XSDN 200 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 29/2 Hôm nay- Thứ Sáu, 1/3
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSDN> XSDN 200 ngày
Giải 865
Giải 7009
Giải 6639649156073
Giải 50528
Giải 4687681396253198
32252111593455228968
Giải 3 5212413341
Giải 2 83186
Giải 190465
Giải ĐB468458
Soi cầu Đồng Nai
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 2, 8, 9
1 5 6 2, 5, 5, 8, 8
2 4, 8 7 3
3 8 6
4 1 9 6, 8
XSDN 30 ngày
 
 
Giải 868
Giải 7478
Giải 6837492913604
Giải 52449
Giải 4769544098777749
48857062234728938298
Giải 3 1363846192
Giải 2 14131
Giải 189456
Giải ĐB854430
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 6, 7
1 6 8
2 3 7 4, 8
3 0, 1, 8 8 7, 9
4 9, 9 9 1, 2, 8
XSDN 90 ngày
Giải 800
Giải 7465
Giải 6182009741725
Giải 51996
Giải 4334495406332743
52603398275555935288
Giải 3 7887467427
Giải 2 16422
Giải 139714
Giải ĐB496201
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 9
1 4 6 3, 5
2 0, 2, 5, 7, 7 7 4, 4
3 8 8
4 3, 9 9 6
XSDN 100 ngày
Giải 846
Giải 7859
Giải 6221727672955
Giải 59544
Giải 4236914488333670
70404910239233808273
Giải 3 8817965177
Giải 2 35258
Giải 148535
Giải ĐB318678
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 8, 9
1 7 6 7
2 3 7 0, 3, 7, 8, 9
3 5, 8 8 3
4 4, 6 9 1
XSDN 200 ngày
Giải 855
Giải 7018
Giải 6697125565387
Giải 54300
Giải 4912601736758513
95682618065121183433
Giải 3 5184547409
Giải 2 57446
Giải 104877
Giải ĐB922096
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 9 5 5, 6
1 1, 3, 8 6 0, 7
2 7 1, 7
3 3 8 2, 7
4 5, 6 9 6
XSDN 300 ngày
Giải 822
Giải 7087
Giải 6226811077190
Giải 59515
Giải 4511316718903341
34872113146296000370
Giải 3 7790836285
Giải 2 81933
Giải 159217
Giải ĐB386539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5
1 4, 5, 7 6 0, 8
2 2 7 0, 2
3 1, 3, 9 8 5, 7, 9
4 1 9 0
XSDN 10 ngày
Giải 820
Giải 7187
Giải 6318751839467
Giải 59607
Giải 4960826720858278
34992794169119645569
Giải 3 6104635220
Giải 2 28427
Giải 186019
Giải ĐB960202
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5
1 6, 9 6 7, 9
2 0, 0, 7 7 8
3 8 2, 3, 7, 7
4 6 9 2, 6
XSDN 20 ngày
Giải 879
Giải 7254
Giải 6221372043734
Giải 52112
Giải 4058415438983857
02154868129228301366
Giải 3 4566912926
Giải 2 46813
Giải 193894
Giải ĐB556758
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 4, 7, 8
1 2, 2, 3, 3 6 6, 9
2 6 7 9
3 4 8 3, 9
4 1 9 4
XSDN 40 ngày
Giải 853
Giải 7774
Giải 6743547202183
Giải 57112
Giải 4115502799807042
13339269762781875514
Giải 3 4592421208
Giải 2 40810
Giải 107613
Giải ĐB930474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 3
1 0, 2, 3, 4, 8 6
2 0, 4 7 4, 4, 6
3 5, 9 8 3
4 2 9 8
XSDN 50 ngày
Giải 823
Giải 7372
Giải 6849308783420
Giải 51157
Giải 4362372822959216
69760553517381649195
Giải 3 9083407430
Giải 2 79056
Giải 136070
Giải ĐB688995
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7
1 6, 6 6 0
2 0, 3, 9 7 0, 2, 8
3 0, 4, 7 8
4 9 3, 5, 5
XSDN 60 ngày
Giải 814
Giải 7760
Giải 6343954451682
Giải 56086
Giải 4528584837106024
42188050833496488714
Giải 3 4372784452
Giải 2 67921
Giải 169550
Giải ĐB048181
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 8
1 4, 4 6 0, 4
2 1, 4, 7 7 1
3 9 8 1, 2, 3, 6, 8
4 5 9
XSDN 500 ngày
Giải 837
Giải 7057
Giải 6457187868672
Giải 58296
Giải 4560615107644553
71402664041431640333
Giải 3 9787733640
Giải 2 08438
Giải 179437
Giải ĐB899264
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3, 7
1 6 6 1, 4
2 7 1, 2, 6, 7
3 3, 7, 7, 8 8 6
4 0 9 6
XSDN 1 ngày
Giải 802
Giải 7694
Giải 6691185214071
Giải 54316
Giải 4642968246729853
31368331810250810885
Giải 3 3488910520
Giải 2 34263
Giải 109223
Giải ĐB291649
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 3
1 1, 6 6 3, 7, 8
2 0, 1, 3 7 1
3 8 1, 5, 9
4 9 9 4, 6
XSDN 2 ngày
Giải 868
Giải 7413
Giải 6156396986043
Giải 56813
Giải 4424313169921582
37687660010219244004
Giải 3 2706981394
Giải 2 84650
Giải 167983
Giải ĐB643993
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0
1 3, 3 6 3, 8, 9
2 7
3 1 8 2, 3, 7
4 3 9 2, 3, 4, 8, 9
XSDN 3 ngày
Giải 820
Giải 7054
Giải 6554805418354
Giải 59256
Giải 4463349373673591
26263436403701477876
Giải 3 6114460909
Giải 2 84283
Giải 107799
Giải ĐB187240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 4, 6
1 4 6 3
2 0 7 6
3 4, 6 8 3
4 0, 0, 1, 4, 8 9 1, 9
XSDN 4 ngày
Giải 819
Giải 7911
Giải 6197756270912
Giải 54575
Giải 4802004390271855
66893322486484321686
Giải 3 9426032982
Giải 2 33458
Giải 142174
Giải ĐB438348
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 5, 8
1 1, 2, 9 6 0
2 7 7 4, 5, 7
3 8 2, 6
4 3, 8, 8 9 3
XSDN 5 ngày
Giải 854
Giải 7460
Giải 6068116662510
Giải 58656
Giải 4728719368384449
69165270825371638297
Giải 3 9953790711
Giải 2 14410
Giải 114001
Giải ĐB005801
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 4, 6
1 0, 0, 1, 6 6 0, 5, 6
2 7 1
3 7 8 1, 2, 3
4 9 9 7
XSDN 6 ngày
Giải 870
Giải 7957
Giải 6819075772157
Giải 59545
Giải 4905041690770428
44044884101707683617
Giải 3 2232405042
Giải 2 09029
Giải 107006
Giải ĐB182719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 7, 7
1 0, 7, 9 6
2 4, 8, 9 7 0, 6, 7
3 8
4 2, 4, 5 9 0
XSDN 7 ngày
Giải 863
Giải 7016
Giải 6237795424213
Giải 55677
Giải 4653048797514167
56922809332258561123
Giải 3 2640238805
Giải 2 13248
Giải 113000
Giải ĐB111270
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 5 5
1 3, 6 6 3, 7
2 2, 3 7 0, 5, 7, 7
3 3 8 5
4 2, 8 9
XSDN 1000 ngày
Giải 810
Giải 7401
Giải 6625666707056
Giải 56538
Giải 4418366923450421
78686439870967923412
Giải 3 3261818105
Giải 2 69803
Giải 117120
Giải ĐB386946
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 6, 6
1 0, 2, 8 6
2 0, 1 7 0, 9
3 4, 6, 8 8 6, 7
4 6 9
Giải 804
Giải 7944
Giải 6297912143335
Giải 58844
Giải 4801023797229942
80376011123732335415
Giải 3 3878925250
Giải 2 78117
Giải 185254
Giải ĐB027714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 0, 4
1 2, 4, 4, 5, 7 6
2 3 7 2, 6, 9
3 5 8 9
4 2, 4, 4 9
Giải 833
Giải 7713
Giải 6488796320129
Giải 57243
Giải 4484039790265478
27856482169976288792
Giải 3 5507946823
Giải 2 68265
Giải 193073
Giải ĐB430681
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 6
1 3, 6 6 2, 5
2 3, 9 7 3, 8, 9
3 2, 3 8 1, 7
4 3 9 2
Giải 851
Giải 7349
Giải 6440604388271
Giải 50110
Giải 4883540055415125
57506726439465492957
Giải 3 6039678168
Giải 2 45954
Giải 132727
Giải ĐB535337
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 1, 4, 4, 4, 4, 7
