XSBP 90 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBP> XSBP 90 ngày
Giải 879
Giải 7816
Giải 6668774908413
Giải 55559
Giải 4488687277631013
84062658388370447197
Giải 3 3433719070
Giải 2 61173
Giải 139052
Giải ĐB911899
Soi cầu Bình Phước
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 9
1 3, 3, 6 6 2, 8
2 7 0, 3, 6, 9
3 7, 8 8 7
4 9 0, 7, 9
XSBP 30 ngày
 
 
Giải 872
Giải 7368
Giải 6105184990462
Giải 57636
Giải 4549631001905527
62704401649876895100
Giải 3 8287188716
Giải 2 35705
Giải 121360
Giải ĐB338795
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 1
1 6, 9 6 0, 2, 3, 4, 8, 8
2 7 7 1, 2
3 6 8
4 9 5, 9
XSBP 90 ngày
Giải 803
Giải 7721
Giải 6417946797367
Giải 59597
Giải 4046751710744168
51508556430153151330
Giải 3 9525706364
Giải 2 35665
Giải 127606
Giải ĐB766671
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 7
1 6 4, 5, 7, 8
2 1 7 1, 5, 9, 9
3 0, 1 8
4 3 9 7
XSBP 100 ngày
Giải 810
Giải 7662
Giải 6053166692335
Giải 51341
Giải 4291067626320182
08970618088005191742
Giải 3 7004712872
Giải 2 92067
Giải 102439
Giải ĐB479937
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 1
1 0 6 2, 3, 7, 9
2 7 0, 2
3 1, 5, 7, 9 8 2
4 1, 2, 7 9
XSBP 200 ngày
Giải 851
Giải 7077
Giải 6874099096898
Giải 51539
Giải 4562183547975861
36616395310787502078
Giải 3 6981486546
Giải 2 11666
Giải 181175
Giải ĐB940395
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 4, 6, 8 6 1, 6
2 7 5, 5, 7, 8, 9
3 1, 9 8
4 0, 6 9 5, 8
XSBP 300 ngày
Giải 854
Giải 7859
Giải 6434761569574
Giải 59868
Giải 4879962864285912
73482889537341249814
Giải 3 9206679570
Giải 2 75762
Giải 184363
Giải ĐB111359
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 6, 9, 9
1 2, 2, 4 6 2, 3, 6, 8
2 7 0, 4
3 8 2
4 2, 7 9 6
XSBP 10 ngày
Giải 853
Giải 7329
Giải 6259739256979
Giải 57565
Giải 4933687269546686
88233487722427758979
Giải 3 1379941955
Giải 2 41420
Giải 175736
Giải ĐB279102
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 5
1 6 5, 8
2 0, 5, 9 7 2, 7, 9, 9
3 3, 6 8 6
4 9 5, 7, 9
XSBP 20 ngày
Giải 801
Giải 7052
Giải 6638524520350
Giải 58404
Giải 4394383438104570
88385035984611696524
Giải 3 1366826433
Giải 2 51706
Giải 193070
Giải ĐB056888
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6 5 0, 2, 2
1 6 6 8
2 4 7 0, 0
3 3, 8 8 1, 5, 5, 8
4 9 8
XSBP 40 ngày
Giải 803
Giải 7335
Giải 6576011501754
Giải 56561
Giải 4566181486718481
68416974396338944460
Giải 3 3497164743
Giải 2 89537
Giải 134246
Giải ĐB029267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 4
1 6, 8 6 0, 0, 1, 7, 7
2 7 1
3 5, 7, 9 8 1, 9
4 3, 6 9
XSBP 50 ngày
Giải 840
Giải 7604
Giải 6336867978994
Giải 56442
Giải 4609492427091863
72144188801752631890
Giải 3 8133044869
Giải 2 74862
Giải 180931
Giải ĐB284420
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 2, 3, 8, 9
2 0, 6 7 0
3 0, 1 8 0
4 0, 2, 4, 9 9 0, 4, 7
XSBP 60 ngày
Giải 877
Giải 7057
Giải 6384015945189
Giải 50055
Giải 4200380493382583
35036103326516222929
Giải 3 4227535486
Giải 2 22490
Giải 174296
Giải ĐB317633
