XSBTH 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/5 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/5
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBTH> XSBTH 40 ngày
Giải 832
Giải 7279
Giải 6810451593122
Giải 50233
Giải 4750497853678546
12924180356114456559
Giải 3 9142214227
Giải 2 02819
Giải 138186
Giải ĐB676628
Soi cầu Bình Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9, 9
1 9 6
2 2, 2, 4, 7, 8 7 9
3 2, 3, 5, 6 8 6
4 4, 6, 9 9
XSBTH 30 ngày
 
 
Giải 864
Giải 7550
Giải 6191050834179
Giải 51416
Giải 4856093197442304
61726824839009728723
Giải 3 9163317830
Giải 2 50064
Giải 145165
Giải ĐB001084
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 0
1 0, 6 6 4, 4, 5
2 3, 6 7 4, 9
3 0, 3 8 3, 3, 4
4 9 7
XSBTH 90 ngày
Giải 856
Giải 7607
Giải 6444052860799
Giải 58409
Giải 4542694739334054
78530780316190420461
Giải 3 1172785350
Giải 2 26721
Giải 130239
Giải ĐB773364
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 0, 4, 6
1 6 1, 4, 9
2 1, 7 7
3 0, 1, 9 8 6
4 0 9 3, 9
XSBTH 100 ngày
Giải 878
Giải 7875
Giải 6995776425401
Giải 57121
Giải 4538881602144386
96623280290754234219
Giải 3 5723084764
Giải 2 93838
Giải 100057
Giải ĐB179433
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7, 7
1 9 6 4
2 1, 1, 3, 9 7 5, 8
3 0, 3, 8 8 6, 8
4 2, 2 9
XSBTH 200 ngày
Giải 832
Giải 7977
Giải 6432328687530
Giải 56704
Giải 4552830992466226
35568974959687796584
Giải 3 2070995268
Giải 2 67879
Giải 162931
Giải ĐB026380
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5
1 6 8, 8, 8
2 3, 4, 6 7 7, 7, 9
3 0, 1, 2 8 0, 3, 4
4 9 5
XSBTH 300 ngày
Giải 827
Giải 7683
Giải 6797362018631
Giải 58082
Giải 4701001292466356
27272621107266241592
Giải 3 2550930716
Giải 2 86043
Giải 129299
Giải ĐB134358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 6, 8
1 0, 6 6 2
2 4, 7 7 2, 3
3 1 8 2, 3
4 3 9 2, 9
XSBTH 10 ngày
Giải 800
Giải 7669
Giải 6020661145822
Giải 58682
Giải 4605204385179420
44585847747514643425
Giải 3 5040055097
Giải 2 85576
Giải 181313
Giải ĐB553973
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5 1
1 3, 4 6 9
2 0, 0, 2, 5 7 3, 4, 6
3 8 2, 5
4 6 9 7
XSBTH 20 ngày
Giải 821
Giải 7191
Giải 6506251840776
Giải 54461
Giải 4700740482045288
97208317955030325312
Giải 3 7808097303
Giải 2 42203
Giải 103028
Giải ĐB483319
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 3, 8 5
1 2, 9 6 1, 2
2 0, 1, 8 7 4, 6
3 8 0, 4, 8
4 9 1, 5
XSBTH 40 ngày
Giải 813
Giải 7508
Giải 6219373930332
Giải 53410
Giải 4642291368732079
00117841726741424438
Giải 3 2870318208
Giải 2 15514
Giải 165872
Giải ĐB252065
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 8 5
1 0, 3, 4, 4, 7 6 5
2 9 7 2, 2, 9
3 2, 8 8 7
4 9 3, 3
XSBTH 50 ngày
Giải 811
Giải 7134
Giải 6547547065131
Giải 53953
Giải 4532029526747400
93265694716390717801
Giải 3 2616084704
Giải 2 58566
Giải 105148
Giải ĐB208737
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 4, 6, 7 5 3
1 1 6 0, 5, 6, 7
2 7 1, 5
3 1, 4, 7 8
4 8 9
XSBTH 60 ngày
Giải 854
Giải 7123
Giải 6618545063020
Giải 55378
Giải 4977570652930891
07412804429212338036
Giải 3 5195949806
Giải 2 84095
Giải 191714
Giải ĐB378409
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 9 5 4, 7, 9
1 2, 4 6
2 0, 3, 3, 9 7 8
3 6 8 5
4 2 9 1, 5
XSBTH 500 ngày
Giải 811
Giải 7572
Giải 6125944156129
Giải 59392
Giải 4898300860661843
63048724548922986723
Giải 3 4331859090
Giải 2 04734
Giải 154436
Giải ĐB833642
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 9
1 1, 5, 8 6
2 3, 9, 9 7 2
3 0, 4, 6 8
4 2, 3, 8 9 0, 2
XSBTH 1 ngày
Giải 871
Giải 7431
Giải 6091763085861
Giải 56886
Giải 4079684022450235
70842947198744242477
Giải 3 0048345028
Giải 2 07700
Giải 148218
Giải ĐB171510
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5