1 0 6 8
2 5, 7 7 1
3 7, 8 8
4 3, 9 9 6
Giải 887
Giải 7677
Giải 6368741851837
Giải 56633
Giải 4501336957846446
79053696642880205964
Giải 3 8272855184
Giải 2 38994
Giải 134841
Giải ĐB074787
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 6 4, 4
2 8 7 7, 8
3 3, 3, 7 8 4, 5, 7, 7, 7
4 1, 6 9 4
Giải 873
Giải 7634
Giải 6712463595855
Giải 55037
Giải 4239879099566604
17941991467852122217
Giải 3 7443153884
Giải 2 71009
Giải 165056
Giải ĐB329332
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 5, 6, 9
1 7 6
2 1, 4 7 3
3 1, 2, 4, 7 8 4, 7
4 1, 6 9 5
Giải 879
Giải 7237
Giải 6536156560507
Giải 52371
Giải 4001865847995088
51516600296565000212
Giải 3 3657229394
Giải 2 85868
Giải 139718
Giải ĐB994136
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 6
1 2, 6, 8 6 1, 8
2 9 7 1, 2, 9, 9
3 6, 7 8 6, 8
4 9 4
Giải 869
Giải 7310
Giải 6521673585047
Giải 57138
Giải 4177997591412163
94355472459210471638
Giải 3 7576166830
Giải 2 96831
Giải 118910
Giải ĐB812788
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 8
1 0, 0, 4, 6 6 1, 3, 9
2 7
3 0, 1, 8, 8 8 8
4 5, 7 9 9
Giải 816
Giải 7930
Giải 6317367562548
Giải 52581
Giải 4347464284640777
50743906737191768486
Giải 3 7136170788
Giải 2 00067
Giải 111983
Giải ĐB231303
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 6, 7 6 1, 7
2 7 3, 3, 7
3 0 8 1, 3, 6, 8
4 3, 6, 6, 8 9
Giải 865
Giải 7190
Giải 6188770020838
Giải 50815
Giải 4099154801482650
88000727072362421922
Giải 3 7993958454
Giải 2 27941
Giải 178632
Giải ĐB485583
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 7 5 0, 4
1 4, 5, 5 6 5
2 2, 4 7
3 2, 8, 9 8 3, 7
4 1 9 0
Giải 840
Giải 7077
Giải 6831044410518
Giải 55667
Giải 4707387997032040
16706146315713251186
Giải 3 4546710015
Giải 2 14571
Giải 119025
Giải ĐB252944
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 0, 5, 8 6 7, 7
2 5 7 0, 1, 7
3 1, 2, 8 8 6
4 0, 0, 1, 4 9
Giải 818
Giải 7127
Giải 6564619828921
Giải 59422
Giải 4562810436803569
05215149654033331926
Giải 3 4299065270
Giải 2 93273
Giải 192762
Giải ĐB051061
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 8 6 1, 2, 5, 8, 9
2 1, 2, 6, 7 7 0, 3
3 3 8 1, 2
4 6 9 0
Giải 896
Giải 7020
Giải 6475995557811
Giải 56451
Giải 4746737763957429
38540913850281094933
Giải 3 9077469095
Giải 2 76044
Giải 184627
Giải ĐB238774
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 5, 9
1 0, 1 6
2 0, 7, 9 7 3, 4, 4
3 3, 9 8 5
4 0, 4 9 5, 6
Giải 864
Giải 7970
Giải 6018333314500
Giải 54147
Giải 4394293769363519
85685050535929914501
Giải 3 4184728362
Giải 2 69753
Giải 142569
Giải ĐB544832
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 3, 3
1 9 6 2, 4, 9
2 9 7 0
3 1, 2 8 3, 5
4 7, 7 9 3, 9
Giải 869
Giải 7118
Giải 6443284692498
Giải 51180
Giải 4403833557002639
35983024667668619460
Giải 3 6969788842
Giải 2 32655
Giải 195455
Giải ĐB668175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 8 6 0, 6, 9, 9
2 7 0, 5
3 2, 9 8 0, 3, 3, 6
4 2 9 7, 8
Giải 849
Giải 7581
Giải 6860273826241
Giải 50800
Giải 4515035060770712
95713876849746876631
Giải 3 5631781116
Giải 2 83898
Giải 128040
Giải ĐB359861
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 7 5
1 2, 3, 6, 7 6 1, 8
2 7
3 1 8 1, 2, 4
4 0, 1, 9 9 8
Giải 823
Giải 7956
Giải 6710594463204
Giải 53349
Giải 4288626545965392
40374718542696766728
Giải 3 5556803035
Giải 2 52385
Giải 104082
Giải ĐB420065
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 4, 6, 9
1 6 2, 5, 7, 8
2 3, 8 7 4
3 5 8 2, 5
4 6, 9 9 2
Giải 888
Giải 7834
Giải 6479824710487
Giải 56215
Giải 4847055211918464
88492003293771447430
Giải 3 8453343748
Giải 2 94208
Giải 129317
Giải ĐB087005
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 8 5
1 4, 5, 7, 9 6 4
2 9 7 1
3 0, 3, 4 8 7, 8
4 8 9 2, 8
Giải 820
Giải 7740
Giải 6602214574059
Giải 57736
Giải 4194887606309276
20397047040577996666
Giải 3 3868353841
Giải 2 59294
Giải 192342
Giải ĐB067586
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7, 9
1 6 3, 6
2 0, 2 7 6, 9
3 6 8 3, 6, 8
4 0, 1, 2 9 4, 7
Giải 850
Giải 7492
Giải 6428585317230
Giải 58215
Giải 4030434256440345
98814955586341630926
Giải 3 7426135961
Giải 2 45983
Giải 193658
Giải ĐB977881
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 8
1 4, 5, 6 6 1, 1, 4
2 6 7
3 0, 1 8 1, 3, 5
4 3, 5 9 2
Giải 882
Giải 7516
Giải 6224982395416
Giải 54805
Giải 4605209837130494
23903371456147085227
Giải 3 4761761289
Giải 2 56564
Giải 191859
Giải ĐB776856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 6, 9
1 6, 6, 7 6 4
2 0, 7 7 0, 1
3 9 8 2, 9
4 5, 9 9 4
Giải 852
Giải 7084
Giải 6504311756419
Giải 59112
Giải 4613170333287298
25762819820191114487
Giải 3 7806888699
Giải 2 57987
Giải 185772
Giải ĐB459317
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 2, 7, 7, 9 6 2, 8
2 7 2, 5
3 2 8 2, 4, 7, 7
4 3 9 8, 9
Giải 834
Giải 7615
Giải 6707575657456
Giải 57941
Giải 4661518586236747
56566356527426556857
Giải 3 8821447994
Giải 2 34278
Giải 108812
Giải ĐB782638
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 6, 7
1 2, 4, 5 6 2, 5, 5, 6
2 7 5, 8
3 4, 8 8
4 1, 7 9 4
Giải 813
Giải 7419
Giải 6721385719616
Giải 59629
Giải 4282289632577205
05621906070295621886
Giải 3 4920492316
Giải 2 91866
Giải 135001
Giải ĐB005021
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 7 5 6
1 3, 3, 6, 6, 9 6 6
2 1, 1, 5, 8, 9 7 1
3 8 6
4 9
Giải 896
Giải 7690
Giải 6468997065564
Giải 58030
Giải 4329341969402918
81838433839578492145
Giải 3 4872885516
Giải 2 08871
Giải 125357
Giải ĐB798468
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 7
1 6, 8 6 4, 8
2 8 7 1
3 0, 4, 8 8 3, 4, 9
4 5 9 0, 4, 6
Giải 891
Giải 7446
Giải 6143576186820
Giải 53723
Giải 4118411334090860
04084691671248313737
Giải 3 6443051112
Giải 2 93693
Giải 149571
Giải ĐB136789
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 8 6 0, 7
2 0, 3 7 1
3 0, 5, 7 8 3, 4, 9
4 0, 1, 6 9 1, 3
Giải 842
Giải 7440
Giải 6710876582370
Giải 52703
Giải 4022355270713315
49879651570815443705
Giải 3 5731797560
Giải 2 14788
Giải 136682
Giải ĐB733045
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7, 8 5 4, 7, 8
1 5, 7 6 0
2 7 0, 9
3 5 8 2, 8
4 0, 2, 5 9
Giải 868
Giải 7657
Giải 6171712004271
Giải 52642
Giải 4443086078451746
68610228380701946180
Giải 3 0564445264
Giải 2 30929
Giải 177043
Giải ĐB106508
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 8 5 7
1 0, 7, 9 6 4, 8
2 9 7 1
3 8 8 0, 4
4 2, 3, 4, 6 9
Giải 876
Giải 7236
Giải 6862068075135