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 6 2
2 9 7 5, 7
3 2, 3, 3, 6, 8 8 3, 6, 9
4 0 9 0, 4, 6
XSBP 500 ngày
Giải 893
Giải 7454
Giải 6922059684125
Giải 54864
Giải 4426589485580331
25921248351312603291
Giải 3 7815602480
Giải 2 01077
Giải 179309
Giải ĐB448719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 5, 6, 8
1 9 6 4, 8
2 0, 1, 5, 6 7 7
3 1, 5 8 0
4 9 1, 3
XSBP 1 ngày
Giải 869
Giải 7875
Giải 6701300273089
Giải 58225
Giải 4947946499544507
54264757465059876142
Giải 3 9362382183
Giải 2 82883
Giải 120992
Giải ĐB172692
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 3 6 4, 9
2 3, 5, 7 7 5
3 8 3, 3, 9
4 2, 6 9 2, 2, 4, 5, 8
XSBP 2 ngày
Giải 820
Giải 7616
Giải 6242901598632
Giải 53760
Giải 4201123766374894
09589812951015388624
Giải 3 6989179156
Giải 2 21218
Giải 149126
Giải ĐB517325
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 6, 9
1 2, 6, 8 6 0, 3
2 0, 4, 5, 6, 9 7
3 2 8 9
4 9 1, 4, 5
XSBP 3 ngày
Giải 818
Giải 7385
Giải 6334369700506
Giải 54606
Giải 4928958234495657
25849846619283879274
Giải 3 9554862371
Giải 2 49391
Giải 182913
Giải ĐB804467
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 7
1 3, 8 6 1, 7
2 7 0, 1, 4
3 8 8 5
4 3, 4, 8, 9 9 1, 5
XSBP 4 ngày
Giải 872
Giải 7535
Giải 6019093112712
Giải 52845
Giải 4365143875534841
32066038469212684546
Giải 3 1015505885
Giải 2 49430
Giải 149392
Giải ĐB867511
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 1, 1, 2, 4 6 6
2 6 7 2
3 0, 5 8 5
4 1, 5, 6, 6 9 0, 2
XSBP 5 ngày
Giải 871
Giải 7223
Giải 6700616451614
Giải 51438
Giải 4350713038926051
36615102515077615867
Giải 3 2102510687
Giải 2 31072
Giải 155002
Giải ĐB071782
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 1
1 4, 5 6 7
2 3, 5 7 1, 1, 2, 6
3 8 8 2, 7, 9
4 5 9
XSBP 6 ngày
Giải 864
Giải 7825
Giải 6105056571416
Giải 57260
Giải 4248792872807035
23647694946432801976
Giải 3 4136816451
Giải 2 91093
Giải 176350
Giải ĐB211233
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 1, 7
1 6 6 0, 4, 8
2 5, 8, 8 7 6, 9
3 3, 5 8
4 7 9 3, 4
XSBP 7 ngày
Giải 874
Giải 7968
Giải 6660879502282
Giải 55630
Giải 4001950353639841
94486501720532332517
Giải 3 5322866643
Giải 2 36796
Giải 158083
Giải ĐB063764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0
1 7 6 4, 8
2 3, 8 7 2, 4
3 0, 6 8 2, 3, 6
4 1, 3 9 5, 6
XSBP 1000 ngày
Giải 886
Giải 7273
Giải 6979467627713
Giải 57817
Giải 4782271648361967
31307241824284494878
Giải 3 7782285757
Giải 2 05885
Giải 118255
Giải ĐB290156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 6, 7
1 3, 7 6 2, 7
2 2, 7 7 3, 8
3 8 2, 3, 5, 6
4 4 9 4
Giải 817
Giải 7930
Giải 6113138446542
Giải 57426
Giải 4259362108258797
93908191003307909637
Giải 3 9774527403
Giải 2 11140
Giải 123132
Giải ĐB097415
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 8 5
1 5, 7 6
2 6 7 9
3 0, 1, 2, 6, 7 8 2
4 0, 2, 4, 5 9 7
Giải 865
Giải 7869
Giải 6064278469829
Giải 56315
Giải 4331179263368878
21191279385540550182
Giải 3 7771393696
Giải 2 09340
Giải 165906
Giải ĐB504117
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5