1 0, 7, 8, 9 6 1, 8
2 4, 8 7 1, 7
3 1, 5 8 3, 6
4 2, 2 9
XSBTH 2 ngày
Giải 873
Giải 7267
Giải 6128072361292
Giải 58003
Giải 4907505115835890
81861815329942517342
Giải 3 4156310409
Giải 2 40327
Giải 153477
Giải ĐB764175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 0, 8
1 6 1, 3, 7
2 5, 7 7 3, 5, 7
3 2, 6 8 0
4 2 9 0, 2
XSBTH 3 ngày
Giải 834
Giải 7478
Giải 6157674792161
Giải 53721
Giải 4418820119332686
89778073539158778193
Giải 3 7990022396
Giải 2 59364
Giải 118051
Giải ĐB831043
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 3
1 6 1, 4
2 1 7 6, 8, 8, 9
3 4 8 2, 6, 7
4 3 9 3, 3, 6
XSBTH 4 ngày
Giải 808
Giải 7738
Giải 6913837812073
Giải 56273
Giải 4546063407061606
44151779422350326216
Giải 3 2304756472
Giải 2 98608
Giải 128150
Giải ĐB110946
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 6, 8, 8 5 0, 1
1 6 6
2 7 0, 2, 3, 3
3 8, 8 8 1
4 2, 6, 7 9
XSBTH 5 ngày
Giải 848
Giải 7371
Giải 6905854480772
Giải 53652
Giải 4920564318013839
37739224701517199405
Giải 3 2137947390
Giải 2 18490
Giải 160233
Giải ĐB398050
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2, 6, 8
1 6
2 7 0, 1, 1, 2, 9
3 3, 9, 9 8 0
4 8, 8 9 0, 0
XSBTH 6 ngày
Giải 873
Giải 7653
Giải 6483339447101
Giải 53820
Giải 4839961112245205
91240663913756210874
Giải 3 7015290511
Giải 2 37036
Giải 141009
Giải ĐB089436
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 9 5 2, 3
1 1 6 2
2 0, 2 7 3, 4
3 3, 6, 6 8
4 0, 4 9 1, 6
XSBTH 7 ngày
Giải 839
Giải 7139
Giải 6982346100772
Giải 55050
Giải 4998788841790693
05724044999162021551
Giải 3 7639016613
Giải 2 21082
Giải 145605
Giải ĐB487423
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 1
1 0, 3, 7 6
2 0, 3, 3, 4 7 2, 8
3 9, 9 8 2
4 9 0, 3, 9
XSBTH 1000 ngày
Giải 863
Giải 7516
Giải 6917551162717
Giải 58931
Giải 4930343735373645
88505381316626321161
Giải 3 5436170423
Giải 2 84488
Giải 163387
Giải ĐB461875
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 6, 6, 7 6 1, 1, 3, 3
2 3 7 5, 5
3 1, 1, 4 8 7, 8
4 5 9
Giải 895
Giải 7152
Giải 6594191735656
Giải 56041
Giải 4136491929056692
87940270635008791262
Giải 3 8777889631
Giải 2 72699
Giải 195764
Giải ĐB521804
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 6
1 6 2, 3, 4
2 7 3, 8
3 1 8 7
4 0, 1, 1, 9 9 0, 2, 5, 9
Giải 887
Giải 7076
Giải 6344515776116
Giải 56801
Giải 4562633413321225
02892185249757441171
Giải 3 6803293716
Giải 2 91881
Giải 170045
Giải ĐB057647
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 6, 6 6 3
2 4, 5 7 1, 4, 6, 7
3 2, 3 8 1, 7
4 5, 5, 7 9 2
Giải 879
Giải 7235
Giải 6471451624272
Giải 58128
Giải 4505293089980469
28624823346134509445
Giải 3 1791756126
Giải 2 25102
Giải 144098
Giải ĐB646578
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 4, 7 6 2, 9
2 4, 6, 8, 9 7 2, 8, 9
3 4, 5 8
4 5, 5 9 8, 9
Giải 876
Giải 7527
Giải 6428163353326
Giải 51687
Giải 4634823144227926
90284274268441994589
Giải 3 1750397388
Giải 2 79964
Giải 106090
Giải ĐB389053
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 9 6 4
2 6, 6, 6, 7 7 6
3 5 8 1, 2, 4, 7, 8, 9
4 2 9 0
Giải 817
Giải 7311
Giải 6501973661047
Giải 53666
Giải 4601011330547661
63342036857321464122
Giải 3 9543337917
Giải 2 04051
Giải 100610
Giải ĐB909255
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 1, 5
1 0, 1, 4, 7, 7, 9 6 1, 6, 6
2 2 7
3 3 8 5
4 2, 7 9
Giải 882
Giải 7624
Giải 6560067023555
Giải 57621
Giải 4591462129181951
23927060705555508617
Giải 3 8087142030
Giải 2 87815
Giải 145059
Giải ĐB917173
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1, 5, 5, 9
1 5, 7 6
2 1, 4, 7 7 0, 1, 3
3 0 8 2
4 6 9 1
Giải 873
Giải 7916
Giải 6535342758964
Giải 52067
Giải 4244241993299051
60032174178528422070
Giải 3 8421410524
Giải 2 14010
Giải 165192
Giải ĐB111468
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3