Giải 57275
Giải 4714715956211314
44315134356674447540
Giải 3 7558542902
Giải 2 73198
Giải 187780
Giải ĐB836056
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 6
1 4, 5 6 2
2 0 7 1, 5, 6
3 5, 5, 6 8 0, 5
4 0, 4 9 8
Giải 891
Giải 7919
Giải 6500647017159
Giải 55217
Giải 4898596569962607
14478080679388001918
Giải 3 3934117128
Giải 2 61404
Giải 131151
Giải ĐB379867
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 7 5 1, 9, 9
1 7, 8, 9 6 7, 7
2 8 7 8
3 8 0
4 1 9 1, 9
Giải 804
Giải 7521
Giải 6152538038549
Giải 56313
Giải 4615034486135254
82602920385148719102
Giải 3 3284250220
Giải 2 65484
Giải 156978
Giải ĐB890591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3, 3, 4 5 4
1 3 6 1
2 0, 1, 5 7 8
3 8 8 4, 7
4 2, 9 9 1
Giải 865
Giải 7875
Giải 6932139145071
Giải 51775
Giải 4351221753753079
84764121747721861687
Giải 3 7680461991
Giải 2 36787
Giải 176731
Giải ĐB404158
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 4, 8 6 4, 5
2 1, 2 7 1, 4, 5, 5, 9
3 1, 7 8 7, 7
4 9 1
Giải 829
Giải 7185
Giải 6941505492173
Giải 58687
Giải 4191107252553940
43670004834957363501
Giải 3 8335977322
Giải 2 67694
Giải 109376
Giải ĐB385385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 0, 5 6
2 2, 5, 9 7 0, 3, 3, 6
3 8 3, 5, 5, 7
4 0, 9 9 4
Giải 860
Giải 7501
Giải 6898036185242
Giải 53292
Giải 4188473688372642
87425320127655254486
Giải 3 8006566128
Giải 2 62377
Giải 106781
Giải ĐB731066
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2
1 2, 8 6 0, 5, 6
2 5, 8 7 7
3 8 0, 1, 3, 6
4 2, 2, 7 9 2
Giải 876
Giải 7994
Giải 6866023888716
Giải 56801
Giải 4013286934652940
94393143303057598924
Giải 3 9166672801
Giải 2 72350
Giải 110095
Giải ĐB437472
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 0
1 6 6 0, 6
2 4, 8 7 2, 5, 6
3 0 8 8
4 0, 6 9 3, 4, 5
Giải 810
Giải 7009
Giải 6137731932459
Giải 50277
Giải 4008961094747850
83503386059146235109
Giải 3 3054756185
Giải 2 53115
Giải 143531
Giải ĐB760675
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9, 9 5 0, 9
1 0, 5 6 2
2 7 5, 7, 7
3 1 8 5
4 7, 7 9 3, 6
Giải 853
Giải 7718
Giải 6559191648299
Giải 58095
Giải 4099486141300558
21067595682987857289
Giải 3 7690437284
Giải 2 55445
Giải 186218
Giải ĐB162164
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 8
1 3, 8, 8 6 4, 4, 7, 8
2 7 8
3 8 4, 9
4 5, 8 9 1, 5, 9
Giải 807
Giải 7835
Giải 6829793717246
Giải 59951
Giải 4098795214683223
36541098667481250734
Giải 3 0797889860
Giải 2 09700
Giải 138994
Giải ĐB717484
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1
1 2 6 0, 6
2 3 7 1, 8, 9
3 4, 5 8 4
4 1, 6, 6 9 4, 7
Giải 805
Giải 7536
Giải 6218345090681
Giải 52117
Giải 4822720290722110
78435343742010987186
Giải 3 9263434239
Giải 2 63179
Giải 149894
Giải ĐB405901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7, 9, 9 5
1 0, 7 6
2 7 2, 4, 9
3 4, 5, 6, 9 8 1, 3, 6
4 9 4
Giải 898
Giải 7866
Giải 6594549175145
Giải 53508
Giải 4185249485387015
01540791440055153351
Giải 3 1051346375
Giải 2 83480
Giải 105581
Giải ĐB698207
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 1, 1, 3
1 3, 5, 7 6 6
2 4 7 5
3 8 0, 1
4 0, 4, 5, 5 9 8
Giải 829
Giải 7909
Giải 6286400328396
Giải 54912
Giải 4521686140963564
83826163767859663021
Giải 3 9963637343
Giải 2 56605
Giải 170130
Giải ĐB553182
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9, 9 5
1 2 6 4, 4, 8
2 1, 6, 9 7 6
3 0, 2, 6 8 2
4 3 9 6, 6
Giải 858
Giải 7024
Giải 6065183555328
Giải 53420
Giải 4852077139762778
43017577421802882489
Giải 3 9655311411
Giải 2 63931
Giải 175584
Giải ĐB357105
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 1, 3, 5, 8
1 1, 7 6
2 0, 4, 8, 8 7 8
3 1 8 4, 9
4 2 9 7
Giải 885
Giải 7924
Giải 6620122607872
Giải 59259
Giải 4940630165531947
05412707208447503737
Giải 3 7518113317
Giải 2 62553
Giải 152618
Giải ĐB541219
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 5, 9
1 2, 7, 8, 9 6 0, 3
2 0, 4 7 2, 5
3 7 8 1, 5
4 7 9
Giải 881
Giải 7843
Giải 6215363851188
Giải 57236
Giải 4301333608711433
57665565788463097006
Giải 3 6515724258
Giải 2 64504
Giải 127502
Giải ĐB483354
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6 5 3, 4, 7, 8
1 6 5
2 7 8
3 0, 3, 3, 6 8 1, 5, 7, 8
4 3 9
Giải 813
Giải 7000
Giải 6930341785107
Giải 58202
Giải 4937784002387524
43141891115892466619
Giải 3 8923455433
Giải 2 61863
Giải 178084
Giải ĐB615564
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 7 5
1 1, 3, 9 6 3, 4
2 3, 4, 4 7 8, 8
3 3, 4 8 4
4 1 9
Giải 880
Giải 7826
Giải 6419770504705
Giải 54536
Giải 4832629759269731
74622352629477556252
Giải 3 9001109558
Giải 2 03979
Giải 142380
Giải ĐB560695
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2, 8
1 1 6 2, 2
2 2, 6 7 5, 9
3 1, 6 8 0, 0
4 9 2, 5, 7
Giải 859
Giải 7563
Giải 6636548638989
Giải 53591
Giải 4988661160449524
20163117558657496772
Giải 3 0923604395
Giải 2 25738
Giải 157530
Giải ĐB610166
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 9
1 6 3, 3, 3, 5, 6, 6
2 4 7 2, 4
3 0, 6, 8 8 9
4 9 1, 5
Giải 888
Giải 7396
Giải 6005490789607
Giải 58104
Giải 4581424964882959
59552203972739329307
Giải 3 4889547793
Giải 2 91491
Giải 103395
Giải ĐB466591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 7 5 2, 4, 9
1 6
2 7 8
3 8 8
4 2, 8 9 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7
Giải 891
Giải 7122
Giải 6696231407102
Giải 50457
Giải 4066267145944390
79043461110084155145
Giải 3 4062686840
Giải 2 12249
Giải 145806
Giải ĐB438889
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 7, 9
1 1 6 2
2 2, 6, 6 7
3 8 9
4 0, 0, 1, 3, 5, 9 9 0, 1
Giải 870
Giải 7754
Giải 6350135902402
Giải 57267
Giải 4691128655111064
65828519790960178405
Giải 3 8774091802
Giải 2 95470
Giải 169394
Giải ĐB229487
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 2, 5 5 1, 4
1 2 6 4, 7
2 8 7 0, 0, 9
3 8 7
4 0 9 0, 4
Giải 812
Giải 7351
Giải 6874945475948
Giải 56127
Giải 4332325360401343
51563783065677233303
Giải 3 1774700265
Giải 2 44202
Giải 100596
Giải ĐB262415
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 6 5 1
1 2, 5 6 3, 5
2 7 7 2
3 2 8
4 3, 7, 7, 8, 9 9 6
Giải 812
Giải 7890
Giải 6941630188292
Giải 58164
Giải 4532292215780128
19532393306932894284
Giải 3 7222275179
Giải 2 54080
Giải 184074
Giải ĐB448309
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 2, 6, 8 6 4
2 2, 8, 8, 9 7 4, 9
3 0, 2 8 0, 4
4 9 0, 2
Giải 821
Giải 7019
Giải 6403341035011
Giải 57164
Giải 4797459313054185
43572814442814411047