1 3, 5, 7, 7 6 5, 9
2 9 7 8
3 3, 8 8 2
4 0, 2, 6 9 1, 6
Giải 867
Giải 7534
Giải 6328323427409
Giải 57883
Giải 4282895901591569
79663762710213560787
Giải 3 9639770022
Giải 2 97802
Giải 179242
Giải ĐB227867
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5
1 5 6 3, 7, 7, 9
2 2 7 1
3 4, 5 8 3, 3, 7, 9
4 2, 2 9 7
Giải 873
Giải 7947
Giải 6893270283593
Giải 59246
Giải 4787632248876789
79164232292777162494
Giải 3 2189071051
Giải 2 04322
Giải 120269
Giải ĐB298285
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 6 3, 4, 9
2 2, 8, 9 7 1, 3
3 2 8 5, 8, 9
4 6, 7 9 0, 3, 4
Giải 815
Giải 7698
Giải 6275061519163
Giải 54078
Giải 4321746085108112
20493900012519590552
Giải 3 2300020152
Giải 2 79727
Giải 116318
Giải ĐB728076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 0, 1, 1, 2, 2
1 2, 5, 8 6 3
2 7 7 4, 6, 8
3 8
4 9 3, 5, 8
Giải 854
Giải 7068
Giải 6830153895962
Giải 50470
Giải 4421497338853909
22118186481405423182
Giải 3 3176917645
Giải 2 13731
Giải 100910
Giải ĐB947492
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 4, 4
1 0, 8 6 2, 8, 9
2 7 0
3 1 8 2, 8, 9
4 5, 8, 9 9 2
Giải 874
Giải 7007
Giải 6738946784197
Giải 51290
Giải 4211111294928351
38291959372942468572
Giải 3 2630275264
Giải 2 48840
Giải 190328
Giải ĐB306581
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 1
1 1 6 4
2 4, 8 7 2, 4, 8
3 7 8 1, 9
4 0, 9 9 0, 1, 7
Giải 878
Giải 7795
Giải 6249709187106
Giải 51163
Giải 4652250568770618
36866679959935548448
Giải 3 8254042204
Giải 2 26720
Giải 139765
Giải ĐB954335
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 5
1 8, 8 6 3, 5, 6
2 0, 5 7 8
3 5 8 7
4 0, 8 9 5, 5, 7
Giải 857
Giải 7592
Giải 6150251403921
Giải 55211
Giải 4171521208956170
92048379447093866785
Giải 3 3817249788
Giải 2 67330
Giải 150690
Giải ĐB521110
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 7
1 0, 1 6
2 1 7 0, 2
3 0, 8 8 5, 8, 9
4 0, 4, 8 9 0, 2
Giải 809
Giải 7288
Giải 6954484951971
Giải 58456
Giải 4009817119024395
30108688816880819290
Giải 3 6555365654
Giải 2 38230
Giải 117091
Giải ĐB299394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8, 9 5 3, 4, 6
1 6
2 7 1
3 0 8 1, 1, 8
4 4 9 0, 0, 1, 4, 5, 5
Giải 889
Giải 7417
Giải 6766216595344
Giải 58423
Giải 4003230920361919
16513471154148312269
Giải 3 3818925925
Giải 2 16548
Giải 186901
Giải ĐB895073
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 9
1 3, 5, 7, 9 6 2, 9
2 3, 3, 5 7 3
3 8 3, 9, 9
4 4, 8 9
Giải 814
Giải 7815
Giải 6344519361175
Giải 53555
Giải 4449080218768828
09993565735977769506
Giải 3 9143784245
Giải 2 32874
Giải 118839
Giải ĐB758268
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 5
1 4, 5 6 8
2 8 7 3, 4, 5, 7
3 6, 7, 9 8 7
4 5, 5 9 3
Giải 805
Giải 7363
Giải 6145076694723
Giải 59604
Giải 4738810785035444
16899917685084054910
Giải 3 0571596131
Giải 2 28271
Giải 109932
Giải ĐB194060
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 0, 0
1 0, 5 6 0, 3, 8, 9
2 3 7 1
3 1, 2 8 1
4 0, 4 9 9
Giải 825
Giải 7534
Giải 6078670863883
Giải 59362
Giải 4621756092515351
