải 6849308783420
Giải 51157
Giải 4362372822959216
69760553517381649195
Giải 3 9083407430
Giải 2 79056
Giải 136070
Giải ĐB688995
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7
1 6, 6 6 0
2 0, 3, 9 7 0, 2, 8
3 0, 4, 7 8
4 9 3, 5, 5
XSDN 60 ngày
Giải 814
Giải 7760
Giải 6343954451682
Giải 56086
Giải 4528584837106024
42188050833496488714
Giải 3 4372784452
Giải 2 67921
Giải 169550
Giải ĐB048181
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 8
1 4, 4 6 0, 4
2 1, 4, 7 7 1
3 9 8 1, 2, 3, 6, 8
4 5 9
XSDN 500 ngày
Giải 837
Giải 7057
Giải 6457187868672
Giải 58296
Giải 4560615107644553
71402664041431640333
Giải 3 9787733640
Giải 2 08438
Giải 179437
Giải ĐB899264
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3, 7
1 6 6 1, 4
2 7 1, 2, 6, 7
3 3, 7, 7, 8 8 6
4 0 9 6
XSDN 1 ngày
Giải 802
Giải 7694
Giải 6691185214071
Giải 54316
Giải 4642968246729853
31368331810250810885
Giải 3 3488910520
Giải 2 34263
Giải 109223
Giải ĐB291649
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 3
1 1, 6 6 3, 7, 8
2 0, 1, 3 7 1
3 8 1, 5, 9
4 9 9 4, 6
XSDN 2 ngày
Giải 868
Giải 7413
Giải 6156396986043
Giải 56813
Giải 4424313169921582
37687660010219244004
Giải 3 2706981394
Giải 2 84650
Giải 167983
Giải ĐB643993
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0
1 3, 3 6 3, 8, 9
2 7
3 1 8 2, 3, 7
4 3 9 2, 3, 4, 8, 9
XSDN 3 ngày
Giải 820
Giải 7054
Giải 6554805418354
Giải 59256
Giải 4463349373673591
26263436403701477876
Giải 3 6114460909
Giải 2 84283
Giải 107799
Giải ĐB187240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 4, 6
1 4 6 3
2 0 7 6
3 4, 6 8 3
4 0, 0, 1, 4, 8 9 1, 9
XSDN 4 ngày
Giải 819
Giải 7911
Giải 6197756270912
Giải 54575
Giải 4802004390271855
66893322486484321686
Giải 3 9426032982
Giải 2 33458
Giải 142174
Giải ĐB438348
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 5, 8
1 1, 2, 9 6 0
2 7 7 4, 5, 7
3 8 2, 6
4 3, 8, 8 9 3
XSDN 5 ngày
Giải 854
Giải 7460
Giải 6068116662510
Giải 58656
Giải 4728719368384449
69165270825371638297
Giải 3 9953790711
Giải 2 14410
Giải 114001
Giải ĐB005801
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 4, 6
1 0, 0, 1, 6 6 0, 5, 6
2 7 1
3 7 8 1, 2, 3
4 9 9 7
XSDN 6 ngày
Giải 870
Giải 7957
Giải 6819075772157
Giải 59545
Giải 4905041690770428
44044884101707683617
Giải 3 2232405042
Giải 2 09029
Giải 107006
Giải ĐB182719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 7, 7
1 0, 7, 9 6
2 4, 8, 9 7 0, 6, 7
3 8
4 2, 4, 5 9 0
XSDN 7 ngày
Giải 863
Giải 7016
Giải 6237795424213
Giải 55677
Giải 4653048797514167
56922809332258561123
Giải 3 2640238805
Giải 2 13248
Giải 113000
Giải ĐB111270
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 5 5
1 3, 6 6 3, 7
2 2, 3 7 0, 5, 7, 7
3 3 8 5
4 2, 8 9
XSDN 1000 ngày
Giải 810
Giải 7401
Giải 6625666707056
Giải 56538
Giải 4418366923450421
78686439870967923412
Giải 3 3261818105
Giải 2 69803
Giải 117120
Giải ĐB386946
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 6, 6
1 0, 2, 8 6
2 0, 1 7 0, 9
3 4, 6, 8 8 6, 7
4 6 9
Giải 804
Giải 7944
Giải 6297912143335
Giải 58844
Giải 4801023797229942
80376011123732335415
Giải 3 3878925250
Giải 2 78117
Giải 185254
Giải ĐB027714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 0, 4
1 2, 4, 4, 5, 7 6
2 3 7 2, 6, 9
3 5 8 9
4 2, 4, 4 9
Giải 833
Giải 7713
Giải 6488796320129
Giải 57243
Giải 4484039790265478
27856482169976288792
Giải 3 5507946823
Giải 2 68265
Giải 193073
Giải ĐB430681
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 6
1 3, 6 6 2, 5
2 3, 9 7 3, 8, 9
3 2, 3 8 1, 7
4 3 9 2
Giải 851
Giải 7349
Giải 6440604388271
Giải 50110
Giải 4883540055415125
57506726439465492957
Giải 3 6039678168
Giải 2 45954
Giải 132727
Giải ĐB535337
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 1, 4, 4, 4, 4, 7
1 0 6 8
2 5, 7 7 1
3 7, 8 8
4 3, 9 9 6
Giải 887
Giải 7677
Giải 6368741851837
Giải 56633
Giải 4501336957846446
79053696642880205964
Giải 3 8272855184
Giải 2 38994
Giải 134841
Giải ĐB074787
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 6 4, 4
2 8 7 7, 8
3 3, 3, 7 8 4, 5, 7, 7, 7
4 1, 6 9 4
Giải 873
Giải 7634
Giải 6712463595855
Giải 55037
Giải 4239879099566604
17941991467852122217
Giải 3 7443153884
Giải 2 71009
Giải 165056
Giải ĐB329332
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 5, 6, 9
