XSBP 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBP> XSBP 30 ngày
Giải 879
Giải 7816
Giải 6668774908413
Giải 55559
Giải 4488687277631013
84062658388370447197
Giải 3 3433719070
Giải 2 61173
Giải 139052
Giải ĐB911899
Soi cầu Bình Phước
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 9
1 3, 3, 6 6 2, 8
2 7 0, 3, 6, 9
3 7, 8 8 7
4 9 0, 7, 9
XSBP 30 ngày
 
 
Giải 872
Giải 7368
Giải 6105184990462
Giải 57636
Giải 4549631001905527
62704401649876895100
Giải 3 8287188716
Giải 2 35705
Giải 121360
Giải ĐB338795
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 1
1 6, 9 6 0, 2, 3, 4, 8, 8
2 7 7 1, 2
3 6 8
4 9 5, 9
XSBP 90 ngày
Giải 803
Giải 7721
Giải 6417946797367
Giải 59597
Giải 4046751710744168
51508556430153151330
Giải 3 9525706364
Giải 2 35665
Giải 127606
Giải ĐB766671
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 7
1 6 4, 5, 7, 8
2 1 7 1, 5, 9, 9
3 0, 1 8
4 3 9 7
XSBP 100 ngày
Giải 810
Giải 7662
Giải 6053166692335
Giải 51341
Giải 4291067626320182
08970618088005191742
Giải 3 7004712872
Giải 2 92067
Giải 102439
Giải ĐB479937
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 1
1 0 6 2, 3, 7, 9
2 7 0, 2
3 1, 5, 7, 9 8 2
4 1, 2, 7 9
XSBP 200 ngày
Giải 851
Giải 7077
Giải 6874099096898
Giải 51539
Giải 4562183547975861
36616395310787502078
Giải 3 6981486546
Giải 2 11666
Giải 181175
Giải ĐB940395
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 4, 6, 8 6 1, 6
2 7 5, 5, 7, 8, 9
3 1, 9 8
4 0, 6 9 5, 8
XSBP 300 ngày
Giải 854
Giải 7859
Giải 6434761569574
Giải 59868
Giải 4879962864285912
73482889537341249814
Giải 3 9206679570
Giải 2 75762
Giải 184363
Giải ĐB111359
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 6, 9, 9
1 2, 2, 4 6 2, 3, 6, 8
2 7 0, 4
3 8 2
4 2, 7 9 6
XSBP 10 ngày
Giải 853
Giải 7329
Giải 6259739256979
Giải 57565
Giải 4933687269546686
88233487722427758979
Giải 3 1379941955
Giải 2 41420
Giải 175736
Giải ĐB279102
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 5
1 6 5, 8
2 0, 5, 9 7 2, 7, 9, 9
3 3, 6 8 6
4 9 5, 7, 9
XSBP 20 ngày
Giải 801
Giải 7052
Giải 6638524520350
Giải 58404
Giải 4394383438104570
88385035984611696524
Giải 3 1366826433
Giải 2 51706
Giải 193070
Giải ĐB056888
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6 5 0, 2, 2
1 6 6 8
2 4 7 0, 0
3 3, 8 8 1, 5, 5, 8
4 9 8
XSBP 40 ngày
Giải 803
Giải 7335
Giải 6576011501754
Giải 56561
Giải 4566181486718481
68416974396338944460
Giải 3 3497164743
Giải 2 89537
Giải 134246
Giải ĐB029267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 4
1 6, 8 6 0, 0, 1, 7, 7
2 7 1
3 5, 7, 9 8 1, 9
4 3, 6 9
XSBP 50 ngày
Giải 840
Giải 7604
Giải 6336867978994
Giải 56442
Giải 4609492427091863
72144188801752631890
Giải 3 8133044869
Giải 2 74862
Giải 180931
Giải ĐB284420
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 2, 3, 8, 9
2 0, 6 7 0
3 0, 1 8 0
4 0, 2, 4, 9 9 0, 4, 7
XSBP 60 ngày
Giải 877
Giải 7057
Giải 6384015945189
Giải 50055
Giải 4200380493382583
35036103326516222929
Giải 3 4227535486
Giải 2 22490
Giải 174296
Giải ĐB317633
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 6 2
2 9 7 5, 7
3 2, 3, 3, 6, 8 8 3, 6, 9
4 0 9 0, 4, 6
XSBP 500 ngày
Giải 893
Giải 7454
Giải 6922059684125
Giải 54864