21241596416467699726
Giải 3 9115905111
Giải 2 78804
Giải 150229
Giải ĐB832894
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 9
1 1 6 2
2 5, 5, 6, 9 7 5, 6
3 4 8 3, 6, 6
4 1, 1 9 4
Giải 833
Giải 7337
Giải 6413446686487
Giải 58193
Giải 4345151448949520
31004574794180617027
Giải 3 3345725676
Giải 2 39548
Giải 183560
Giải ĐB260764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 7
1 5 6 0, 4, 8
2 0, 7 7 6, 9
3 3, 4, 7 8 7, 9
4 8 9 3
Giải 879
Giải 7254
Giải 6870567417255
Giải 54396
Giải 4779342141219066
28443599586039773916
Giải 3 9042290662
Giải 2 43750
Giải 144289
Giải ĐB077541
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 4, 5, 8
1 2, 6 6 2, 6
2 2 7 9
3 4 8 9
4 1, 1, 3 9 6, 7
Giải 849
Giải 7900
Giải 6066657578880
Giải 55303
Giải 4124905242963801
06259743493926369254
Giải 3 2168009166
Giải 2 31457
Giải 100704
Giải ĐB835001
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 3, 4 5 4, 7, 7, 9
1 6 3, 6, 6
2 9 7
3 8 0, 0
4 9, 9 9 0
Giải 860
Giải 7877
Giải 6804231618882
Giải 58349
Giải 4919507909122516
98872845264521359202
Giải 3 5804187402
Giải 2 15456
Giải 107986
Giải ĐB461337
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0, 6
1 3, 6 6 0, 1
2 6 7 2, 7
3 7 8 2, 6
4 1, 2, 9 9 1
Giải 825
Giải 7756
Giải 6426322392942
Giải 52929
Giải 4984159316455141
83372338344246642522
Giải 3 0942050650
Giải 2 24574
Giải 174983
Giải ĐB968129
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 6
1 5 6 3, 4, 6
2 0, 2, 5, 9, 9 7 2, 4
3 4, 9 8 3
4 1, 2 9
Giải 830
Giải 7995
Giải 6369559943514
Giải 58209
Giải 4887945561558651
92362831284436051048
Giải 3 2806006712
Giải 2 50568
Giải 182051
Giải ĐB333938
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1, 1
1 2, 4, 5 6 0, 0, 2, 8
2 8 7
3 0, 8 8
4 8 9 4, 4, 5, 5
Giải 832
Giải 7272
Giải 6425221911571
Giải 51116
Giải 4520475136408593
62881568575119861178
Giải 3 9940938582
Giải 2 89425
Giải 187238
Giải ĐB856501
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 2, 7
1 6 6 4
2 5 7 1, 2, 8
3 2, 8 8 1, 2
4 7 9 1, 3, 8
Giải 855
Giải 7639
Giải 6599627576917
Giải 57673
Giải 4919524258133590
18654666220980240579
Giải 3 7051228717
Giải 2 01762
Giải 172392
Giải ĐB084418
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 4, 5, 7
1 2, 7, 7, 8 6 2
2 2 7 3, 9
3 9 8 1
4 9 0, 2, 6
Giải 857
Giải 7668
Giải 6626706284068
Giải 51286
Giải 4168591711241210
46654235269700498111
Giải 3 0385385464
Giải 2 93972
Giải 186715
Giải ĐB281019
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 4, 7, 9
1 0, 1, 2, 5, 9 6 4, 7, 8, 8
2 6, 8 7 2
3 8 6
4 9
Giải 891
Giải 7909
Giải 6748998016188
Giải 57354
Giải 4510574405419625
95014828531438855151
Giải 3 1106324235
Giải 2 06312
Giải 184127
Giải ĐB473083
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 1, 3, 4, 4, 7
1 2, 4 6 3
2 5, 7 7
3 5 8 3, 8, 8, 9
4 9 1
Giải 883
Giải 7409
Giải 6200412143308
Giải 53105
Giải 4238205127117210
23355674278231019260
Giải 3 7103724210
Giải 2 95239
Giải 145850
Giải ĐB564502
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 8, 9 5 0, 5