1 7 6
2 1, 4 7 3
3 1, 2, 4, 7 8 4, 7
4 1, 6 9 5
Giải 879
Giải 7237
Giải 6536156560507
Giải 52371
Giải 4001865847995088
51516600296565000212
Giải 3 3657229394
Giải 2 85868
Giải 139718
Giải ĐB994136
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 6
1 2, 6, 8 6 1, 8
2 9 7 1, 2, 9, 9
3 6, 7 8 6, 8
4 9 4
Giải 869
Giải 7310
Giải 6521673585047
Giải 57138
Giải 4177997591412163
94355472459210471638
Giải 3 7576166830
Giải 2 96831
Giải 118910
Giải ĐB812788
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 8
1 0, 0, 4, 6 6 1, 3, 9
2 7
3 0, 1, 8, 8 8 8
4 5, 7 9 9
Giải 816
Giải 7930
Giải 6317367562548
Giải 52581
Giải 4347464284640777
50743906737191768486
Giải 3 7136170788
Giải 2 00067
Giải 111983
Giải ĐB231303
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 6, 7 6 1, 7
2 7 3, 3, 7
3 0 8 1, 3, 6, 8
4 3, 6, 6, 8 9
Giải 865
Giải 7190
Giải 6188770020838
Giải 50815
Giải 4099154801482650
88000727072362421922
Giải 3 7993958454
Giải 2 27941
Giải 178632
Giải ĐB485583
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 7 5 0, 4
1 4, 5, 5 6 5
2 2, 4 7
3 2, 8, 9 8 3, 7
4 1 9 0
Giải 840
Giải 7077
Giải 6831044410518
Giải 55667
Giải 4707387997032040
16706146315713251186
Giải 3 4546710015
Giải 2 14571
Giải 119025
Giải ĐB252944
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 0, 5, 8 6 7, 7
2 5 7 0, 1, 7
3 1, 2, 8 8 6
4 0, 0, 1, 4 9
Giải 818
Giải 7127
Giải 6564619828921
Giải 59422
Giải 4562810436803569
05215149654033331926
Giải 3 4299065270
Giải 2 93273
Giải 192762
Giải ĐB051061
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 8 6 1, 2, 5, 8, 9
2 1, 2, 6, 7 7 0, 3
3 3 8 1, 2
4 6 9 0
Giải 896
Giải 7020
Giải 6475995557811
Giải 56451
Giải 4746737763957429
38540913850281094933
Giải 3 9077469095
Giải 2 76044
Giải 184627
Giải ĐB238774
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 5, 9
1 0, 1 6
2 0, 7, 9 7 3, 4, 4
3 3, 9 8 5
4 0, 4 9 5, 6
Giải 864
Giải 7970
Giải 6018333314500
Giải 54147
Giải 4394293769363519
85685050535929914501
Giải 3 4184728362
Giải 2 69753
Giải 142569
Giải ĐB544832
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 3, 3
1 9 6 2, 4, 9
2 9 7 0
3 1, 2 8 3, 5
4 7, 7 9 3, 9
Giải 869
Giải 7118
Giải 6443284692498
Giải 51180
Giải 4403833557002639
35983024667668619460
Giải 3 6969788842
Giải 2 32655
Giải 195455
Giải ĐB668175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 8 6 0, 6, 9, 9
2 7 0, 5
3 2, 9 8 0, 3, 3, 6
4 2 9 7, 8
Giải 849
Giải 7581
Giải 6860273826241
Giải 50800
Giải 4515035060770712
95713876849746876631
Giải 3 5631781116
Giải 2 83898
Giải 128040
Giải ĐB359861
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 7 5
1 2, 3, 6, 7 6 1, 8
2 7
3 1 8 1, 2, 4
4 0, 1, 9 9 8
Giải 823
Giải 7956
Giải 6710594463204
Giải 53349
Giải 4288626545965392
40374718542696766728
Giải 3 5556803035
Giải 2 52385
Giải 104082
Giải ĐB420065
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 4, 6, 9
1 6 2, 5, 7, 8
2 3, 8 7 4
3 5 8 2, 5
4 6, 9 9 2
Giải 888
Giải 7834
Giải 6479824710487
Giải 56215
Giải 4847055211918464
88492003293771447430
Giải 3 8453343748
Giải 2 94208
Giải 129317
Giải ĐB087005
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 8 5
1 4, 5, 7, 9 6 4
2 9 7 1
3 0, 3, 4 8 7, 8
4 8 9 2, 8
Giải 820
Giải 7740
Giải 6602214574059
Giải 57736
Giải 4194887606309276
20397047040577996666
Giải 3 3868353841
Giải 2 59294
Giải 192342
Giải ĐB067586
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7, 9
1 6 3, 6
2 0, 2 7 6, 9
3 6 8 3, 6, 8
4 0, 1, 2 9 4, 7
Giải 850
Giải 7492
Giải 6428585317230
Giải 58215
Giải 4030434256440345
98814955586341630926
Giải 3 7426135961
Giải 2 45983
Giải 193658
Giải ĐB977881
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 8
1 4, 5, 6 6 1, 1, 4
2 6 7
3 0, 1 8 1, 3, 5
4 3, 5 9 2
Giải 882
Giải 7516
Giải 6224982395416
Giải 54805
Giải 4605209837130494
23903371456147085227
Giải 3 4761761289
Giải 2 56564
Giải 191859
Giải ĐB776856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 6, 9
1 6, 6, 7 6 4
2 0, 7 7 0, 1
3 9 8 2, 9
4 5, 9 9 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDN theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Đồng Nai trực tiếp

XSDN 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đồng Nai có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,