Giải 3 7942275008
Giải 2 55749
Giải 179685
Giải ĐB040588
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5
1 1, 9 6 4
2 1, 2 7 2
3 0, 3 8 5, 5, 8
4 4, 4, 5, 7, 9 9
Giải 886
Giải 7935
Giải 6534368480235
Giải 52853
Giải 4496683626673638
54177991431067106425
Giải 3 4244217462
Giải 2 01894
Giải 101966
Giải ĐB023384
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 6 2, 6, 6, 8
2 5 7 1, 7
3 5, 5, 8 8 4, 6
4 2, 3, 3, 8 9 4
Giải 827
Giải 7865
Giải 6930233540371
Giải 59766
Giải 4187445292957988
23410547378655434839
Giải 3 6113601303
Giải 2 15067
Giải 135039
Giải ĐB058747
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 4, 4
1 0 6 5, 6, 7
2 7, 9 7 1
3 6, 7, 9, 9 8 8
4 4, 7 9
Giải 856
Giải 7417
Giải 6326991666426
Giải 57823
Giải 4179657854524980
13789617970884415676
Giải 3 6891514725
Giải 2 26186
Giải 187640
Giải ĐB295730
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 5, 7 6 5, 6, 9
2 3, 5, 6 7 6
3 0 8 0, 6, 9
4 0, 4, 5 9 7
Giải 808
Giải 7831
Giải 6872385578502
Giải 58909
Giải 4709686203218100
05136902163307081725
Giải 3 7843985049
Giải 2 12905
Giải 159793
Giải ĐB600470
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 8, 9 5 7
1 6 6 8
2 3, 5 7 0, 0
3 1, 2, 6, 9 8
4 9 9 3
Giải 856
Giải 7322
Giải 6970925352138
Giải 51173
Giải 4328203024561874
80230245536472309869
Giải 3 0142124274
Giải 2 97799
Giải 156491
Giải ĐB201720
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 6
1 6 9
2 0, 0, 1, 2, 3 7 3, 4, 4
3 0, 5, 8 8
4 5 9 1, 9
Giải 884
Giải 7550
Giải 6404348747258
Giải 58589
Giải 4305665696301141
33735336891298240422
Giải 3 6592882352
Giải 2 18935
Giải 139982
Giải ĐB044670
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 8
1 6 3, 6
2 2, 8 7 0, 4
3 5, 5 8 2, 2, 4, 9, 9
4 1, 3 9
Giải 832
Giải 7908
Giải 6220599035829
Giải 50496
Giải 4771235784627396
85694474004037457113
Giải 3 8506735915
Giải 2 64553
Giải 114059
Giải ĐB935537
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 8 5 3, 9
1 3, 5 6 7
2 3, 9 7 4
3 2, 7 8
4 6 9 4, 6, 6
Giải 899
Giải 7351
Giải 6629344363817
Giải 54316
Giải 4004889865894178
90964711910337283570
Giải 3 1764862242
Giải 2 36029
Giải 114005
Giải ĐB010375
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 8
1 6, 7 6 4
2 9 7 0, 2, 5, 8
3 6 8 8
4 2, 8 9 1, 3, 9
Giải 887
Giải 7376
Giải 6423913968542
Giải 55873
Giải 4935299399470446
40130148810785093744
Giải 3 2938841597
Giải 2 19232
Giải 156782
Giải ĐB308173
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 6
2 9 7 3, 3, 6
3 0, 2, 9 8 1, 2, 7, 8
4 2, 4, 6 9 4, 6, 7
Giải 884
Giải 7037
Giải 6489419946264
Giải 58696
Giải 4228057806056920
97199399009859533694
Giải 3 2788121377
Giải 2 18732
Giải 161521
Giải ĐB930509
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 9 5
1 6 0, 4
2 0, 1 7 7
3 2, 7 8 1, 4
4 9 4, 4, 4, 5, 6, 9
Giải 831
Giải 7484
Giải 6290412082404
Giải 51524
Giải 4873244711794613
23675623947891278402
Giải 3 1248142222
Giải 2 13905
Giải 134081
Giải ĐB011869
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 4, 5, 8 5
1 2, 3, 7 6 9
2 2, 4, 4 7 5
3 1 8 1, 1, 4
4 9 4
Giải 870
Giải 7580
Giải 6076508496529
Giải 58523
Giải 4281758086746039
33150970064964649046
Giải 3 7649759789
Giải 2 26133
Giải 190598
Giải ĐB249874
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0
1 6 5, 7
2 3, 9 7 0, 4, 5
3 3, 9 8 0, 9
4 6, 6, 9 9 7, 8
Giải 805
Giải 7298
Giải 6461487258968
Giải 52510
Giải 4951901438186011
13762769965521739720
Giải 3 5013488428
Giải 2 52515
Giải 189432
Giải ĐB231866
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 1, 4, 5, 7 6 2, 6, 8
2 0, 5, 8 7
3 2, 4 8 1
4 9 0, 6, 8
Giải 893
Giải 7080
Giải 6798680571588
Giải 58753
Giải 4007161045383603
72948854442088074488
Giải 3 8264205291
Giải 2 13458
Giải 124787
Giải ĐB063036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 3, 7, 8
1 6 6
2 7
3 6 8 0, 0, 6, 7, 8, 8
4 2, 4, 8 9 1, 3
Giải 822
Giải 7665
Giải 6122269413532
Giải 53747
Giải 4475457358517727
57795350119568559387
Giải 3 4827883503
Giải 2 48018
Giải 186636
Giải ĐB834226
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 1, 8 6 5
2 2, 2, 6, 7 7 8
3 2, 6 8 5, 5, 7
4 1, 5, 7 9 5
Giải 831
Giải 7994
Giải 6722080257882
Giải 54040
Giải 4763560418817576
10935217043911441423
Giải 3 5083426451
Giải 2 07250
Giải 190152
Giải ĐB560146
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 1, 2, 6
1 4 6
2 0, 3, 5 7 6
3 1, 4, 5 8 2, 8
4 0, 6 9 4
Giải 883
Giải 7722
Giải 6436575325208
Giải 55407
Giải 4243994484379660
20817804072373489656
Giải 3 7299383836
Giải 2 97371
Giải 128458
Giải ĐB358145
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7, 8 5 6, 8
1 7 6 0, 5
2 2 7 1
3 2, 4, 6 8 3
4 3, 5 9 3, 9
Giải 868
Giải 7074
Giải 6787007188176
Giải 59230
Giải 4150345074381246
42183884663983766401
Giải 3 5013463161
Giải 2 27696
Giải 196599
Giải ĐB215188
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 8 6 1, 6, 8
2 7 0, 4, 6
3 0, 4, 4, 7 8 3, 8
4 3, 6 9 6, 9
Giải 851
Giải 7185
Giải 6037927540936
Giải 56324
Giải 4487045598481629
78787533685055213039
Giải 3 0417510372
Giải 2 08937
Giải 173847
Giải ĐB976738
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2, 4
1 6 8
2 4, 9 7 2, 5, 9
3 6, 7, 8, 9 8 4, 5, 7
4 7 9
Giải 811
Giải 7635
Giải 6729527086906
Giải 55367
Giải 4833827246919440
51641237759138055531
Giải 3 8441802556
Giải 2 76112
Giải 161416
Giải ĐB719540
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 6
1 1, 2, 6, 8 6 7, 9
2 7 5
3 1, 5 8 0, 2
4 0, 0, 1 9 5
Giải 887
Giải 7750
Giải 6443222008561
Giải 59754
Giải 4243517516694823
01767265658340160882
Giải 3 8615310705
Giải 2 72413
Giải 146667
Giải ĐB693866
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 5 5 0, 1, 3, 4
1 3 6 1, 5, 6, 6, 7, 7
2 3 7
3 2 8 2, 7
4 9
Giải 859
Giải 7860
Giải 6213438080709
Giải 51584
Giải 4691407009934435
69517256955447635528
Giải 3 2415134314
Giải 2 12901
Giải 118325
Giải ĐB117782
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8, 9 5 1, 9
1 4, 7 6 0
2 5, 8 7 6
3 4, 5 8 2, 4
4 0 9 5, 9
Giải 852
Giải 7427
Giải 6603807280954
Giải 53325
Giải 4349930267729106
23971809421246048335
Giải 3 5616832809
Giải 2 15498
Giải 132374
Giải ĐB376634
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 2, 4
1 6 0, 8
2 5, 7, 8 7 1, 4, 7
3 4, 5, 8 8
4 2 9 3, 8
Giải 882
Giải 7643
Giải 6269908253423
Giải 51997
Giải 4245428298739635
99055546385953192739
Giải 3 7645238065
Giải 2 04804
Giải 132704
Giải ĐB033323
