XSBTH 20 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/5 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/5
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBTH> XSBTH 20 ngày
Giải 832
Giải 7279
Giải 6810451593122
Giải 50233
Giải 4750497853678546
12924180356114456559
Giải 3 9142214227
Giải 2 02819
Giải 138186
Giải ĐB676628
Soi cầu Bình Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9, 9
1 9 6
2 2, 2, 4, 7, 8 7 9
3 2, 3, 5, 6 8 6
4 4, 6, 9 9
XSBTH 30 ngày
 
 
Giải 864
Giải 7550
Giải 6191050834179
Giải 51416
Giải 4856093197442304
61726824839009728723
Giải 3 9163317830
Giải 2 50064
Giải 145165
Giải ĐB001084
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 0
1 0, 6 6 4, 4, 5
2 3, 6 7 4, 9
3 0, 3 8 3, 3, 4
4 9 7
XSBTH 90 ngày
Giải 856
Giải 7607
Giải 6444052860799
Giải 58409
Giải 4542694739334054
78530780316190420461
Giải 3 1172785350
Giải 2 26721
Giải 130239
Giải ĐB773364
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 0, 4, 6
1 6 1, 4, 9
2 1, 7 7
3 0, 1, 9 8 6
4 0 9 3, 9
XSBTH 100 ngày
Giải 878
Giải 7875
Giải 6995776425401
Giải 57121
Giải 4538881602144386
96623280290754234219
Giải 3 5723084764
Giải 2 93838
Giải 100057
Giải ĐB179433
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7, 7
1 9 6 4
2 1, 1, 3, 9 7 5, 8
3 0, 3, 8 8 6, 8
4 2, 2 9
XSBTH 200 ngày
Giải 832
Giải 7977
Giải 6432328687530
Giải 56704
Giải 4552830992466226
35568974959687796584
Giải 3 2070995268
Giải 2 67879
Giải 162931
Giải ĐB026380
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5
1 6 8, 8, 8
2 3, 4, 6 7 7, 7, 9
3 0, 1, 2 8 0, 3, 4
4 9 5
XSBTH 300 ngày
Giải 827
Giải 7683
Giải 6797362018631
Giải 58082
Giải 4701001292466356
27272621107266241592
Giải 3 2550930716
Giải 2 86043
Giải 129299
Giải ĐB134358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 6, 8
1 0, 6 6 2
2 4, 7 7 2, 3
3 1 8 2, 3
4 3 9 2, 9
XSBTH 10 ngày
Giải 800
Giải 7669
Giải 6020661145822
Giải 58682
Giải 4605204385179420
44585847747514643425
Giải 3 5040055097
Giải 2 85576
Giải 181313
Giải ĐB553973
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5 1
1 3, 4 6 9
2 0, 0, 2, 5 7 3, 4, 6
3 8 2, 5
4 6 9 7
XSBTH 20 ngày
Giải 821
Giải 7191
Giải 6506251840776
Giải 54461
Giải 4700740482045288
97208317955030325312
Giải 3 7808097303
Giải 2 42203
Giải 103028
Giải ĐB483319
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 3, 8 5
1 2, 9 6 1, 2
2 0, 1, 8 7 4, 6
3 8 0, 4, 8
4 9 1, 5
XSBTH 40 ngày
Giải 813
Giải 7508
Giải 6219373930332
Giải 53410
Giải 4642291368732079
00117841726741424438
Giải 3 2870318208
Giải 2 15514
Giải 165872
Giải ĐB252065
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 8 5
1 0, 3, 4, 4, 7 6 5
2 9 7 2, 2, 9
3 2, 8 8 7
4 9 3, 3
XSBTH 50 ngày
Giải 811
Giải 7134
Giải 6547547065131
Giải 53953
Giải 4532029526747400
93265694716390717801
Giải 3 2616084704
Giải 2 58566
Giải 105148
Giải ĐB208737
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 4, 6, 7 5 3
1 1 6 0, 5, 6, 7
2 7 1, 5
3 1, 4, 7 8
4 8 9
XSBTH 60 ngày
Giải 854