1 0, 4, 6, 7 6 4, 7, 8
2 4, 4 7 0, 3, 5
3 2, 2 8 4
4 9 2
Giải 884
Giải 7543
Giải 6519934870079
Giải 56490
Giải 4035631025724034
96851806803561859392
Giải 3 1588187159
Giải 2 51074
Giải 138264
Giải ĐB092098
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7, 9
1 8 6 3, 4
2 7 4, 9
3 4 8 0, 1, 4, 7
4 3 9 0, 2, 8, 9
Giải 865
Giải 7714
Giải 6901456876499
Giải 52715
Giải 4045248651633837
10196869077266419838
Giải 3 0074588353
Giải 2 12990
Giải 158061
Giải ĐB199178
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 4, 4, 5, 6 6 1, 4, 5
2 4 7 8
3 7, 8 8 7
4 5 9 0, 6, 9
Giải 885
Giải 7042
Giải 6737678518614
Giải 53063
Giải 4262712735721351
93354673808839232612
Giải 3 0530367104
Giải 2 40524
Giải 149803
Giải ĐB604114
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4 5 1, 1, 4, 7
1 2, 4, 4 6 3
2 4 7 1, 6
3 8 0, 5
4 2 9 2
Giải 802
Giải 7042
Giải 6709009995531
Giải 57324
Giải 4519466372626053
49724596315816064822
Giải 3 8337858503
Giải 2 31945
Giải 137648
Giải ĐB232218
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 3
1 8 6 0
2 2, 4, 4, 6 7 8
3 1, 1 8
4 2, 5, 6, 8 9 0, 9
Giải 824
Giải 7381
Giải 6637277134220
Giải 58927
Giải 4836136111069726
73211091338676128201
Giải 3 8484190396
Giải 2 37062
Giải 190567
Giải ĐB236644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 0, 1, 3, 3 6 1, 2, 7
2 0, 4, 6, 7 7 2
3 3 8 1
4 1, 4 9 6
Giải 871
Giải 7067
Giải 6223685233389
Giải 51433
Giải 4727465478980656
55474550666430929255
Giải 3 9481318518
Giải 2 04352
Giải 198848
Giải ĐB640135
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 5, 6
1 3, 8 6 6, 7
2 3 7 1, 4
3 3, 5, 6 8 9, 9
4 6, 8 9
Giải 851
Giải 7663
Giải 6196674941834
Giải 58215
Giải 4207580933829254
20193111774020002117
Giải 3 4268228558
Giải 2 73710
Giải 173287
Giải ĐB378042
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 4, 8, 8
1 0, 5, 7 6 3, 6
2 7 7
3 4, 8 8 2, 7
4 2 9 3, 4
Giải 856
Giải 7866
Giải 6037851862573
Giải 56812
Giải 4573402509142352
55681762266911679809
Giải 3 5945613097
Giải 2 70775
Giải 176594
Giải ĐB036672
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 6, 6
1 2, 6 6 6
2 6 7 2, 3, 5, 8
3 8 1, 6
4 0 9 1, 4, 7
Giải 814
Giải 7021
Giải 6455814894136
Giải 57684
Giải 4557250420476375
27455190831383177540
Giải 3 9465612668
Giải 2 59095
Giải 178766
Giải ĐB440134
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 6, 8
1 4 6 6, 8
2 1, 5 7 5
3 1, 4, 6 8 3, 4, 9
4 0 9 5
Giải 897
Giải 7134
Giải 6207475466206
Giải 55321
Giải 4242292333520815
07801449569953205917
Giải 3 1138518593
Giải 2 44057
Giải 155452
Giải ĐB751294
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 2, 6, 7
1 5, 7 6
2 1, 9 7 4
3 2, 4, 5 8 5
4 6 9 3, 4, 7
Giải 813
Giải 7168
Giải 6854411807083
Giải 58392
Giải 4898256109668710
83014177770906172903
Giải 3 2476996566
Giải 2 14981
Giải 102681
Giải ĐB409565
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 3, 4 6 1, 5, 6, 8, 9
2 5 7 7
3 8 0, 1, 1, 3
4 4 9 2, 6
Giải 893
Giải 7651
Giải 6653147194793
Giải 59813
Giải 4668153099551951
10526993048522886623
Giải 3 1543105232
Giải 2 57832
Giải 199337
Giải ĐB590547
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 1
1 3, 5, 9 6
2 3, 6, 8 7
3 1, 1, 2, 2, 7 8
4 7 9 3, 3, 5
Giải 898
Giải 7864
Giải 6979725792433
Giải 52767
Giải 4767862016529084
96573185258664012962
Giải 3 8980291620
Giải 2 13753
Giải 123227
Giải ĐB054219
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 9 6 2, 4, 5, 7
2 0, 5, 7 7 3, 9
3 3 8 4, 6
4 0 9 7, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBTH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Bình Thuận trực tiếp

XSBTH 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Thuận có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,