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 2, 5
1 6 5
2 3, 3, 5 7
3 1, 5, 8, 9 8 2, 7
4 2, 3 9 7, 9
Giải 889
Giải 7569
Giải 6064861190163
Giải 59083
Giải 4190792893885471
10709668849339971667
Giải 3 0949231436
Giải 2 28094
Giải 109110
Giải ĐB171529
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 0, 9 6 3, 7, 9
2 9 7 1, 9
3 6, 8 8 3, 4, 9
4 8 9 2, 4, 9
Giải 863
Giải 7961
Giải 6706931504822
Giải 54337
Giải 4713403775879154
34631731414534446395
Giải 3 8142325287
Giải 2 70057
Giải 165619
Giải ĐB907299
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4, 7, 8
1 9 6 1, 3, 9
2 2, 3 7
3 1, 7 8 7
4 0, 1, 4 9 5, 9
Giải 850
Giải 7123
Giải 6751757969260
Giải 53103
Giải 4037322507660257
61790071894275161425
Giải 3 4539658517
Giải 2 18236
Giải 199606
Giải ĐB027714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 1, 7
1 4, 7, 7 6 0
2 3, 5 7 6
3 2, 6 8 9
4 9 0, 6, 6
Giải 859
Giải 7700
Giải 6064147022358
Giải 51197
Giải 4367751374227028
44046857831814800378
Giải 3 9729377276
Giải 2 19725
Giải 121133
Giải ĐB191230
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 8, 9
1 6
2 5, 8 7 5, 6, 8
3 0, 3 8 3
4 1, 2, 6, 8 9 3, 7
Giải 889
Giải 7307
Giải 6356523256867
Giải 59460
Giải 4205859894210667
67746173811310177402
Giải 3 2837452642
Giải 2 32849
Giải 164908
Giải ĐB446234
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7, 8 5
1 6 0, 5, 7, 7
2 5 7 4
3 4 8 1, 5, 9
4 2, 2, 6, 9 9
Giải 855
Giải 7598
Giải 6616117807955
Giải 59869
Giải 4843741793124433
81776211376832920635
Giải 3 4126765590
Giải 2 08258
Giải 156898
Giải ĐB486901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5, 5, 8
1 6 1, 7, 9
2 9 7 4, 6
3 1, 3, 5, 7 8 0
4 9 0, 8, 8
Giải 841
Giải 7582
Giải 6426586568808
Giải 52207
Giải 4091200499039522
41619409433989145550
Giải 3 9654876521
Giải 2 56670
Giải 168512
Giải ĐB173447
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0, 6
1 2, 9 6 5
2 0, 1, 2 7 0
3 8 2
4 1, 3, 7, 8 9 0, 1
Giải 890
Giải 7101
Giải 6697116525237
Giải 55578
Giải 4692356721379357
26824424923506647598
Giải 3 5845104824
Giải 2 80056
Giải 136886
Giải ĐB831036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 2, 6, 7
1 3 6 6
2 4, 4 7 1, 8
3 5, 6, 7 8 6
4 9 0, 2, 8
Giải 862
Giải 7295
Giải 6190193379032
Giải 52416
Giải 4995256143416564
85120789599569048931
Giải 3 1910497276
Giải 2 35062
Giải 121848
Giải ĐB285088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 9
1 6 6 2, 2, 4
2 0, 5 7 6
3 1, 2, 4, 7 8 8
4 8 9 0, 5
Giải 832
Giải 7197
Giải 6576520099215
Giải 50895
Giải 4775479090369490
45407670413842879059
Giải 3 6787740981
Giải 2 91562
Giải 177571
Giải ĐB816981
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 9 5 9
1 5 6 2, 5
2 8 7 1, 7
3 2 8 1, 1
4 1, 7 9 0, 5, 7
Giải 862
Giải 7200
Giải 6130661093766
Giải 51895
Giải 4170204513799660
95303069738682439324
Giải 3 0405017555
Giải 2 22634
Giải 180966
Giải ĐB758479
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6, 9 5 0, 5
1 6 0, 2, 6, 6
2 0, 4, 4 7 3, 9
3 4, 7 8
4 9 5
Giải 887
Giải 7991
Giải 6739031087812
Giải 52411
Giải 4752459554072781
00226671752428827583
Giải 3 8448005775
Giải 2 72326
Giải 125798
Giải ĐB573054
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 1, 2 6
2 6, 6 7 5, 5
3 8 0, 1, 3, 7, 8
4 0, 5 9 0, 1, 8
Giải 875
Giải 7323
Giải 6662571588945
Giải 51650
Giải 4609021079699278
59641299431502445722
Giải 3 4937985898
Giải 2 93081
Giải 179255
Giải ĐB110842
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 5, 8
1 6
2 2, 3, 4, 5 7 5, 8, 9
3 8 1
4 1, 2, 3, 5 9 6, 8
Giải 821
Giải 7858
Giải 6806712628153
Giải 53462
Giải 4734093930317769
52420058318378283780
Giải 3 7722839519
Giải 2 20683
Giải 168528
Giải ĐB560402
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5 3, 8
1 9 6 2, 2, 7, 9
2 0, 1, 8, 8 7
3 1 8 0, 2, 3
4 9
Giải 898
Giải 7265
Giải 6420923209566
Giải 52979
Giải 4715342521607443
77314045575807081899
Giải 3 4724608002
Giải 2 93001
Giải 187382
Giải ĐB405165
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 9 5 7
1 4, 6 6 5, 5, 6
2 0 7 0, 9
3 4 8 2
4 3, 6 9 8, 9
Giải 818
Giải 7142
Giải 6558112420178
Giải 59040
Giải 4668888954133889
95513074632361293534
Giải 3 2275897006
Giải 2 46902
Giải 142723
Giải ĐB357187
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 8
1 2, 3, 8 6 3
2 3 7 8
3 4 8 1, 7, 8, 9
4 0, 1, 2, 2 9
Giải 862
Giải 7187
Giải 6880345997517
Giải 52638
Giải 4154171997698714
53657317998420749279
Giải 3 4350180851
Giải 2 41816
Giải 153723
Giải ĐB791049
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7 5 1, 7
1 4, 6, 7, 7 6 2
2 3 7 6, 9
3 8 8 7
4 9 9 9, 9
Giải 830
Giải 7197
Giải 6123098429878
Giải 52499
Giải 4586755898291470
93139417316855336793
Giải 3 0414759744
Giải 2 63150
Giải 113439
Giải ĐB272987
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3
1 6
2 7 0, 5, 8
3 0, 0, 1, 9, 9 8 2, 7
4 2, 4, 7 9 3, 7, 9
Giải 842
Giải 7645
Giải 6634803797252
Giải 58487
Giải 4274549867618985
82326851579729722998
Giải 3 8855289755
Giải 2 82912
Giải 140100
Giải ĐB524918
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 2, 4, 5, 7
1 2, 8 6
2 6 7 6, 9
3 8 5, 7
4 2, 5, 8 9 7, 8
Giải 877
Giải 7814
Giải 6288582511247
Giải 57563
Giải 4852512046459508
37279571164831795377
Giải 3 7577498920
Giải 2 41332
Giải 126834
Giải ĐB771779
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 1
1 4, 6, 7 6 3, 4
2 0 7 4, 7, 7, 9, 9
3 2, 4 8 5
4 7 9
Giải 856
Giải 7787
Giải 6478434659940
Giải 59812
Giải 4396169082277287
81937652894111030363
Giải 3 1791786895
Giải 2 26907
Giải 115336
Giải ĐB373403
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 6
1 0, 2, 6, 7 6 3, 5
2 2 7
3 6, 7 8 4, 7, 7, 9
4 0 9 5
Giải 882
Giải 7364
Giải 6711557975827
Giải 56987
Giải 4938015710112593
15572040373872518175
Giải 3 8164339426
Giải 2 87148
Giải 166435
Giải ĐB440850
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 0
1 5 6 4
2 5, 6, 7 7 2, 5
3 5, 7 8 2, 7
4 3, 8 9 3, 7
Giải 860
Giải 7788
Giải 6443339083514
Giải 51760
Giải 4500405013036379
53833664384494790833
Giải 3 7229972862
Giải 2 82488
Giải 155861
Giải ĐB665654
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 4 6 0, 0, 1, 2
2 7 9
3 0, 3, 3, 3, 8 8 8, 8
4 0, 7 9 9
Giải 805
Giải 7676
Giải 6129650578895
Giải 56713
Giải 4331827687132028
08638362458339033303
Giải 3 0249815680
Giải 2 55000
Giải 147830
Giải ĐB579734
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 7
1 3 6
2 8 7 1, 6
3 0, 4, 8 8 0, 2
4 5 9 0, 5, 6, 8