Giải 4426589485580331
25921248351312603291
Giải 3 7815602480
Giải 2 01077
Giải 179309
Giải ĐB448719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 5, 6, 8
1 9 6 4, 8
2 0, 1, 5, 6 7 7
3 1, 5 8 0
4 9 1, 3
XSBP 1 ngày
Giải 869
Giải 7875
Giải 6701300273089
Giải 58225
Giải 4947946499544507
54264757465059876142
Giải 3 9362382183
Giải 2 82883
Giải 120992
Giải ĐB172692
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 3 6 4, 9
2 3, 5, 7 7 5
3 8 3, 3, 9
4 2, 6 9 2, 2, 4, 5, 8
XSBP 2 ngày
Giải 820
Giải 7616
Giải 6242901598632
Giải 53760
Giải 4201123766374894
09589812951015388624
Giải 3 6989179156
Giải 2 21218
Giải 149126
Giải ĐB517325
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 6, 9
1 2, 6, 8 6 0, 3
2 0, 4, 5, 6, 9 7
3 2 8 9
4 9 1, 4, 5
XSBP 3 ngày
Giải 818
Giải 7385
Giải 6334369700506
Giải 54606
Giải 4928958234495657
25849846619283879274
Giải 3 9554862371
Giải 2 49391
Giải 182913
Giải ĐB804467
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 7
1 3, 8 6 1, 7
2 7 0, 1, 4
3 8 8 5
4 3, 4, 8, 9 9 1, 5
XSBP 4 ngày
Giải 872
Giải 7535
Giải 6019093112712
Giải 52845
Giải 4365143875534841
32066038469212684546
Giải 3 1015505885
Giải 2 49430
Giải 149392
Giải ĐB867511
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 1, 1, 2, 4 6 6
2 6 7 2
3 0, 5 8 5
4 1, 5, 6, 6 9 0, 2
XSBP 5 ngày
Giải 871
Giải 7223
Giải 6700616451614
Giải 51438
Giải 4350713038926051
36615102515077615867
Giải 3 2102510687
Giải 2 31072
Giải 155002
Giải ĐB071782
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 1
1 4, 5 6 7
2 3, 5 7 1, 1, 2, 6
3 8 8 2, 7, 9
4 5 9
XSBP 6 ngày
Giải 864
Giải 7825
Giải 6105056571416
Giải 57260
Giải 4248792872807035
23647694946432801976
Giải 3 4136816451
Giải 2 91093
Giải 176350
Giải ĐB211233
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 1, 7
1 6 6 0, 4, 8
2 5, 8, 8 7 6, 9
3 3, 5 8
4 7 9 3, 4
XSBP 7 ngày
Giải 874
Giải 7968
Giải 6660879502282
Giải 55630
Giải 4001950353639841
94486501720532332517
Giải 3 5322866643
Giải 2 36796
Giải 158083
Giải ĐB063764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0
1 7 6 4, 8
2 3, 8 7 2, 4
3 0, 6 8 2, 3, 6
4 1, 3 9 5, 6
XSBP 1000 ngày
Giải 886
Giải 7273
Giải 6979467627713
Giải 57817
Giải 4782271648361967
31307241824284494878
Giải 3 7782285757
Giải 2 05885
Giải 118255
Giải ĐB290156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 6, 7
1 3, 7 6 2, 7
2 2, 7 7 3, 8
3 8 2, 3, 5, 6
4 4 9 4
Giải 817
Giải 7930
Giải 6113138446542
Giải 57426
Giải 4259362108258797
93908191003307909637
Giải 3 9774527403
Giải 2 11140
Giải 123132
Giải ĐB097415
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 8 5
1 5, 7 6
2 6 7 9
3 0, 1, 2, 6, 7 8 2
4 0, 2, 4, 5 9 7
Giải 865
Giải 7869
Giải 6064278469829
Giải 56315
Giải 4331179263368878
21191279385540550182
Giải 3 7771393696
Giải 2 09340
Giải 165906
Giải ĐB504117
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5
1 3, 5, 7, 7 6 5, 9
2 9 7 8
3 3, 8 8 2
4 0, 2, 6 9 1, 6
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBP theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Bình Phước trực tiếp

XSBP 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Phước có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,