1 0, 0, 0, 4 6 0
2 0, 7 7 1
3 7, 9 8 3
4 9
Giải 832
Giải 7607
Giải 6908017452885
Giải 55653
Giải 4254156207226850
48071935392628644706
Giải 3 3688397461
Giải 2 89261
Giải 135432
Giải ĐB554461
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 3
1 5 6 1, 1, 1
2 7 1, 2
3 2, 2, 9 8 0, 3, 5, 6
4 5 9
Giải 848
Giải 7858
Giải 6017994774639
Giải 54325
Giải 4099546068100135
88618322456422375079
Giải 3 3625464150
Giải 2 22093
Giải 160686
Giải ĐB475175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4, 4, 8
1 8 6
2 3, 5 7 5, 7, 9, 9
3 5, 9 8 1, 6
4 5, 8 9 3
Giải 879
Giải 7333
Giải 6929897787347
Giải 58525
Giải 4972791352521878
64546591697864958849
Giải 3 5659818042
Giải 2 46861
Giải 137888
Giải ĐB871775
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 1, 9
2 5, 5 7 5, 8, 8, 9, 9
3 3 8 8
4 2, 6, 7, 9, 9 9 8, 8
Giải 854
Giải 7447
Giải 6827064290904
Giải 53136
Giải 4966238090913355
08854641081446791184
Giải 3 9354167091
Giải 2 67803
Giải 164432
Giải ĐB930598
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8, 9 5 4, 4, 5
1 6 7
2 3, 9 7 0
3 2, 6 8 4
4 1, 7 9 1, 8
Giải 836
Giải 7377
Giải 6869357155103
Giải 57250
Giải 4780523795867085
76377739694831130631
Giải 3 0943730345
Giải 2 99932
Giải 140091
Giải ĐB159503
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 0, 2, 8
1 1, 5 6 9
2 7 7, 7
3 1, 2, 6, 7 8 5
4 5 9 1, 3
Giải 816
Giải 7178
Giải 6557926031979
Giải 53834
Giải 4365650640282064
62990273138496614732
Giải 3 0056941324
Giải 2 00384
Giải 131762
Giải ĐB060842
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5
1 3, 6 6 2, 4, 5, 6, 9
2 4 7 8, 9, 9
3 2, 4 8 4
4 2 9 0
Giải 812
Giải 7131
Giải 6984311587804
Giải 56585
Giải 4524712222867622
72594760102896001451
Giải 3 1682007364
Giải 2 03548
Giải 148528
Giải ĐB482282
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 8
1 0, 2 6 0, 4
2 0, 2, 8, 8 7 1
3 1 8 2, 5
4 3, 8 9 4
Giải 890
Giải 7102
Giải 6899044404426
Giải 50955
Giải 4117784815121347
63437080016987775909
Giải 3 8488179400
Giải 2 45904
Giải 111487
Giải ĐB064949
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 4, 9 5 1, 5
1 6
2 6 7 7, 8
3 7 8 1, 7
4 0, 7, 9 9 0, 0
Giải 841
Giải 7694
Giải 6201091693260
Giải 53086
Giải 4050836961761209
35145027235701272605
Giải 3 1848303132
Giải 2 85647
Giải 141561
Giải ĐB499979
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5
1 0, 2, 7 6 0, 1, 9
2 3 7 9
3 2 8 3, 3, 6
4 1, 5, 7 9 4
Giải 805
Giải 7700
Giải 6645953382210
Giải 55389
Giải 4585407474213034
51526638998654032103
Giải 3 3667633499
Giải 2 02382
Giải 133911
Giải ĐB451359
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 9, 9
1 0, 1 6
2 6 7 6
3 4, 8 8 2, 9
4 0, 0, 2 9 9, 9
Giải 813
Giải 7292
Giải 6120298369913
Giải 58949
Giải 4155618197400493
71808989853212244349
Giải 3 1507913172
Giải 2 37703
Giải 137286
Giải ĐB406808
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8, 8 5
1 3, 3 6 1
2 2 7 2, 4, 9
3 6 8 5, 6
4 9, 9 9 2, 3
Giải 881
Giải 7185
Giải 6770677536561
Giải 51126
Giải 4289224467249320
69093631137887077182
Giải 3 5227945780