Giải 850
Giải 7466
Giải 6161193903228
Giải 51272
Giải 4207796155707914
25100886421833669350
Giải 3 8720043851
Giải 2 16454
Giải 145848
Giải ĐB334906
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5 0, 0, 1, 4, 7
1 1, 4 6 6
2 8 7 2, 9
3 6 8
4 2, 8 9 0
Giải 818
Giải 7409
Giải 6103864875596
Giải 59590
Giải 4075807264381754
38289802897405101873
Giải 3 7818184770
Giải 2 26862
Giải 128589
Giải ĐB141606
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 1, 4
1 8 6 2
2 7 0, 3
3 8 8 0, 1, 7, 9, 9, 9
4 3 9 0, 6
Giải 857
Giải 7640
Giải 6451768028866
Giải 50573
Giải 4001144633335890
08668430441119462787
Giải 3 6262049237
Giải 2 92196
Giải 134359
Giải ĐB577299
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7, 9
1 4, 7 6 6, 8
2 0 7 3
3 3, 7 8 7
4 0, 4 9 0, 4, 6, 9
Giải 861
Giải 7806
Giải 6871400261678
Giải 55683
Giải 4680723715896391
00778298300599204037
Giải 3 2753233860
Giải 2 85992
Giải 157577
Giải ĐB168076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 8
1 4 6 0, 1
2 6 7 2, 6, 7, 8, 8
3 0, 2, 7 8 3
4 9 1, 2, 2
Giải 852
Giải 7387
Giải 6698955520083
Giải 55894
Giải 4436152277426364
29817080351702985617
Giải 3 4594080861
Giải 2 33440
Giải 185243
Giải ĐB235490
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 2
1 5, 7, 7 6 1, 4
2 9 7 4
3 5 8 3, 7, 9
4 0, 0, 3 9 0, 4
Giải 855
Giải 7390
Giải 6398763490929
Giải 54934
Giải 4685210953643685
65256715234574274117
Giải 3 1462322613
Giải 2 60416
Giải 173708
Giải ĐB260023
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 6
1 3, 6, 7 6
2 1, 3, 3, 3, 9 7
3 4, 6 8 5, 7
4 2, 9 9 0
Giải 862
Giải 7758
Giải 6716679403409
Giải 53379
Giải 4459018238271048
58602874084903817039
Giải 3 4679309625
Giải 2 61629
Giải 161245
Giải ĐB503155
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8, 9 5 5, 8
1 6 2, 6
2 5, 9 7 9
3 8, 9 8 2
4 0, 5, 8 9 3
Giải 802
Giải 7446
Giải 6650482296711
Giải 59999
Giải 4858650380116439
35682798830963403238
Giải 3 8700309850
Giải 2 47438
Giải 170802
Giải ĐB422435
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 3, 4 5 0
1 1 6 5
2 9 7
3 4, 5, 8, 8, 9 8 2, 3
4 6 9 9
Giải 811
Giải 7336
Giải 6577627173993
Giải 52975
Giải 4080414683194498
15305739076035411098
Giải 3 9055536288
Giải 2 89142
Giải 148742
Giải ĐB860270
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4, 5
1 1, 7 6
2 7 0, 5, 6
3 1, 6 8 8
4 1, 2, 2 9 3, 8, 8
Giải 802
Giải 7093
Giải 6882591352453
Giải 56492
Giải 4156289301925311
14890127308907217110
Giải 3 7798971783
Giải 2 00778
Giải 142159
Giải ĐB019035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 9
1 0, 1, 9 6
2 5, 8 7 2, 8
3 0, 5, 5 8 3, 9
4 9 0, 2, 3
Giải 898
Giải 7885
Giải 6958718505055
Giải 59823
Giải 4207345260495536
57305106122882735656
Giải 3 1774802609
Giải 2 33119
Giải 113496
Giải ĐB172727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 0, 5, 6
1 2, 9 6
2 3, 7, 7 7
3 4, 6 8 5, 7
4 8 9 6, 8
Giải 866
Giải 7055
Giải 6684650297096
Giải 58189
Giải 4534594625003096
89496805164908101218
Giải 3 7153216806
Giải 2 13958
Giải 186521
Giải ĐB669266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 5, 8, 9
1 6, 8 6 6, 6
2 1, 9 7
3 2 8 1, 9
4 6 9 6, 6, 6
Giải 855
Giải 7255
Giải 6497500231958
Giải 58538
Giải 4760668541004078
88552760672728984130
Giải 3 6720880491
Giải 2 97092
Giải 155356
Giải ĐB074509
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 2, 5, 5, 6, 8
1 0 6 6, 7
2 3 7 5, 8
3 0, 8 8 9
4 9 1, 2
Giải 895
Giải 7688
Giải 6105687637366
Giải 55274
Giải 4608080169044607
58595292078770490127
Giải 3 2678505959
Giải 2 03226
Giải 189174
Giải ĐB005553
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 7, 8 5 3, 6, 9
1 6 3, 6
2 6, 7 7 4, 4
3 8 5, 8
4 9 0, 5, 5
Giải 827
Giải 7874
Giải 6510806075060
Giải 56105
Giải 4092198665939644
28639514169325522430
Giải 3 9521403284
Giải 2 65082
Giải 169902
Giải ĐB134232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7, 8 5 5, 9
1 4, 6, 9 6 0
2 7 7 4
3 0, 2, 9 8 2, 4
4 4 9
Giải 876
Giải 7662
Giải 6017081211524
Giải 56734
Giải 4277357667876694
60997540716818327611
Giải 3 4776110874
Giải 2 84541
Giải 151503
Giải ĐB273677
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 1 6 1, 2
2 1, 4 7 0, 1, 4, 6, 7, 8
3 4, 5 8 3
4 1 9 4, 7
Giải 840
Giải 7918
Giải 6162913944019
Giải 58102
Giải 4374573778696909
98430554269848394543
Giải 3 6933084813
Giải 2 90441
Giải 191904
Giải ĐB702542
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5 7
1 3, 8, 9 6
2 6, 9 7
3 0, 0 8 3, 6
4 0, 1, 2, 3 9 4
Giải 870
Giải 7347
Giải 6759456416745
Giải 51560
Giải 4037152971875673
31781462383800960675
Giải 3 8599118989
Giải 2 93623
Giải 186091
Giải ĐB452523
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 5, 8 6 0
2 3, 3 7 0, 3, 5
3 8 8 1, 9
4 1, 5, 7 9 1, 1, 4
Giải 873
Giải 7581
Giải 6434856417183
Giải 55953
Giải 4261759986475486
55421450866219649709
Giải 3 6705900587
Giải 2 83860
Giải 121762
Giải ĐB794871
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 9
1 6 0, 2, 4
2 1 7 1, 3, 5
3 8 1, 3, 6, 6, 7
4 1, 8 9 6
Giải 880
Giải 7757
Giải 6865879087171
Giải 54518
Giải 4897817194487351
47650488645587212257
Giải 3 6560607642
Giải 2 10116
Giải 109813
Giải ĐB358405
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 8 5 0, 1, 7, 7, 8
1 3, 6, 8 6 4
2 7 1, 2
3 8 0, 1
4 2, 4 9
Giải 839
Giải 7631
Giải 6836883570881
Giải 58500
Giải 4412476002677766
69595772752537628110
Giải 3 9960069395
Giải 2 88468
Giải 104483
Giải ĐB271627
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 7
1 0 6 6, 8, 8
2 6, 7 7 5, 6
3 1, 9 8 1, 3
4 7 9 5, 5
Giải 832
Giải 7065
Giải 6755864616842
Giải 57193
Giải 4059935344448080
89559168882374412345
Giải 3 0512077404
Giải 2 07745
Giải 113499
Giải ĐB279699
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8, 9
1 6 1, 5
2 0 7
3 2 8 0, 8
4 2, 4, 4, 5, 5 9 3, 3, 9, 9
Giải 888
Giải 7578
Giải 6065382173411
Giải 59476
Giải 4489019334149473
45969166244164962305
Giải 3 3659928637
Giải 2 07366
Giải 139181
Giải ĐB967014
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 3
1 1, 4, 7 6 6, 9
2 4 7 3, 6, 8
3 7 8 1, 8
4 1, 9 9 9
Giải 823
Giải 7051
Giải 6948774295204
Giải 55429
Giải 4473933311803615
74589143232888246133
Giải 3 8912309534
Giải 2 94053
Giải 107564
Giải ĐB754727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 3
1 5, 8 6 4
2 3, 3, 3, 7, 9, 9 7
3 3, 4 8 2, 7, 9
4 9 3
Giải 858
Giải 7878
Giải 6042426779986
Giải 57060
Giải 4535324752075556
96869873086913970362