Giải 7123
Giải 6618545063020
Giải 55378
Giải 4977570652930891
07412804429212338036
Giải 3 5195949806
Giải 2 84095
Giải 191714
Giải ĐB378409
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 9 5 4, 7, 9
1 2, 4 6
2 0, 3, 3, 9 7 8
3 6 8 5
4 2 9 1, 5
XSBTH 500 ngày
Giải 811
Giải 7572
Giải 6125944156129
Giải 59392
Giải 4898300860661843
63048724548922986723
Giải 3 4331859090
Giải 2 04734
Giải 154436
Giải ĐB833642
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 9
1 1, 5, 8 6
2 3, 9, 9 7 2
3 0, 4, 6 8
4 2, 3, 8 9 0, 2
XSBTH 1 ngày
Giải 871
Giải 7431
Giải 6091763085861
Giải 56886
Giải 4079684022450235
70842947198744242477
Giải 3 0048345028
Giải 2 07700
Giải 148218
Giải ĐB171510
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5
1 0, 7, 8, 9 6 1, 8
2 4, 8 7 1, 7
3 1, 5 8 3, 6
4 2, 2 9
XSBTH 2 ngày
Giải 873
Giải 7267
Giải 6128072361292
Giải 58003
Giải 4907505115835890
81861815329942517342
Giải 3 4156310409
Giải 2 40327
Giải 153477
Giải ĐB764175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 0, 8
1 6 1, 3, 7
2 5, 7 7 3, 5, 7
3 2, 6 8 0
4 2 9 0, 2
XSBTH 3 ngày
Giải 834
Giải 7478
Giải 6157674792161
Giải 53721
Giải 4418820119332686
89778073539158778193
Giải 3 7990022396
Giải 2 59364
Giải 118051
Giải ĐB831043
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 3
1 6 1, 4
2 1 7 6, 8, 8, 9
3 4 8 2, 6, 7
4 3 9 3, 3, 6
XSBTH 4 ngày
Giải 808
Giải 7738
Giải 6913837812073
Giải 56273
Giải 4546063407061606
44151779422350326216
Giải 3 2304756472
Giải 2 98608
Giải 128150
Giải ĐB110946
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 6, 8, 8 5 0, 1
1 6 6
2 7 0, 2, 3, 3
3 8, 8 8 1
4 2, 6, 7 9
XSBTH 5 ngày
Giải 848
Giải 7371
Giải 6905854480772
Giải 53652
Giải 4920564318013839
37739224701517199405
Giải 3 2137947390
Giải 2 18490
Giải 160233
Giải ĐB398050
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2, 6, 8
1 6
2 7 0, 1, 1, 2, 9
3 3, 9, 9 8 0
4 8, 8 9 0, 0
XSBTH 6 ngày
Giải 873
Giải 7653
Giải 6483339447101
Giải 53820
Giải 4839961112245205
91240663913756210874
Giải 3 7015290511
Giải 2 37036
Giải 141009
Giải ĐB089436
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 9 5 2, 3
1 1 6 2
2 0, 2 7 3, 4
3 3, 6, 6 8
4 0, 4 9 1, 6
XSBTH 7 ngày
Giải 839
Giải 7139
Giải 6982346100772
Giải 55050
Giải 4998788841790693
05724044999162021551
Giải 3 7639016613
Giải 2 21082
Giải 145605
Giải ĐB487423
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 1
1 0, 3, 7 6
2 0, 3, 3, 4 7 2, 8
3 9, 9 8 2
4 9 0, 3, 9
XSBTH 1000 ngày
Giải 863
Giải 7516
Giải 6917551162717
Giải 58931
Giải 4930343735373645
88505381316626321161
Giải 3 5436170423
Giải 2 84488
Giải 163387
Giải ĐB461875
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 6, 6, 7 6 1, 1, 3, 3
2 3 7 5, 5
3 1, 1, 4 8 7, 8
4 5 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBTH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Bình Thuận trực tiếp

XSBTH 20 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Thuận có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,