Giải 2 15579
Giải 139637
Giải ĐB489646
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3
1 3 6 1
2 0, 2, 6 7 0, 2, 9, 9
3 7 8 0, 1, 2, 5
4 6 9 3
Giải 837
Giải 7038
Giải 6758271297834
Giải 54944
Giải 4334549822698889
55733731691371391951
Giải 3 6675823081
Giải 2 62108
Giải 130118
Giải ĐB443531
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 4, 8
1 3, 8 6 9
2 6, 9 7
3 1, 3, 4, 7, 8 8 1, 2, 9
4 4 9
Giải 875
Giải 7729
Giải 6075973772600
Giải 52129
Giải 4426570163015883
55028769445338221745
Giải 3 6873490578
Giải 2 97936
Giải 100047
Giải ĐB868753
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 7, 9
1 6
2 8, 9, 9 7 5, 7, 8
3 0, 4, 6 8 2, 3
4 4, 5, 7 9
Giải 885
Giải 7207
Giải 6152428541523
Giải 52326
Giải 4359126070953978
13189569998524013264
Giải 3 4721149794
Giải 2 70590
Giải 113421
Giải ĐB988623
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 4
1 1, 2 6 4
2 1, 3, 3, 4, 6 7 8
3 8 5, 9
4 0 9 0, 4, 9
Giải 844
Giải 7360
Giải 6714346294304
Giải 54606
Giải 4075319947573265
03831597334774801856
Giải 3 0728780118
Giải 2 26793
Giải 119767
Giải ĐB106038
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 6
1 8 6 0, 5, 7
2 9 7 5
3 1, 1, 3, 8 8 7
4 3, 4, 8 9 3
Giải 895
Giải 7510
Giải 6160022169942
Giải 50268
Giải 4511541426102247
51525014785876354159
Giải 3 2024446588
Giải 2 57714
Giải 196638
Giải ĐB942562
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 9
1 0, 4, 6 6 1, 2, 3, 8
2 5 7 8
3 8 8 8
4 2, 4, 7 9 5
Giải 803
Giải 7701
Giải 6442366511344
Giải 52416
Giải 4489603186266246
30199163467009097272
Giải 3 1724740379
Giải 2 43903
Giải 159853
Giải ĐB301795
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3 5 1, 3
1 6 6 0, 2
2 3 7 2, 9
3 8
4 4, 6, 6, 7 9 0, 5, 9
Giải 879
Giải 7211
Giải 6567045790515
Giải 59644
Giải 4633297916784351
83305094201377696550
Giải 3 4104829323
Giải 2 10717
Giải 147282
Giải ĐB444500
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 0, 1
1 1, 5, 7 6 7
2 0, 3, 9 7 0, 6, 9, 9
3 8 2
4 4, 8 9
Giải 868
Giải 7665
Giải 6365079381263
Giải 55894
Giải 4790289316644290
80417447094532081656
Giải 3 4091608841
Giải 2 59464
Giải 154513
Giải ĐB235543
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 6
1 3, 6, 7 6 3, 4, 5, 6, 8
2 0, 8 7
3 8 8
4 1, 3 9 0, 4
Giải 895
Giải 7597
Giải 6521334515495
Giải 52301
Giải 4691195771688227
84625922892319519105
Giải 3 5443020232
Giải 2 82737
Giải 170735
Giải ĐB792253
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 1, 3
1 3, 6, 9 6
2 5, 7 7
3 0, 2, 5, 7 8 9
4 9 5, 5, 5, 7
Giải 819
Giải 7184
Giải 6063595906934
Giải 54829
Giải 4370453017924546
34041976204624708756
Giải 3 8368812998
Giải 2 40945
Giải 178794
Giải ĐB392380
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 9 6
2 0, 9 7 9
3 4, 5 8 0, 4, 8
4 1, 5, 5, 6, 7 9 0, 4, 8
Giải 805
Giải 7448
Giải 6460632864905
Giải 59977
Giải 4576345005437819
17243267469477844629
Giải 3 3820465910
Giải 2 36528
Giải 187025
Giải ĐB940535
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 6 5 4
1 0, 9 6
2 5, 8, 9 7 7, 8
3 4, 5 8 6