Giải 3 1788318917
Giải 2 40792
Giải 129567
Giải ĐB465677
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6, 8
1 7 6 0, 2, 7, 9
2 0, 4 7 7, 7, 8
3 2, 9 8 3, 6
4 9 2
Giải 847
Giải 7936
Giải 6433791579717
Giải 52057
Giải 4183866768242362
49623383845522585462
Giải 3 3835380031
Giải 2 55120
Giải 198479
Giải ĐB665134
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 7
1 7 6 2, 2
2 0, 3, 5 7 9
3 1, 4, 6, 7 8 2, 4, 6
4 7 9
Giải 858
Giải 7116
Giải 6701806310273
Giải 50888
Giải 4868448880864573
68574009255504380738
Giải 3 6420211858
Giải 2 80246
Giải 171959
Giải ĐB330623
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 8, 8, 9
1 6, 8 6
2 3, 5 7 3, 3, 4
3 1, 8 8 8
4 3, 4, 6 9
Giải 867
Giải 7378
Giải 6821523956818
Giải 56016
Giải 4971955333536745
01728941803222879952
Giải 3 2753292249
Giải 2 73849
Giải 158974
Giải ĐB399042
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 5, 6, 8 6 7
2 8, 8 7 4, 8
3 2, 5 8 0
4 2, 5, 9, 9 9 5, 5
Giải 814
Giải 7587
Giải 6777446824037
Giải 58988
Giải 4800617180578083
30816878717927831606
Giải 3 0728372510
Giải 2 91159
Giải 125704
Giải ĐB780398
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 9
1 0, 4, 6 6 1
2 7 1, 4, 8
3 7 8 2, 3, 3, 7, 8
4 9 8
Giải 801
Giải 7958
Giải 6311897466665
Giải 55388
Giải 4815526428488010
52758570442130618921
Giải 3 5212356397
Giải 2 41860
Giải 155607
Giải ĐB768660
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7 5 2, 8, 8
1 0, 8 6 0, 0, 5
2 1, 3 7
3 8 4, 8
4 4, 6 9 7
Giải 857
Giải 7450
Giải 6676504252746
Giải 59570
Giải 4109888398301297
72980385641718201094
Giải 3 8791361747
Giải 2 89016
Giải 182351
Giải ĐB300918
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 7
1 3, 6, 8 6 4, 5
2 5 7 0
3 8 0, 2, 3, 8
4 6, 7 9 4, 7
Giải 872
Giải 7414
Giải 6531366597378
Giải 58499
Giải 4869231025401021
46504544332709628749
Giải 3 8273422464
Giải 2 28713
Giải 193445
Giải ĐB703964
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 9
1 3, 3, 4 6 4, 4
2 1, 3 7 2, 8
3 3, 4 8
4 5, 9 9 6, 9
Giải 855
Giải 7553
Giải 6707028057844
Giải 59703
Giải 4474750036558517
30241062641789184578
Giải 3 7648561289
Giải 2 35319
Giải 183494
Giải ĐB766901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 3, 5
1 7, 9 6 4, 5
2 7 0, 5, 8
3 8 5, 9
4 1, 4 9 1, 4
Giải 820
Giải 7567
Giải 6880401104539
Giải 50915
Giải 4832981749442861
69569208903741323234
Giải 3 7031179502
Giải 2 18210
Giải 121769
Giải ĐB512493
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5
1 0, 0, 1, 3, 5 6 1, 7, 9, 9
2 0 7
3 4, 9 8
4 9 0, 3, 4, 8
Giải 898
Giải 7350
Giải 6441186678636
Giải 54587
Giải 4756844825313469
83434062421166207586
Giải 3 4532649968
Giải 2 09161
Giải 162182
Giải ĐB349463
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3
1 1 6 1, 2, 3, 7, 8, 9
2 6 7
3 4, 6 8 2, 4, 6, 7
4 2 9 8
Giải 807
Giải 7529
Giải 6481474678528
Giải 51153
Giải 4787506317055958
73882980272841125924
Giải 3 1885637466
Giải 2 52972
Giải 151832
Giải ĐB782357
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 3, 6, 7, 8
1 1, 4 6 6, 7
2 4, 7, 8, 9 7 0, 2
3 2 8 2
4 9
Giải 862
Giải 7337
Giải 6275184312391
Giải 51030
Giải 4230350914761045
50186306304966209885
Giải 3 5909786114
Giải 2 10955
Giải 145577
Giải ĐB151903
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 5
1 4 6 2, 2
2 7 7
3 0, 0, 1, 5, 7 8 5, 6
4 5, 7 9 1, 7
Giải 878
Giải 7101
Giải 6173006665508
Giải 57284
Giải 4859387798543247
61726258009371825803
Giải 3 4373953306
Giải 2 35560
Giải 129005
Giải ĐB899197
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 5, 6, 8 5
1 8 6 0, 6
2 6 7 8
3 0, 8, 9 8 4, 5
4 7 9 7
Giải 812
Giải 7806
Giải 6074045978222
Giải 53408
Giải 4808704585176716
00431088506879253923
Giải 3 5010710445
Giải 2 35749
Giải 102927
Giải ĐB851276
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8 5 0, 1
1 2, 6 6
2 2, 3, 7 7 0, 6
3 1 8
4 0, 5, 9 9 2, 7
Giải 807
Giải 7851
Giải 6222367137394
Giải 54799
Giải 4001681870348937
76458738468693929490
Giải 3 0693512792
Giải 2 49582
Giải 125426
Giải ĐB222768
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 8
1 3 6 8, 8
2 3, 6 7
3 5, 7, 9 8 2
4 6 9 0, 2, 4, 9
Giải 889
Giải 7782
Giải 6311308996300
Giải 53153
Giải 4353557155043516
90425364897796974066
Giải 3 1616260390
Giải 2 48739
Giải 148056
Giải ĐB300934
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 3, 5, 6
1 3, 6 6 2, 6, 9
2 5 7
3 4, 9 8 2, 9, 9
4 9 0, 9
Giải 807
Giải 7562
Giải 6220189238017
Giải 51288
Giải 4702974856170387
18852215326478663674
Giải 3 7434140209
Giải 2 65438
Giải 179603
Giải ĐB206256
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7, 9 5 2, 6
1 7 6 1, 2
2 3 7 4
3 2, 8 8 6, 7, 8
4 1 9 7
Giải 834
Giải 7319
Giải 6465637051883
Giải 56344
Giải 4069331224359305
51160848304591429551
Giải 3 9547270882
Giải 2 10552
Giải 137109
Giải ĐB092834
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 9 5 1, 2, 6
1 4, 9 6 0
2 7 2
3 0, 3, 4, 4 8 2, 3
4 3, 4 9
Giải 803
Giải 7783
Giải 6553084498540
Giải 51727
Giải 4309175477640542
25258802198187161957
Giải 3 9748877217
Giải 2 24157
Giải 101699
Giải ĐB974518
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7, 7, 8
1 7, 7, 8, 9 6
2 7 7 1, 6
3 0 8 3, 8
4 0, 2, 9 9 9
Giải 834
Giải 7497
Giải 6660479409625
Giải 55640
Giải 4350165901739228
38569798181744306854
Giải 3 4313319033
Giải 2 58847
Giải 126831
Giải ĐB766683
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4
1 6, 7, 8 6 9
2 5, 8 7
3 1, 3, 3, 4 8 3
4 0, 0, 3, 7 9 7
Giải 841
Giải 7990
Giải 6837145967844
Giải 51456
Giải 4965778945684962
10834584058499905182
Giải 3 4065657257
Giải 2 43164
Giải 111384
Giải ĐB964626
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6, 6, 6, 7
1 6 2, 4
2 6 7 1, 7
3 4 8 2, 4
4 1, 4 9 0, 6, 9
Giải 894
Giải 7848
Giải 6221234913811
Giải 55015
Giải 4129616693232407
10472798676482481643
Giải 3 2921953730
Giải 2 82713
Giải 151161
Giải ĐB149826
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 1, 2, 3, 5, 9 6 1, 1, 7
2 4, 6 7 2
3 0, 2 8
4 3, 8 9 1, 4
Giải 855
Giải 7706
Giải 6465931533561
Giải 53517
Giải 4067523025626666
76202079574464307739
Giải 3 0003263827
Giải 2 86832
Giải 149281
Giải ĐB847646
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2, 3, 5, 6, 7, 9
1 7 6 1, 6
2 7 7
3 2, 2, 9 8 1
4 3, 6 9
Giải 809
Giải 7655
Giải 6558919510477
Giải 58726
Giải 4020298048122514
54057982390330933999
Giải 3 4397764617
Giải 2 05305
Giải 147058
Giải ĐB556077