4 3, 6, 8 9
Giải 839
Giải 7319
Giải 6764398144580
Giải 57843
Giải 4002077408007321
77745698697941520420
Giải 3 7621494355
Giải 2 13990
Giải 184992
Giải ĐB664825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5
1 4, 4, 5, 9 6 9
2 0, 1, 5 7
3 9 8 0, 0
4 3, 3, 5 9 0, 2
Giải 808
Giải 7140
Giải 6046842441182
Giải 55984
Giải 4490532698338810
92058555174629129597
Giải 3 8827443789
Giải 2 10403
Giải 188976
Giải ĐB354025
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 3, 8
1 0, 7 6 8
2 5 7 4, 6
3 8 2, 3, 4, 9
4 0, 4 9 1, 7
Giải 807
Giải 7929
Giải 6179204278349
Giải 53465
Giải 4099931815695249
18655740943168030908
Giải 3 8327634908
Giải 2 90298
Giải 126943
Giải ĐB304275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8, 8 5 5, 6
1 6 5
2 7, 9 7 5, 6
3 8 0
4 3, 9, 9 9 2, 3, 4, 8
Giải 816
Giải 7695
Giải 6718927976403
Giải 51050
Giải 4122026855483468
09335072456651167887
Giải 3 2995937318
Giải 2 48793
Giải 178303
Giải ĐB853183
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3 5 0, 4, 9
1 1, 6, 8 6 8
2 7
3 5 8 3, 7, 9
4 5 9 3, 5, 7
Giải 820
Giải 7589
Giải 6661173426768
Giải 58598
Giải 4194486313042106
07061080334630763799
Giải 3 7523494900
Giải 2 26155
Giải 165043
Giải ĐB378091
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 7 5 5
1 1 6 1, 8
2 0 7
3 0, 3, 4 8 9
4 2, 3, 8 9 1, 8, 9
Giải 803
Giải 7889
Giải 6295157993120
Giải 54381
Giải 4841006046780768
42951888538061070352
Giải 3 5762810952
Giải 2 46107
Giải 148394
Giải ĐB286806
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6, 7 5 1, 1, 2, 2, 3
1 0 6 7, 8
2 0, 8 7
3 8 1, 9
4 9 4, 9
Giải 885
Giải 7320
Giải 6336876102873
Giải 52519
Giải 4938045406098371
53721440332586659432
Giải 3 7088476651
Giải 2 51194
Giải 163490
Giải ĐB871939
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1
1 0, 9 6 0, 6, 8
2 0, 1 7 1, 3
3 2, 3, 9 8 4, 5
4 9 0, 4
Giải 847
Giải 7314
Giải 6392862006577
Giải 57077
Giải 4606995891749562
12872206729359142767
Giải 3 4319827022
Giải 2 60098
Giải 110041
Giải ĐB893855
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5
1 4, 7 6 2, 7
2 2, 8 7 2, 2, 7, 7
3 8
4 1, 7 9 1, 8, 8, 9
Giải 843
Giải 7484
Giải 6518389002995
Giải 58670
Giải 4897127710063181
48406413389831129426
Giải 3 7706740966
Giải 2 49673
Giải 123078
Giải ĐB271021
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5
1 1, 2 6 6, 7
2 1, 6 7 0, 3, 8
3 8 8 1, 3, 4
4 3 9 5
Giải 879
Giải 7064
Giải 6971147886930
Giải 53768
Giải 4182193068284470
96503324774506860000
Giải 3 4539684914
Giải 2 26463
Giải 148635
Giải ĐB258792
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5
1 1, 4, 9 6 3, 4, 8, 8
2 7 0, 7, 9
3 0, 5 8 2, 8
4 9 2, 6
Giải 878
Giải 7452
Giải 6980441671418
Giải 50665
Giải 4937971608697744
76159807986467358853
Giải 3 6186624940
Giải 2 52773
Giải 168170
Giải ĐB908475
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 3, 9
1 8 6 5, 6, 7
2 7 0, 3, 3, 5, 8
3 8 6
4 0, 4 9 7, 8
Giải 822
Giải 7076
Giải 6009916022507
Giải 51401
Giải 4877619408551633
19575112774177752188
Giải 3 0386003159
Giải 2 72723
Giải 120773
Giải ĐB002556
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 6, 9
1 6 0, 1
2 2, 3 7 3, 5, 6, 7, 7
3 3 8 5, 8
4 9 9
Giải 809
Giải 7259
Giải 6091172889533
Giải 55104
Giải 4901736773009338
99712661425667155149
Giải 3 2077250435
Giải 2 96987
Giải 166515
Giải ĐB722368
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 9
1 1, 2, 5 6 8
2 7 1, 2, 3
3 0, 3, 5, 8 8 7, 8
4 2, 9 9
Giải 834
Giải 7987
Giải 6398106381618
Giải 58966
Giải 4879076206133668
32792320593440874607
Giải 3 9879785390
Giải 2 91296
Giải 102393
Giải ĐB046224
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7, 8 5 9
1 8 6 1, 6, 8
2 4 7
3 4, 8 8 1, 7
4 9 0, 2, 3, 6, 7
Giải 891
Giải 7235
Giải 6094098147751
Giải 58652
Giải 4056772366705229
03050428895915275740
Giải 3 2923028638
Giải 2 15320
Giải 157417
Giải ĐB255873
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 2, 2
1 4, 7 6 7
2 0, 9 7 3, 7
3 0, 5, 8 8 9
4 0, 0 9 1
Giải 863
Giải 7119
Giải 6203061772859
Giải 55163
Giải 4071813670581107
74060361279890980348
Giải 3 1168271256
Giải 2 66964
Giải 118399
Giải ĐB250607
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 9 5 6, 9
1 9 6 0, 3, 3, 4
2 7 7 7
3 0 8 1, 2
4 8 9 9
Giải 820
Giải 7931
Giải 6399963836750
Giải 51772
Giải 4463312084445981
37225408674599539611
Giải 3 5633237850
Giải 2 64611
Giải 192046
Giải ĐB325399
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0
1 1, 1 6 7
2 0, 5 7 2
3 1, 1, 2 8 1, 3
4 4, 6 9 5, 9, 9
Giải 893
Giải 7724
Giải 6998918624484
Giải 54755
Giải 4032799660088961
86461561531715843310
Giải 3 7007899975
Giải 2 79189
Giải 166825
Giải ĐB715083
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 5, 8
1 0 6 1, 1, 2
2 4, 5 7 5, 8, 9
3 8 3, 4, 9, 9
4 9 3
Giải 816
Giải 7238
Giải 6681475444579
Giải 58613
Giải 4682859004124119
19509005073061430183
Giải 3 2895819230
Giải 2 19753
Giải 184728
Giải ĐB268585
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 3, 8
1 3, 4, 4, 6, 9 6
2 8 7 9
3 0, 8 8 3, 5, 5
4 1, 4 9
Giải 893
Giải 7988
Giải 6566484329714
Giải 58396
Giải 4541301189052480
09904375919632949339
Giải 3 1796875301
Giải 2 75888
Giải 160884
Giải ĐB267657
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 7
1 4 6 4, 8
2 9 7
3 0, 2, 9 8 0, 4, 8, 8
4 9 0, 1, 3, 6
Giải 818
Giải 7308
Giải 6739985441052
Giải 53203
Giải 4170380235388518
43760370972847524203
Giải 3 2813280667
Giải 2 33961
Giải 193241
Giải ĐB781664
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 8 5 2, 3
1 8, 8 6 0, 1, 4, 7
2 7 5
3 2, 8 8
4 1, 4 9 7, 9
Giải 826
Giải 7461
Giải 6930669715841
Giải 54541
Giải 4114266527742632
87186119227260962442
Giải 3 6637038076
Giải 2 84212
Giải 149858
Giải ĐB803808
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 8
1 2 6 1
2 2, 6, 6 7 0, 1, 6, 7
3 2 8 6
4 1, 1, 2 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBP theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Bình Phước trực tiếp

XSBP 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Phước có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,