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9, 9 5 1, 5, 7, 8
1 4, 7 6
2 6, 9 7 7, 7, 7
3 9 8 1, 9
4 9 9
Giải 880
Giải 7653
Giải 6937957124894
Giải 59351
Giải 4966608111898697
63717744999128996939
Giải 3 5852836347
Giải 2 26921
Giải 119774
Giải ĐB643764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3
1 2, 7, 8 6 0, 4
2 1, 8 7 4, 9
3 9 8 0, 9
4 7 9 4, 7, 9
Giải 847
Giải 7351
Giải 6359454652928
Giải 57217
Giải 4615012852149785
68390404418844580162
Giải 3 9677753990
Giải 2 18334
Giải 104660
Giải ĐB530101
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 1
1 7 6 0, 2, 5
2 1, 8 7 7
3 4 8 5
4 1, 5, 7 9 0, 0, 4
Giải 801
Giải 7002
Giải 6440529796906
Giải 53395
Giải 4424430702802467
28017586771314097774
Giải 3 5436022919
Giải 2 72248
Giải 130250
Giải ĐB988633
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 6 5 0
1 7, 9 6 0, 7
2 8 7 4, 7, 9
3 3 8
4 0, 3, 8 9 5
Giải 808
Giải 7076
Giải 6163941166439
Giải 53748
Giải 4370916153903036
07038093401198038005
Giải 3 1701022011
Giải 2 81558
Giải 123081
Giải ĐB109421
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 8
1 0, 1, 6 6
2 1 7 6
3 6, 8, 9, 9, 9 8 0, 1
4 0, 8 9 1
Giải 825
Giải 7324
Giải 6988542799067
Giải 59357
Giải 4139160497096036
58569843615488540847
Giải 3 8343920622
Giải 2 57856
Giải 175504
Giải ĐB121133
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6, 7
1 6 6 1, 7, 9
2 2, 4, 5 7 0, 9
3 3, 6, 9 8 5, 5
4 7 9
Giải 812
Giải 7235
Giải 6429961346281
Giải 53766
Giải 4588207531937667
30873010328874817320
Giải 3 0939389881
Giải 2 50202
Giải 188868
Giải ĐB911869
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 2, 9 6 6, 7, 8, 9
2 0, 0 7 3
3 2, 4, 5 8 1, 1
4 8 9 3, 9
Giải 849
Giải 7125
Giải 6091905560573
Giải 59893
Giải 4197130608702421
79429148132696503499
Giải 3 9502933137
Giải 2 58547
Giải 179017
Giải ĐB558955
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 6
1 3, 3, 7, 9 6 5
2 1, 5, 9, 9 7 3
3 7 8 7
4 7, 9 9 3, 9
Giải 882
Giải 7852
Giải 6175022054602
Giải 52228
Giải 4137026083234286
88394641239862963654
Giải 3 7945844862
Giải 2 85905
Giải 107369
Giải ĐB124440
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 5 5 0, 2, 4, 8
1 6 2, 9
2 3, 8, 9 7
3 2 8 2, 6
4 0 9 4
Giải 841
Giải 7596
Giải 6095779713325
Giải 52402
Giải 4817905126282767
13735411269267388126
Giải 3 2314254168
Giải 2 27421
Giải 169505
Giải ĐB587491
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 7
1 6 2, 7, 8
2 1, 5, 6, 6 7 1, 3
3 5 8
4 1, 2 9 0, 1, 6
Giải 858
Giải 7731
Giải 6648178411681
Giải 50979
Giải 4150113863790526
60000275773514208230
Giải 3 9079936245
Giải 2 77195
Giải 191225
Giải ĐB050004
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 8
1 1 6
2 5, 6 7 7, 9
3 0, 1, 7 8 1, 1
4 1, 2, 5 9 5, 9
Giải 864
Giải 7285
Giải 6871409826149
Giải 56832
Giải 4409845262640169
95505555762466898936
Giải 3 9174885452
Giải 2 17593
Giải 188147
Giải ĐB200028
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2
1 4 6 4, 8, 9
2 6, 8 7 6
3 2, 6 8 2, 4, 5
4 7, 8, 9 9 3
Giải 806
Giải 7625
Giải 6861334060046
Giải 54017
Giải 4066445445777669
53367203939078017146
Giải 3 5833377002
Giải 2 52628
Giải 186630
Giải ĐB987655
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 6 5 5, 7
1 3, 7 6 7, 9
2 5, 8 7
3 0, 3 8 0
4 4, 6, 6 9 3
Giải 852
Giải 7918
Giải 6535620878507
Giải 58263
Giải 4204553262863117
37879058077900287667
Giải 3 5727648512
Giải 2 16424
Giải 152380
Giải ĐB230047
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 7 5 2, 5, 6
1 2, 7, 8 6 3, 7
2 4, 8 7 6, 9
3 8 0, 7
4 7 9
Giải 829
Giải 7472
Giải 6849831115318
Giải 53455
Giải 4554976088082562
90523015695777859070
Giải 3 8044506065
Giải 2 20327
Giải 178310
Giải ĐB720666
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 1, 8 6 2, 5, 6, 9
2 3, 7, 9 7 0, 2, 8
3 8 0
4 5 9 7, 8
Giải 866
Giải 7017
Giải 6191505928581
Giải 51674
Giải 4402774286873274
00174984973437393859
Giải 3 3351918694
Giải 2 43909
Giải 165824
Giải ĐB856896
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 5, 7, 9 6 6, 8
2 4 7 3, 4, 4, 4, 7
3 8 1
4 9 2, 4, 6, 7
Giải 872
Giải 7582
Giải 6241696553838
Giải 55326
Giải 4171637088030120
39654571083024477733
Giải 3 1442809271
Giải 2 52849
Giải 133290
Giải ĐB700811
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4, 5
1 1, 6 6 3
2 0, 6, 8 7 1, 2
3 3, 8 8 0, 2
4 4, 9 9 0
Giải 813
Giải 7222
Giải 6792282588070
Giải 56060
Giải 4566033003931745
11038260526544446904
Giải 3 4940538871
Giải 2 30827
Giải 153940
Giải ĐB000242
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 2, 8
1 3 6 0
2 2, 2, 7 7 0, 1
3 8, 9 8
4 0, 2, 4, 5 9
Giải 820
Giải 7348
Giải 6168891858566
Giải 51971
Giải 4943560876684679
11656126077429672099
Giải 3 8858915148
Giải 2 01236
Giải 126978
Giải ĐB720347
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6, 6
1 6 6, 6
2 0 7 1, 8, 9
3 6 8 5, 8, 9
4 7, 8, 8 9 6, 9
Giải 893
Giải 7226
Giải 6746628299973
Giải 55391
Giải 4158500407290605
92477071033821601260
Giải 3 6436314119
Giải 2 89463
Giải 138879
Giải ĐB239928
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 0
1 6, 9 6 0, 3, 3, 6
2 6, 8, 9 7 2, 3, 7, 9
3 8
4 9 1, 3
Giải 810
Giải 7079
Giải 6812649821444
Giải 53787
Giải 4576215840477502
10383461430487445204
Giải 3 9173152549
Giải 2 63453
Giải 134353
Giải ĐB651576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 4 5 3, 3
1 0 6
2 1, 6 7 4, 6, 9
3 1 8 2, 3, 7
4 3, 4, 9 9
Giải 836
Giải 7395
Giải 6690557445574
Giải 57841
Giải 4530418402359387
80323145845118339224
Giải 3 4049336648
Giải 2 74322
Giải 126241
Giải ĐB851931
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 6
2 2, 3, 3, 4 7 4
3 1, 6 8 3, 4, 7
4 1, 1, 1, 4, 8 9 3, 5
Giải 866
Giải 7557
Giải 6717192306777
Giải 50266
Giải 4724564826081509
00562935582513924904
Giải 3 7530141671
Giải 2 34627
Giải 142607
Giải ĐB716542
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7, 9 5 6, 7, 8
1 6 0, 2, 6, 6
2 7 7 1, 1, 7
3 0, 9 8
4 2 9
Giải 812
Giải 7818
Giải 6219246681367
Giải 58511
Giải 4902937681736790
99710616780093312816
Giải 3 3016848539
Giải 2 64363
Giải 112063
Giải ĐB888407
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 0, 1, 2, 6, 7, 8 6 3, 3, 7, 8, 8
2 7 8
3 3, 9 8
4 9 0, 2, 3
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDN theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Đồng Nai trực tiếp

XSDN 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đồng Nai có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,